Založení odevzdávárny

Aplikace slouží k zakládání a editaci individuálních a rozpisových odevzdáváren. Dále je využívána při zakládání individuálních odevzdáváren kopií.

Význam položek formuláře:

  • Název odevzdávárny – stručný a výstižný název odevzdávárny (například Projekt z databázových systémů).

  • Kdy bude uzavřena – termín automatického uzavření odevzdávárny. Po uzavření odevzdávárny nemají studenti možnost svoji práci elektronicky odevzdat. Odevzdávárnu je možné kdykoliv uzavřít ručně.

  • Kvóta pro jednu práci – udává velikost všech souborů, které student v rámci této odevzdávárny může odevzdat. Maximální velikost odevzdaných souborů je omezena, informace o kvótě je uvedena v aplikaci. V rozpisové odevzdávárně se výše kvóty vztahuje na soubory odevzdané v rámci jednoho tématu.

  • Pokyny k odevzdávárně – místo, kam může vyučující vložit studentům pokyny k odevzdání práce.

  • Zasílání e-mailů – pokud je nastaveno na ano, budou vyučujícímu, který odevzdávárnu vypsal automaticky zasílány e-maily s informací o odevzdání práce do odevzdávárny studentem. Obsahem této zprávy jsou i pokyny, které byly vloženy při založení odevzdávárny.

  • Otevření – umožňuje současně se založením odevzdávárny ji studentům ihned otevřít, současně se studentům automaticky odešle informativní e-mail.

  • Výběr cvičení - umožňuje zvolit skupinu studentů, do které má být odevzdávárna zkopírována. Po stisknutí tlačítka je možné zvolit více skupiny studentů.

  • Kontrolovat podobnosti souborů – pokud bude označena možnost ano, bude odevzdaný soubor automaticky odeslán do systému odevzdej.cz, kde bude porovnán se všemi zde uloženými pracemi. Výsledek kontroly je vrácen do UIS, kde se k němu vyučující může vyjádřit v aplikaci Seznam všech vložených a odevzdaných souborů, které je přístupná po kliknutí na ikonu z aplikace Seznam studentů v odevzdávárně.

Založení nové odevzdávárny nebo editace stávající se potvrdí stisknutím tlačítka . Pokud vyučující provede změnu v odevzdávárně (např. data uzavření, kvóty) a zároveň označil položku a zároveň zaslat studentům e-mail o změně, jsou studenti o provedených změnách také informováni přes e-mail.

Kopírování odevzdávárny do vybraných skupin se dokončí stisknutím tlačítka .