Přidání termínu

termín zkoušky!vypsat

Termíny zkoušek je možné vypisovat v období stanoveném milníkem Vypisování termínů zkoušek. Není-li milník v příslušném období stanoven, je možné termíny vypisovat v rozsahu celého období. Vypisování termínů zkoušek pro mimosemestrální způsob výuky se řídí milníkem Výuka nastaveném v harmonogramu mimosemestrálního kurzu.

Při založení nového termínu i úpravě původního termínu se kontroluje, zda v rámci stejného předmětu není v daném studijním období stejný termín již založen, v případě že ano, je autor na tuto skutečnost upozorněn, a může se rozhodnout, zda jej chce opravdu založit. Obsah formuláře se může u speciálních předmětů lišit. Význam jednotlivých atributů termínu:

 • Druh termínutermín zkoušky!druh – jako první se v menu vždy nabízí termín podle nastaveného ukončení předmětu – zápočet, zkouška – a dále termíny průběžných písemek.

  Při vypisování termínu se rozlišuje zápočet jako ukončení předmětu, který je označen zápočet – ukončení a tzv. malý zápočet, který je označen zápočet – průběžný.

  Pokud má předmět dvojí ukončení, pak se na vypsaný termín mohou přihlásit studenti podle ukončení, které si zapsali (například studenti se zapsaným ukončením zkouška se nemohou přihlásit na termín zápočet (ukončení)). Toto omezení neplatí pro zkoušející, kteří mohou ve správě termínu studenty přihlásit bez ohledu na jejich zapsané ukončení předmětu; takto přihlášeným studentům se budou zasílat informace o změnách na termínu. Vyučující mohou vypisovat jednotlivé druhy termínů v závislosti na jejich roli v předmětu (např. garant může vypisovat vše, cvičící průběžný a zápočtový test, zkoušející nemůže vypsat zápočtový test). Nabízeny jsou možnosti:

  • zkouška;

  • zkouška (první část);

  • zápočet – ukončení;

  • zápočet – průběžný;

  • náhradní testy (1, 2, 3);

  • malá obhajoba práce;

  • velká obhajoba práce;

  • průběžné testy (1, 2, 3..13);

  • zápis na cvičení;

  • konzultace.

 • Forma termínu – forma blíže specifikuje vypisovaný termín, její volba není povinná. Nabízeny jsou možnosti:

  • písemná;

  • ústní;

  • písemná a ústní;

  • praktická;

  • grafická.

 • Místo, kde se bude akce konat – kliknutím na název areálu se nabídnou učebny daného areálu, z nich se vybere jedna; volba jinde poskytuje pole pro vepsání místa konání na jiném místě, než je učebnavysoké školy (např. ústavní knihovna, kancelář).

 • Typ termínutermín zkoušky!typ – definuje, kteří studenti se na termín mohou přihlásit. Lze zvolit libovolnou kombinaci typu termínu (např. řádný a 1. opravný):

  • řádný – termín je vypsán pro studenty, kteří ještě neabsolvovali žádný termín zkoušky daného předmětu;

  • 1. a 2. opravný – termíny jsou určeny pro studenty, kteří již absolvovali řádný, resp. 1. opravný termín;

  • povinný – je-li zvolen tento typ termínu, jsou všichni studenti vybrané skupiny na tento termín automaticky zapsáni a sami se z termínu nemohou odhlásit.

 • Termín vypisován na - datum s přesným časovým údajem konání akce (například 12. 12. 2008 10:00).

 • Studenti se přihlašují od - datum a čas, od kdy se studenti mohou na termín přihlašovat. Není-li zadáno, mohou se studenti na termín přihlásit ihned po jeho vypsání.

 • Studenti se přihlašují do - datum a čas, do kdy se studenti na termín mohou přihlašovat.

 • Studenti se odhlašují do - datum a čas, do kdy se studenti mohou z termínu odhlásit.

 • Ochranná zapisovací lhůta – udává dobu (v minutách) počítanou od počátku termínu, po kterou se studenti nemohou přihlásit na další termín.

