Závěrečná práce

Aplikace pro správu závěrečné práce je rozsáhlou aplikací, která umožňuje sestavit, případně vytisknout zadání závěrečné práce a vložit soubory s vlastní prací studentů a posudky prací. Aplikace je rozdělena na studentskou část a část pro vedoucí prací a oponenty.

Odkaz na aplikaci Závěrečná práce je pro studenty umístěn pod ikonou Portálu studenta v záložce Moje studium. Vedoucím závěrečných prací je aplikace dostupná přes seznam vedených prací v aplikaci Závěrečné práce. Pro referentky je odkaz součástí Studijní evidence. Ve výjimečných případech může studijní referentka provádět úkony za vedoucího práce nebo za studenta.

Nemá-li student dosud založeno zadání práce, je zobrazena pouze ikona umožňující jeho založení.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny základní informace o závěrečné práci, jako je typ a název práce, jméno autora, jméno vedoucího práce a oponenta (až jej vedoucí práce vloží), informace o úplnosti zadání (vyjadřuje možnost další editace ze strany studenta) a o stavu práce (aktuální, historická). Dále je zobrazováno datum, do kterého mohou studenti práce vkládat a odevzdávat. Datum se zobrazuje pouze pokud je harmonogramu nastaven milník Uzávěrka závěrečných prací pro daný stupeň studia. Po uplynutí tohoto termínu již není možná jakákoli manipulace s odevzdáním, vloženou prací či doplňujícími údaji ze strany autora práce. Pokud je autorem práce student z jiné fakulty, pak je uveden odkaz na vyhlášku o závěrečných pracích této fakulty. Důležitou informací je stav, ve kterém se práce aktuálně nachází a na kterém závisí nabídka ikon a tím i operací, jež je možné s prací provádět. Součástí některých ikon je indikace stavu vyplnění údajů ( splněno, nesplněno). Ikony lze rozdělit do následujících skupin:

 • Aplikace pro zobrazení a stahování souborů, například pro zobrazení a tisk zadání práce, zobrazení odevzdané práce a příloh, posudků vedoucího a oponenta:

  •  Postup odevzdání závěrečné práce – aplikace znázorňuje postup odevzdání závěrečné práce a umožňuje sledování průchodu práce jednotlivými stavy.

  •  Kontrola stavu – aplikace poskytuje informace o stavu závěrečné práce a upozorňuje na dosud neprovedené kroky, které se musejí ještě provést k úspěšnému odevzdání elektronické verze závěrečné práce.

  •  Zobrazit zadání – zobrazí elektronickou podobu zadání závěrečné práce studenta a umožňuje jeho vytištění.

  •  Zobrazit doplňující informace – aplikace poskytuje doplňující informace, které vložil student, tj. název práce, jazyk, ve kterém je práce zpracována, abstrakt a klíčová slova.

  •  Závěrečná práce – kliknutím na ikonu lze stáhnout a otevřít soubor se zpracovanou závěrečnou prací.

  •  Přílohy práce – kliknutím na ikonu se otevře seznam příloh závěrečné práce, jsou-li nějaké přílohy k práci evidovány.

  •  Posudek vedoucího – ikona je zobrazena, jakmile je vložen posudek vedoucího práce. Kliknutím na ni se stáhne soubor s posudkem, který lze otevřít a uložit.

  •  Posudek oponenta – ikona je zobrazena, jakmile je vložen posudek oponenta práce. Kliknutím na ni se stáhne soubor s posudkem, který lze otevřít a uložit.

  •  Protokol o kontrole podobnosti – ikona umožňuje tisk protokolu o obsahové shodě. Ikona je zobrazována až v okamžiku, kdy je dokončena kontrola nástrojem pro odhalování plagiátů.

