Seznam portů zařízení

Aplikace Seznam portů zařízení umožňuje evidenci a správu portů zvoleného síťového zařízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sit-a nebo sit-b nebo sit-c. Uživatelé s oprávněním sit-c mají přístup pouze pro prohlížení.

Seznam evidovaných portů zvoleného zařízení je zobrazen v přehledové tabulce v úvodu aplikace. U každého portu je uvedena jeho identifikace, případně další údaje jako DNS jméno, IP a MAC adresa a VLAN. Tyto údaje lze editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Porty, které nejsou využity (nemají evidováno připojení, MX záznamy, aplikace, služby nebo přezdívky portů) lze označit a odebrat stisknutím tlačítka .

Z informací evidovaných o portech lze následně automaticky generovat DNS a DHCP.

Ve sloupci Připojen k je uvedeno jméno zařízení a označení portu protilehlého zařízení, ke kterému je daný port připojen. Není-li port dosud připojen, vypisuje se text nepřipojeno. V případě virtuálního portu je uvedena identifikace fyzického portu, ke kterému je daný port virtuální. Kliknutím na název zařízení/text nepřipojeno lze přejít do aplikace Propojování zařízení sítě, kde lze spravovat připojení portu k protilehlému zařízení.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Další lze přejít do aplikace Další operace s porty, kde lze ke zvolenému portu evidovat MX záznamy, dostupné síťové aplikace a služby.

Nový port zařízení lze založit přes formulář pod tabulkou s přehledem. Další položky jsou nepovinné a lze je doplnit později. Při vyplnění IP adresy nebo DNS jména, je nutné vyplnit IP adresu, DNS jméno a VLAN, přičemž IP adresa musí patřit do rozsahu zvolené VLAN. VLAN označuje část sítě, do které zařízení patří a kde se provádí samostatná správa (oddělení některých zařízení od ostatních sítí).

Port může být založen jako virtuální k fyzickému portu, což umožňuje evidenci další IP adresy nad jedním fyzickým připojením. U virtuálního portu není uváděna MAC adresa (je totožná s MAC adresou fyzického portu). Příslušný fyzický port se zvolí z nabídky Virtuální. Pokud zůstane zvolena položka nezadáno, pak se nový port založí jako fyzický. Vyplněný formulář se potvrdí stisknutím tlačítka a je-li vše v pořádku, nově založený port se zobrazí v seznamu portů v úvodu aplikace.

Přezdívky portů

Ke každému portu lze evidovat přezdívky, což jsou tzv. aliasy k DNS jménu portu. Každý port může mít více přezdívek v DNS.

Přezdívky portů se zakládají pomocí formuláře v dolní části aplikace. Zde se zvolí příslušný port zařízení, zadá se DNS jméno (doména musí být evidovaná v aplikaci Seznam povolených domén) a zvolí se, zda se má přezdívka založit jako A záznam či nikoliv. Pokud není přezdívka založena jako A záznam, bude vytvořena jako CNAME.

Evidované přezdívky portů jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Uvedena je identifikace portu, ke kterému je přezdívka evidována, DNS jméno portu a příznak, zda je přezdívka evidována jako A záznam. Prostřednictvím ikony ve sloupci MX záznamy lze přejít do aplikace Další operace s porty, kde lze ke zvolené přezdívce portu evidovat MX záznamy. Označené přezdívky portů lze odebrat stisknutím tlačítka .