Výsledky státních zkoušek

Aplikace Výsledky státních zkoušek umožňuje evidenci výsledků za předměty státní zkoušky, obhajobu práce a celkového výsledku studia pro jednotlivé studenty. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e ze Studijní evidence nebo přes aplikaci Vysvědčení o státní zkoušce a také tajemníkům komisí státních zkoušek prostřednictvím aplikace Moje komise státních zkoušek.

V úvodu aplikace je zobrazeno jméno studenta, identifikace jeho studia a studovaný program. Má-li student založeno zadání závěrečné práce, zobrazuje se název práce a jmého vedoucího. Název práce odkazuje na aplikaci Závěrečná práce, kde jsou k dispozici další informace a operace se závěrečnou prací. Následuje automaticky vygenerované číslo diplomu (u CŽV číslo osvědčení), které je pouze předgenerované a uloží se až v okamžiku kompletního vyplnění výsledků (splnění všech částí SZ) (číslo obsahuje zkratku školy, rok ukončení studia, KKOV studijního programu, ID studenta (osoby, nikoliv studia)). Pole Červený diplom slouží pro zadání červeného diplomu. Označí se v případě, kdy student splní podmínky pro udělení červeného diplomu (nepoužívá se u CŽV).

V další části aplikace jsou zobrazeny informace o splněných studijních povinnostech studenta. Kontroluje se:

  • splnění studijního plánu,

  • splnění všech zapsaných předmětů státní zkoušky,

  • splnění speciálních předmětů zapsaných v průběhu studia.

Pokud plán není splněn, je možné kliknutím na odkaz Podrobnosti… otevřít aplikaci Nesplněné studijní povinnosti, kde jsou důvody nesplnění studijního plánu uvedeny. Aplikace rovněž upozorňuje na absenci speciálního předmětu typu celkový výsledek státní zkoušky v průběhu studentova studia. S tímto je možné se setkat hlavně při vkládání výsledků dílčích státních zkoušek.

Vlastní část pro zadávání výsledků státních zkoušek je rozdělena na předměty státních zkoušek a na speciální předměty zapsané v průběhu studia. Mezi předměty státní zkoušky jsou vypsány ty, které si student zvolil ve své přihlášce ke státní zkoušce a jsou řazeny po jednotlivých přihláškách. V seznamu speciálních předmětů jsou pak vypisovány všechny speciální předměty (vypisují se speciální předměty typu závěrečná zkouška, obhajoba závěrečné práce, státní zkouška), které má student zapsány v průběhu svého studia. U každého předmětu je zobrazena nabídka pro zadání výsledku a pole pro zadání data jeho získání. Výsledek i datum je nutné zadat současně.

Má-li student v průběhu svého studia zapsán speciální předmět typu obhajoba závěrečné práce a současně má v přihlášce ke státní zkoušce evidován předmět pro obhajobu práce, vkládá se výsledek pouze ke speciálnímu předmětu v průběhu studia a do předmětu státních zkoušek se tento výsledek automaticky propíše.

Stupnice známek u předmětů státních zkoušek je nabízena dle ukončení evidovaného u speciálního předmětu typu závěrečná zkouška. Pro nastavení jiné stupnice lze použít atribut Ukončení předmětů na vysvědčení a aplikaci Nastavení studijních systémů.

Zadáním hodnocení obhajoby závěrečné práce přechází závěrečná práce studenta do stavu historická. Tím je uzavřena jakákoliv možnost manipulace se závěrečnou prací. Před zadáním hodnocení z obhajoby závěrečné práce tedy musí být závěrečná práce v systému vložena a řádně odevzdána.

Vyplněné výsledky státních zkoušek je nutné uložit tlačítkem . Výslekdy lze průběžně ukládat a podle potřeby se k jejich editaci vracet, za kompletní jsou považovány v okamžiku splnění všech částí státních zkoušek. Jsou-li výsledky kompletní (číslo diplomu je uloženo) zobrazí se tlačítko , které umožňuje individuální tisk diplomu studenta. Z praktického hlediska se však ve většině případů využívá hromadného tisku v aplikaci Tisk výstupních dokumentů.

U studentů CŽV se diplom netiskne. Výsledky zkoušek se pouze vyplní a uloží. Současně s nimi je uloženo i číslo osvědčení. Jakmile je vše kompletně uloženo, lze pro studenta provést tisk vysvědčení přes aplikaci Vysvědčení pro CŽV.

Diplom se digitálně archivuje. Opakovaný tisk se provádí z digitálního archivu. Pokud je první výtisk chybný a je třeba provést opravu, je nutné před dalším tiskem dokument z archivu odstranit (obvykle provádí systémový integrátor).
Po vložení celkového výsledku studia je možné studenty vyřadit v aplikaci Hromadné vyřazování studentů;