 • Editační aplikace vedoucího práce a oponenta, například pro úpravu obsahu zadání práce, potvrzení úplnosti zadání, změnu vedoucího práce, stanovení oponentů, pro vložení posudků, potvrzení odevzdání práce, odložení zveřejnění, udělení zápočtu, vložení rozhodnutí o podobnosti s jinou prací, změnu stavu práce:

  •  Upravit zadání – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro úpravu již založeného zadání závěrečné práce. Změnu je možné provést u všech položek formuláře. Zadání je možné upravovat do odevzdání závěrečné práce ze strany studenta.

  •  Potvrzení úplnosti zadání – aplikace slouží k nastavení kompletnosti, respektive nekompletnosti zadání, čímž je ovlivněna možnost editace zadaní ze strany studenta.

  •  Schválení zadání – aplikace umožňuje schvalování zadání závěrečné práce a zobrazuje stav jeho schválení.

  •  Stanovení oponentů – aplikace umožňuje vedoucímu práce stanovit oponenta závěrečné práce.

  •  Vložit posudek – aplikace umožňuje vedoucímu a oponentovi vkládání a tisk posudků závěrečné práce.

  •  Odložení zveřejnění – aplikace umožňuje odložit zveřejnění závěrečné práce a jejich částí.

  •  Rozhodnutí o podobnosti – aplikace se nabízí v případě, že byla práce v systému Theses.cz vyhodnocena jako podezřelá. Pokud taková situace nastane, je úkolem vedoucího práce posoudit, zda je srovnávaná práce potvrzeným plagiátem či nikoliv vůči každé zjištěné podobnostosti. Přístup do aplikace v režimu prohlížení je umožněn i autorovi práce.

  •  Vrácení závěrečné práce – aplikace umožňuje vrátit práci k přepracování. Vrátit lze práci, která je studentem řádně odevzdána, připravena k převodu nebo posouzena.

  •  Obhajoba práce - umožňuje udělit výsledek obhajoby habilitační práce. Ikona je zobrazována pouze u habilitační práce.

  •  Udělení zápočtuzávěrečná práce!udělení zápočtuzápočet!za závěrečnou práci – aplikace umožňuje udělit studentovi hodnocení za vypracování závěrečné práce.

  •  Změna stavu – umožňuje změnit stav odevzdané práce na jeden ze stavů nabízených aplikací.

  • Změna vedoucího – aplikace umožňuje změnu vedoucího závěrečné práce. Ikona se nezobrazuje u historických prací.

 • Editační aplikace studenta pro vložení doplňujících informací, vložení právní doložky, vložení souborů s prací a jejími přílohami, odevzdání práce za studenta, vložení errat:

  • Upravit zadání – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro úpravu zadání závěrečné práce. Ikona je zobrazena v případě, že zadání není kompletní a vedoucí práce jej zpřístupnil studentovi k editaci.

  •  Vložit doplňující informace – po kliknutí na ikonu je možné vkládat doplňujících informací závěrečné práce (jazyk práce, název práce, abstrakt, právní doložka a klíčová slova).

  •  Vložit práci a přílohy – umožňuje studentovi vložit do UIS soubory se závěrečnou prací a přílohami.

  • závěrečná práce!odevzdání Odevzdání závěrečné práce – slouží k potvrzení vložení a správnosti elektronické verze závěrečné práce a všech údajů souvisejících se závěrečnou prací. V případě, že jsou vyplněny všechny náležitosti, je možné závěrečnou práci odevzdat.

  •  Vložit errata závěrečná práce!errata – umožňuje vložení souboru s erraty, tedy souboru se seznamem připomínek, který na základě obhajoby práce studenta sestavila zkušební komise.

Práce je označena za historickou ve chvíli, kdy studijní referentka vloží výsledek obhajoby závěrečné práce do vysvědčení. Práce se následně vedoucímu práce zařadí mezi historické.
Pracovníci studijního oddělení mají nástroj pro zjištění stavu vložení závěrečné práce studentů v podobě sestavy vygenerované aplikací Seznamy studentů (tzv. dvacítky). Jedná se například o seznamy studentů, kteří nemají vloženo zadání závěrečné práce, posudek oponenta nebo vedoucího práce, práci atd.
Související témata nápovědy