Volné dny rozvrhu

Aplikace Volné dny rozvrhu slouží pro evidenci volných dnů (volno, kdy se neučí) v rámci vybraného rozvrhu. Volné dny jsou zohledněny při generování konání periodických předpisů – všechna konání daného rozvrhu, která zasahují do volného dne, jsou automaticky zrušena. Primárním zdrojem volných dnů je aplikace Evidence univerzitních období, odkud jsou volné dny do rozvrhu propagovány. Propagace probíhá pouze při založení nového rozvrhu, do již vytvořených rozvrhů se propagace pozdějších změn neprovádí a je nutné volné dny do rozvrhu přidat individuálně. Automaticky jsou do volných dnů rozvrhu zakládány dny pracovního klidu.

Individuální přidání volného dne se provede pomocí formuláře v úvodu stránky, kde se z nabídky zvolí důvod volna a zadá se jeho začátek a konec. Data začátku a konce volna by měla náležet do období platnosti zvoleného rozvrhu. Pokud doba volna toto období přesahuje, zobrazí se formulář pro potvrzení přidání takového záznamu. Pro jednodenní volno se do polí ZačátekKonec zadá stejné datum. Volitelnými položkami oddo lze volno omezit pouze na určitý časový úsek (např. od 7:00 do 12:00). Pokud je omezení času zadáno, zobrazují se ve formuláři položky Zařadit překryvy na začátkuZařadit překryvy na konci. Položkou Zařadit překryvy na začátku se určí, že i rozvrhová konání, která zasahují do daného rozsahu volna pouze svým koncem, budou považována za zrušená. Analogicky položkou Zařadit překryvy na konci budou zrušena konání zasahující do intervalu pouze začátkem. Není-li časové omezení nastaveno, bude volno platit vždy celý den. Volitelně je možné přidat i doplňující popis v mateřském a anglickém jazyce. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

V přehledové tabulce je zobrazen seznam všech volných dnů zvoleného rozvrhu. Každý záznam obsahuje údaje o důvodu, termínu (resp. rozsahu období), popis, informace o zařazení překryvů na začátku a konci volna a původ volného dne. Původ určuje, zda se záznam váže k rozvrhu (hodnota individuální) nebo je propagován z univerzitního období (hodnota univerzitně zadán). Ikona ve sloupci Upravit umožňuje editaci příslušného záznamu. Editovat lze pouze individuální záznamy, záznamy propagované z univerzitního období editovat nelze. Odebrání příslušného záznamu je možné jeho označením a stisknutním tlačítka . Odebírat lze záznamy individuální i propagované.

Změny, stejně jako přidávání nových volných dnů, je možné provádět i do naplněných rozvrhů. Jednotlivá konání, která budou volným dnem dotčena, budou automaticky označena jako zrušená. Výjimkou jsou konání, která byla do volného dne přesuta oproti svému původnímu předpisu, ty je nutné zrušit individuálně.