Obor studia

Aplikace obor studia slouží k evidenci oboru zvoleného studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

V tabulce v úvodu aplikace je zachycen vývoj hodnot v průběhu celého studia. Aktuální hodnota je vždy v posledním řádku. U aktivních studií není vyplněna hodnota ve sloupci Konec. Má-li studium evidováno více záznamů, lze poslední záznam odebrat stisknutím tlačítka .

Pokud je studijní program rozdělen do více studijních oborů, zobrazují se pod tabulkou formuláře umožňující změnu aktuální hodnoty nebo vložení nového záznamu.

Evidenci studijních oborů zajišťuje systémový integrátor v aplikaci Evidence studijních oborů.

První formulář slouží ke změně aktuálního záznamu. Zde je možné opravit aktuální obor studia nebo upravit datum začátku. Změnu je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Změna se používá zejména v případě opravy aktuálního záznamu. Pro změnu oboru v průběhu studia je třeba vložit nový záznam.

Při změně oboru zůstane registrace předmětů zachována.

Druhý formulář pak slouží pro vložení nového záznamu. Zde se zvolí obor a zadá se datum, ke kterému má být změna zaevidována. Toto datum je zároveň datum konce platnosti předchozího záznamu. Nové hodnoty je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Evidované údaje jsou odesílány do matriky studentů a proto lze změny provádět pouze k datu následujícím po posledním sběru. Pokud aktuální hodnota začala platit po posledním sběru, lze ji měnit nebo úplně odebrat. V opačném případě je možné pouze zadat novou hodnotu a datum změny musí být po posledním sběru matriky. U ukončených a přerušených studií nelze změny provádět.

Změny v datech odeslaných do matriky mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním matrika-b.