Sestava V7

Aplikace Sestava V7 slouží k zobrazení a tisku přehledu zvoleného studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-ptisku dokumentů ve Studijní evidenci.

Hromadný tisk sestavy V7 umožňuje aplikace Hromadný tisk výkazu o studiu (V7).

Přehled studia (tzv. výkaz V7) je seznamem doposud absolvovaných studijních povinností studenta včetně neúspěšně ukončených předmětů, respektive seznamem všech předmětů zapsaných studentovi za celou dobu studia. Součástí tištěné sestavy jsou i předměty státních zkoušek.

V úvodu aplikace je zobrazen formulář pro výběr jazyka sestavy (změnu je nutné potvrdit tlačítkem ) a její tisk. Součástí formuláře jsou i upřesňující možnosti tisku, pomocí kterých lze:

  • do sestavy vytisknout větu Student složil všechny zkoušky předepsané učebním plánem.

  • do sestavy vytisknout větu Student stvrzuje správnost a úplnost přehledu

  • do sestavy vytisknout podpis rektora nebo nechat prázdné místo pro podpis referentkou

Veškeré tiskové možnosti je nutné nastavit před vlastním tiskem sestavy.

V další části aplikace jsou pak zobrazeny informace o zvoleném studiu a přehled studovaných předmětů. Předměty jsou rozděleny po studijních obdobích, zvlášť jsou vypsány předměty uznané za celé studium (ne za konkrétní období). U každého předmětu jsou uvedeny základní informace jako název, garant, stav zápisu, dosažený výsledek, získané kredity a další údaje. Jednotlivá období jsou doplněna o dosažený studijní průměr a získané kredity. Závěrem je uveden průměr a získané kredity za celé studium.

Obsahuje-li anglická verze sestavy české názvy předmětů, není jejich anglický název uložen v katalogu předmětů (zajišťuje systémový integrátor).