 • Délka trvání akce – udává se v minutách.

 • Rezervace místnosti – při vypisování termínu je možné provést automatickou rezervaci místnosti. Rezervaci lze provést v případě, že je daná místnost zahrnuta do systému rezervací místností a že je v místnosti v danou dobu volno. Volba pro rezervaci místnosti je implicitně zatržena. Po uložení termínu budete o stavu rezervace zaslán e-mail:

  • místnost byla rezervována;

  • byla podána žádost o rezervaci místnosti – požadovanou místnost lze rezervovat, správce místnosti však musí požadavek na rezervaci potvrdit. Informace o požadavku je správci systému automaticky zaslána;

  • místnost nelze rezervovat – požadovaná místnost je v danou dobu již rezervována pro jinou akci nebo místnost není zahrnuta do rezervací. Stisknutím nabídnutého tlačítka se požadavek na rezervaci zruší a termín se uloží.

   Rezervace jsou prováděny v definovaných intervalech. Například délka intervalu je 50 min a délka trvání termínu je 60 min, termín je vypisován na 8:00. Místnost bude automaticky rezervována na dobu 8:00–9:50, protože délka trvání termínu zasahuje do dalšího intervalu.
 • Najít termíny pro sdružení – vypisovaný termín je možné spojit (sdružit) s jiným termínem vypsaným kterýmkoliv vyučujícím předmětu nebo s termínem vypsaným pro kterýkoliv předmět aktuálně přihlášeného učitele. V jedné místnosti a ve stejnou dobu tak mohou být zkoušeni studenti dvou vyučujících nebo dvou různých předmětů. Kapacita všech sdružených termínů podléhá kontrole. Na termín se může přihlásit tolik studentů, kolik odpovídá celkové kapacitě sdruženého termínu (součet kapacit všech termínů). Může nastat situace, že studenti jednoho termínu vyčerpají kapacitu svého termínu, ale mohou se dál přihlašovat až do celkové kapacity sdruženého termínu.

  Pro sdružení vypisovaného termínutermín zkoušky!sdružený, se zvolí omezení výběru termínů a pak se klikne na tlačítko . Zobrazí se menu, ve kterém jsou termíny vypsané v preferované místnosti a čase. Zvolí se jeden termín, nastaví se kapacita, vyplní se zbývající položky formuláře a termín se uloží tlačítkem .

  Význam voleb vyhledání termínů pro sdružení termínů:

  • Mnou vypsané termíny ze všech předmětů, které nyní vyučuji – pro sdružení s vypisovaným termínem se zobrazí všechny termíny předmětů vyučovaných uživatelem.

  • Vypsané termíny vyučujícími tohoto předmětu ze všech jejich předmětů – pro sdružení s vypisovaným termínem se zobrazí všechny termíny, které vypsali vyučující tohoto předmětu, ale i termíny ostatních předmětů, které vyučují.

 • Kapacita termínu – specifikuje maximální počet studentů, kteří se na vypsaný termín mohou přihlásit. Skutečná kapacita termínu nabídnutá studentům k přihlášení je rozdílem kapacity termínu a rezervy termínu. Pokud se termín sdruží s jiným, zobrazí se kromě pole pro vložení kapacity i celková kapacita sdružených termínů, počet volných míst v místnosti (Možná kapacita). Na překročení kapacity termínu je uživatel pouze upozorněn, může ji překročit.

 • Rezerva termínu – představuje vymezení několika míst z kapacity termínu pro případy, kdy studenta zapíše na termín sám vyučující. Vyučující při zápisu studenta na termín v aplikaci Manipulace se studenty na termínu může označit, zda je student přidáván z rezervy, pak se rezerva o tohoto studenta sníží.

 • Poznámka – do poznámky může vyučující studentům uvést podrobnější informace o termínu.

