Informace o termínu

Aplikace Informace o termínu zobrazuje podrobnosti o vypsaném termínu zkoušky a umožňuje zobrazit seznam dalších studentů přihlášených na termín. Základní informace o termínech jsou součástí všech tabulek aplikace pro přihlašování na zkoušky.

U každého termínu jsou zobrazeny atributy tak, jak je vyučující u termínu nastavil.

 • Název předmětu – název předmětu, pro který je termín vypsán. Kliknutím na něj se otevře sylabus předmětu.

 • Termín vypsal - jméno vyučujícího, který termín vypsal. Kliknutím na něj je možné zobrazit informace o vyučujícím v aplikaci Lidé na VŠPP.

 • Druh termínu – například zkouška, zápočet, průběžný test.

 • Forma termínu – blíže specifikuje formu vypsaného termínu - například ústní, písemná, praktická, e-test.

 • Délka trvání akce - udává dobu trvání termínu, uvádí se v minutách.

 • Ochranná lhůta termínu – doba, po kterou se studenti od počátku termínu nemohou přihlásit na další termín stejného předmětu. Na další termín se student může přihlásit až po uplynutí této doby.

 • Typ termínu – určuje, kteří studenti se na termín mohou přihlásit. Význam jednotlivých typů termínů je následující:

  •  řádný – na tento termín se mohou přihlásit všichni studenti, kteří ještě neabsolvovali ve zvoleném předmětu řádný termín daného druhu;

  •  1. opravný – termín vypsaný pro studenty, kteří již vyčerpali první pokus (řádný typ termínu) daného druhu;

  •  2. opravný – termín je určen studentům, kteří neúspěšně absolvovali již dva pokusy (řádný a 1. opravný typ termínu) daného druhu;

  •  povinný – takto označený termín je učitelem striktně přidělen vybrané skupině studentů. Studenti se na tento typ sami nepřihlašují, nýbrž jsou přihlášeni automaticky v okamžiku vypsání termínu vyučujícím;

  • různé kombinace typu řádného, 1. a 2. opravného.

  Typ omezuje přihlašování studentů na termín. Kontroluje se úspěšnost na předchozích termínech stejného předmětu a druhu, přičemž termín může mít vloženu jakoukoliv kombinaci výše uvedených typů (vyjma povinného).

  Není-li možné se na zvolený termín přihlásit, může to být právě pro jeho typ.
 • Typ Vašeho termínu - zobrazuje se u termínů, na které je student přihlášen a určuje, o jaký typ termínu se z pohledu přihlášeného studenta jedná.

 • Termín vypisován na – den a hodina konání akce.

 • Místo konání – většinou je vyjádřeno označením místnosti. Kliknutím na označení místnosti lze získat podrobnější informace o jejím umístění a vybavení.

  Lze nastavit automatické informování o změně v časovém údaji nebo místě konání akce prostřednictvím e-mailu. Zasílání e-mailů o událostech na termínu lze nastavit přes odkaz změnit nastavení umístěný v úvodním textu.
 • Studenti se přihlašují od – doba, odkdy se studenti mohou na termín přihlašovat. Není-li zadáno, je možné se přihlašovat ihned po vypsání termínu.

 • Studenti se přihlašují do – doba, dokdy se studenti přihlašují, po vypršení této doby se již na termín nemůže nikdo přihlásit.

 • Studenti se odhlašují do – doba, dokdy se studenti mohou z termínu odhlásit, po vypršení této doby se studenti nemohou z termínu sami odhlásit.

  Pokud se studenti přihlásili na termín a nemohou jej absolvovat ani nemají přístup k odhlášení, mají možnost oslovit a požádat správce termínu (učitele, který termín vypsal), aby je z termínu odebral.
 • Právě přihlášeno na termínu - počet studentů přihlášených na tento termín.

 • Kapacita termínu – udává počet studentů, kteří se na termín mohou přihlásit.

 • Rezerva – počet volných míst, který si vyučující v termínu ponechává pro zvláštní případy. Pokud je rezerva stejná jako kapacita termínu, pak studenty přihlašuje zkoušející.

 • Vypsáno pro způsob studia – určuje, pro jaký způsob studia předmětu (normální, konzultační, mimosemestrální) je termín určen.

 • Vypsáno pro formu – forma studia (prezenční, kombinovaná), pro kterou je termín vypsán.

 • Vypsáno pro místo výuky – stanovuje místo výuky, pro které je termín vypsán.

 • Vypsáno pro skupinu - určuje rozvrhovou skupinu, pro kterou je termín vypsán (přihlášení je pak umožněno jen studentům zapsaným do dané rozvrhové akce).

 • Požadován zápočet – určuje, zda je k přihlášení na termín vyžadován zápočet. Zápočet musí být zapsaný v archu Zápočet v Průběžném hodnocení. Možnosti nastavení jsou:

  • Ano – na termín se mohou přihlásit pouze studenti se zadanou hodnotou tzv. malého zápočtu započteno. Studenti bez zadaného zápočtu nebo se zadanou hodnotou nezapočteno se na termín nemohou přihlásit;

  • Ne – na termín se mohou přihlásit všichni studenti.

 • Poznámka – informace týkající se termínu, kterou sděluje vyučující.

 • Studijní program – studijní programy, pro které je termín vypsán. Ostatní studenti se na takto omezený termín nemohou přihlásit.

 • Minimální počet bodů – určuje počet bodů, které musí student dosáhnout na aktivitách v rámci své zapsané rozvrhové akce, aby se mohl na termín přihlásit. Aktivity pro splnění definuje vyučující prostřednictvím průběžného hodnocení v konkretních rozvrhových akcích.

 • Kdo byl se mnou na termínu – kliknutím na ikonu se zobrazí seznam studentů, kteří také absolvovali daný termín.

Výpis informací o termínu je zobrazován také při přihlašování na termín a při odhlašování z termínu.

Pod výpisem informací o termínu je umístěna ikona . Po kliknutí na ikonu se zobrazí seznam všech studentů přihlášených na termín. Seznam lze omezit podle oboru, který studenti studují, zobrazit jej s fotografiemi a zaslat e-mail jednotlivým studentům.