Korekce údajů SIMS

Aplikace Korekce údajů SIMS umožňuje upravovat stav financování studentů, dobu přerušení studia a tituly evidované na jiné vysoké škole, zakládat nebo rušit studia na jiné vysoké škole. Tyto úpravy jsou evidovány pouze pro potřeby VŠPP, do SIMS se neodesílají.

Studia na jiných VŠ jsou zobrazena ve Studijní evidenci. Dále jsou zohledňována při výpočtu ubytovacích stipendií..

Nový záznam lze založit pomocí odkazu Založení studia na jiné vysoké škole, který je umístěn v nápovědném textu v úvodu aplikace. V zobrazeném formuláři se zvolí fakulta a typ studia a dohledá se studijní program a zadá se datum nástupu, případně vyřazení. Vyplněním pole Nástup se automaticky doplní pole Financování od. Vyplněním pole Vyřazení se změní obsah menu Stav studia. Titul lze vložit pouze jeden – před nebo za jméno, protože logicky za jedno studium nelze získat více než jeden titul. U soukromých vysokých škol je možné uložit kód financování pouze 10 – školné na soukromých vysokých školách, u veřejných škol lze vybrat z kódů 1–9. Počet polí pro vložení financování a přerušení studia lze rozšířit až na pět. Návaznosti mezi jednotlivými přerušeními studia také podléhají kontrole. Po vyplnění formuláře se kliknutím na  se zkontrolují vložené údaje a založí nové studium na jiné škole.

V přehledové tabulce v úvodu aplikace jsou zobrazena studia evidovaná v SIMS k datu posledního sběru popř. ručně vložené záznamy. Barevnou značkou ve sloupci Inf. je pro přehlednost odlišen typ záznamu o studiu (např. vložený ručně, zrušený ze SIMS). Podrobnější význam značek je uveden v legendě pod seznamem studií. Uveden je název instituce, na které je studium vedeno, studijní program, typ studia, standardní délka tohoto studia, datum nástupu a datum vyřazení a stav studia. Kliknutím na datum nástupu/vyřazení se zobrazí formulář pro změnu data, kde je možné provést korekci. Při zanesení korekce je původní datum z matriky uchováno a při smazání korekce se datum vrátí na původní hodnotu přijatou z matriky. Provedená korekce je v přehledu studií znázorněna tučným červeným písmem. V případě úspěšného studia je ve sloupci Titul zobrazen získaný titul. Po kliknutí lze získaný titul změnit (vložit korekci).

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Financování lze zakládat nový nebo upravovat původní způsob financování studia. Nový kód financování se vybere z menu, vloží se datum, ke kterému změna proběhla, a klikne se na tlačítko . Všechna vložená financování studia se evidují i s údajem, kdo a kdy je zadal. Ručně vložené kódy financování lze odebrat jejich označením a kliknutím na . Záznam ze SIMS se popsaným způsobem pouze zneplatňuje. Obnovit jej pak lze jeho označením a kliknutím na tlačítko .

Prostřednictvím ikony ve sloupci Přerušení lze pro zvolené studium vložit záznam o přerušení. Vyplněním polí formuláře OdkdyDokdy se založí nové přerušení studia, přičemž období přerušení musí spadat do časového intervalu nástupu a vyřazení studenta ze studia. Ručně vložená přerušení studia lze odebrat jejich označením a kliknutím na . Záznam ze SIMS se popsaným způsobem pouze zneplatňuje. Obnovit jej pak lze jeho označením a kliknutím na tlačítko .

Kliknutím na ikonu ve sloupci Přestup lze přejít do aplikace Přestupy mezi studii, kde je možné evidovat přestupy studia.

Evidovaná studia lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Ručně vložená studia budou zcela smazána. U návazností převzatých ze SIMS nedojde ke smazání, ale pouze k jejich zneplatnění – nejsou započítávána do financování a nelze je editovat. Zneplatněná studia lze obnovit jejich označením a stisknutím tlačítka .