 • Způsob výuky – tímto omezením se budou moci na termín přihlásit studenti, kteří mají předmět zapsaný se zvoleným způsobem výuky – normální, konzultační, mimosemestrální. Studenti, kteří nespadají do tohoto kritéria, tento termín ani neuvidí. V případě konzultačního způsobu studia, kdy je pro přihlášení na zkoušku požadován malý zápočet, je udělení zápočtu kontrolováno jak v aktuálním zápise předmětu, tak v předchozích zápisech předmětu a to v rámci jednoho studia.

 • Jen rozvrhová skupina – omezení, kterým lze umožnit přihlášení pouze studentům se zapsanou rozvrhovou skupinou (akcí). Studenti, kteří nespadají do tohoto kritéria, tento termín ani neuvidí.

 • Vypsat jen pro formu – tímto omezením se budou moci na termín přihlásit studenti jen prezenčního nebo kombinovaného studia. Studenti, kteří nespadají do tohoto kritéria, tento termín ani neuvidí.

 • Omezit podle ISP – omezení, kterým lze umožnit přihlášení pouze studentům studujícím v individuálním studijním plánu, nebo bez plánu. Studenti, kteří nespadají do tohoto kritéria, tento termín nevidí a nemohou se na něj přihlásit.

 • Místo studia – tímto omezením se budou moci na termín přihlásit pouze studenti zvoleného místa studia, například detašovaného pracoviště. Nabídka se zobrazuje v případě, že předmět mají zapsán studenti z více míst studia.

 • Požadován zápočet – určuje, zda je k přihlášení na termín vyžadován zápočet. Zápočet musí být zapsaný v archu Zápočet v  Průběžném hodnocení. Možnosti nastavení jsou:

  • Ano – na termín se mohou přihlásit pouze studenti se zadanou hodnotou tzv. malého zápočtu započteno. Studenti bez zadaného zápočtu nebo se zadanou hodnotou nezapočteno se na termín nemohou přihlásit;

  • Ne – na termín se mohou přihlásit všichni studenti.

  Pokud je u předmětu nastaven atribut Povinný malý zápočet, je atribut automaticky označen a označení nelze zrušit.
 • Studijní program – omezení, kterým lze umožnit přihlášení pouze studentům konkrétního studijního programu. Studenti, kteří nespadají do tohoto kritéria, tento termín nevidí a nemohou se na něj přihlásit. Při současném stisknutí klávesy Ctrl můžete myší označit i více studijních programů.

 • Minimální počet bodů – určuje celkovou bodovou hranici, které musí studenti dosáhnout na aktivitách v rámci své zapsané rozvrhové akce. Aktivity pro splnění můžete nadefinovat v automatickém hodnocení v konkretních rozvrhových akcích.

Po vyplnění formuláře s uvedenými atributy termínu se vybere operace, která bude po uložení termínu provedena (zadávat další termín, vrátit se zpět, přejít na vytvoření testu k termínu). Stisknutím tlačítka se termín uloží a současně se zveřejní studentům (pouze těm, kterým je určen). Na vypsání termínu jsou studenti rovněž upozorněni e-mailovou zprávou.

 • Přidat termín a zadávat další – termín bude přidán a následně bude opět otevřen formulář pro zadání dalšího termínu.

 • Přidat termín a vrátit se zpět – termín bude přidán a následně se zobrazí předchozí stránka s již vypsanými termíny.

 • Uložit a přejít na vytvoření testu k termínu – údaje ve formuláři budou uloženy, následně se zobrazí stránka s formulářem pro sestavení elektronického testu. Aby mohl být test vytvořen, musí existovat báze otázek, která se připravuje v aplikaci eLearningové projekty umístěné v Osobní administrativě.

 • Vygeneruj řádek s parametry pro import – vygeneruje ze zadaných parametrů řádek ve formátu používaném v importním souboru.

Vyučující má povinnost vložit hodnocení z proběhlého termínu do UIS dle podmínek stanovených SZŘ. Pokud tak vyučující neučiní, bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem. Součástí upozornění je seznam studentů, kterým je třeba výsledek vložit.