Vyvěšující

vývěska!vyvěšující

V záložce Vyvěšující lze individuálně nebo hromadně nastavit uživatele, kteří mohou ve zvolené složce vyvěšovat příspěvky.

Individuální nastavení

Záložka Jednotlivě umožňuje individuální správu vyvěšujících pro zvolenou složku Vývěsky.

Seznam individuálně vedených vyvěšujících zvolené složky je zobrazen v přehledové tabulce. Pro jednotlivé uživatele je zobrazeno jejich jméno, jméno uživatele, který nastavení provedl a datum nastavení.

Ve sloupci Propagovat je pomocí ikon znázorněna propagace práva do podsložek. V případě potřeby je možné propagaci zrušit kliknutím na ikonu ve sloupci Propagovat, případně obnovit kliknutím na ikonu . Tato nastavení mohou provádět pouze správci nebo spolusprávci složky. Ve sloupci Právo je pomocí ikon znázorněna, zda uživatel může zanášet zprávy s vyšší důležitostí.

Sloupec Druh - odkud určuje druh přiděleného oprávnění ke složce (automatické - propagováno z nadřazené složky, explicitní - přiděleno v rámci aktuální složky) a jeho původ (v případě automatických práv je zobrazen název složky, ze které je právo propagováno).

Jednotlivé uživatele lze ze seznamu vyvěšujících odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze uživatele, kteří jsou individuálně nastaveni pro zvolenou složku. Nelze odebrat uživatele propagované z nadřazené složky.

Pro přidání nového uživatele do seznamu vyvěšujících je připraven formulář v dolní části aplikace. Požadovaný uživatel se dohledá dle jména nebo ID. Vyhoví-li hledanému vzorku více uživatelů, zvolí se požadovaný ze zobrazeného seznamu. Označením pole Může zanášet zprávy i s vyšší důležitostí bude mít uživatel možnost vkládat do složky zprávy s vyšší důležitostí. Volbou Propagovat do všech podsložek je možné uživateli přiřadit právo i ke všem podřízeným složkám. Přidání nového vyvěšujícího se potvrdí stisknutím tlačítka .

Hromadné nastavení

Záložka Hromadně slouží k přidělení práva vkládat příspěvky do složky Vývěsky skupině uživatelů. Skupina uživatelů je definována kvalifikátorem / parametrickým kvalifikátorem.

Seznam přiřazených skupin je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Propagovat je pomocí ikon vyjádřeno, zda má být daná skupina uživatelů propagována i do podsložek. Kliknutím na ikonu je možné nastavení propagace změnit. Označené skupiny je možné odebrat stisknutím tlačítka .

Nová skupina uživatelů se přidá výběrem z nabídky kvalifikátorů nebo parafikátorů a stiskne se tlačítko . V případě parafikátoru je následně nutné doplnit upřesňující parametr. V případě, že má být nastavení skupiny propagováno do podsložek, je nutné před stisknutím tlačítka zaškrtnou volbu Propagovat do všech podsložek.