Kódy studia

Vysoké školy jsou podle zákona povinné vést informace o studiu studenta a zasílat je v pravidelných termínech do matriky - Sdružené informace matrik studentů neboli SIMS. Velký důraz se klade na stav studia jednotlivých studentů. Stavy studia jsou evidovány pomocí tzv. kódů studia.

Používané kódy studia lze rozdělit na kódy:

 • otevírací (1 až 10) - z nichž jsou aktuální kódy 1 a 2 a v prvním období studia 7 - 10. Tyto kódy otevírají studijní období, je možné je též označit jako zápisové kódy;

 • ukončovací (63 - 91) - při úspěšném uzavírání studijního období se nejčastěji používají kódy 81, 82, 84. Při úspěšném ukončení studijního období/studia se do matriky zasílá pouze informace úspěšně ukončil. Je-li studentovi studium ukončeno neúspěšně - kódy 70 - 79 zasílá se do matriky celý kód, který vyjadřuje důvod neúspěšného ukončení studia;

 • přerušovací (14, 22)

Kódy otevírající studium (studijní období) (1 – 10)

Kódy otevírající studium (studijní období) vyjadřují způsob, jakým se student zapsal. Tyto kódy otevírají studentovi období studia, zavádějí uvnitř studijního systému řád (u jednoho studenta nemohou být aktivní (otevřená) dvě období studia).

Při zápisu do dalšího semestru je předchozí období uzavřeno kódem, který je zpravidla sestaven přičtením čísla 80 k původnímu zápisovému kódu. Tedy byl-li zápisovým kódem kód 1, uzavíracím kódem bude 81 a následným otevíracím kódem může být kód 1.

Termíny přerušení, stejně jako stav studia, jsou součástí tabulky průběhu studia každého studenta. V této tabulce je však přerušení evidováno podle studijních období, a tak se zde na jejich počet nemůže brát ohled. Například přeruší-li student své studium před koncem období (semestru) na půl roku, je mu v tabulce průběh studiem zaznamenáno na dva řádky, protože přerušení zasáhlo do dvou období (semestrů). Ve skutečnosti měl přerušení jen jedno. Přesná evidence přerušení studenta je zaznamenána v aplikaci Evidence přerušení.

Kódy zápisu (1 - 6)

Nejčastěji používanými kódy zápisu kreditního studia jsou kódy 1 a 2. Odpovídající uzavírací kódy jsou kódy 81 - 83.

Kódy přestupu (7 - 10)

Kódy vyjadřují přestup studenta mezi různými studijními programy VŠPP nebo z fakult jiných univerzit. Příslušné uzavírací kódy jsou kódy 87 - 90.

Seznam otevíracích kódů

 • Kód 1 - řádně zapsán - student je v ročníku řádně zapsán.
 • Kód 2 - studuje po přerušení - student je řádně zapsán a ročník studuje po přerušení studia.
 • Kód 3 - opakuje ročník - student ročník opakuje. Pro nekreditní studium.
 • Kód 7 - přestup (stejná fakulta) bez ztráty - student přestoupil z jiného studijního programu stejné fakulty VŠPP bez ztráty roku.
 • Kód 8 - přestup (stejná fakulta) se ztrátou - student přestoupil z jiného studijního programu stejné fakulty VŠPP se ztrátou roku.
 • Kód 9 - přestup (jiná fakulta/VŠ) bez ztráty - student přestoupil z jiné fakulty (vysoké školy) bez ztráty roku.
 • Kód 10 - přestup (jiná fakulta/VŠ) se ztrátou - student přestoupil z jiné fakulty (vysoké školy) se ztrátou roku.

Kódy ukončovací (uzavírající) studium/období (63 - 91)

Uzavíracími kódy se vyjadřuje způsob ukončení jednoho období studia studenta nebo celého studia. Ukončení může být úspěšné nebo neúspěšné.

Ukončovací kódy navazují na kódy zápisu (viz předchozí odstavec). Odečtením čísla 80 od ukončovacího kódu získáme zápisový kód ukončeného období.

Je-li studentovi ukončeno studium úspěšně, lze u něj měnit kódy ukončení jen v rámci nabídky kódů úspěšně ukončovacích (80 - 90). Naopak, je-li studentovi ukončeno studium neúspěšně, lze u něj měnit kódy ukončení jen v rámci nabídky kódů neúspěšně ukončovacích (63 - 79).

Neúspěšné ukončení (63 - 79)

Kódy 63 - 79 se ukončuje studium studentům, kterým se nepovedlo ukončit období nebo studium úspěšně (splnit požadavky pro další studium, resp. složit státní zkoušku).

Jsou závazné pro matriku, musí se odesílat ve tvaru (kód-70), aby bylo jasné, proč bylo studentovi studium ukončeno.

Úspěšné ukončení (80 - 91)

Za úspěšné ukončení se považuje splnění všech požadavků studentem pro jeho postup do dalšího semestru nebo vykonání státní zkoušky nebo splnění podmínek k ukončení kurzu (pro kód 91). V případě úspěšného ukončení se do matriky vždy odesílá číslo (kód) 1.

Seznam uzavíracích kódů

 • Kód 63 - neplatnost státní zkoušky nebo obhajoby (§ 47) - používá se v případě dodatečného vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby práce dle § 47 zákona (dodatečné odejmutí titulu absolventa). Současně se změnou kódu ukončení je zapotřebí vyplnit atribut studia Datum odejmutí titulu.
 • Kód 70 - přestup na jiný st. prog. (Z) - přestup na jiný studijní program z důvodu zákona.
 • Kód 72 - zanechání studia - zanechání studia dle § 56 odstavce 1 písmene a).
 • Kód 73 - nesplnění požadavků - nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu (§ 56 odstavec 1 písmeno b).
 • Kód 74 - odnětí akreditace - odnětí akreditace studijního programu (§ 56 odstavec 1 písmeno c).
 • Kód 75 - zánik akreditace - zánik akreditace studijního programu (§ 56 odstavec 1 písmeno d).
 • Kód 76 - vyloučení ze studia (§ 65) - vyloučení ze studia podle § 65 odstavec 1 písmeno c (vyloučení z disciplinárních důvodů).
 • Kód 77 - vyloučení ze studia (§ 67) - vyloučení ze studia podle § 67 (z důvodu podvodného jednání).
 • Kód 78 - úmrtí studenta.
 • Kód 79 - přestup na jiný st. prog. - student přestoupil v rámci fakulty na jiný studijní program.
 • Kód 80 - ročník je uznán - ročník je studentovi uznán.
 • Kód 81 - řádně uzavřené období (1) - období uzavřeno po zápisu kódem 1 splněním požadavků pro zápis do dalšího období a tímto zápisem případně úspěšným ukončením studia.
 • Kód 82 - období uzavřeno po přerušení (2) - období uzavřeno po přerušení (po zápisu kódem 2).
 • Kód 83 - období uzavřeno po opakování (3) - období uzavřeno po opakování (po zápisu kódem 3).
 • Kód 84 - ukončil stud., odložená SZ - student ukončil studium a státní závěrečnou zkoušku složil v odloženém termínu (po přerušení kódem 23, kód 84 se zadává jen v posledním ročníku).
 • Kód 87 - řádně uzavřené období (7) - řádně uzavřené období po zápisu kódem 7.
 • Kód 88 - řádně uzavřené období (8) - řádně uzavřené období po zápisu kódem 8.
 • Kód 89 - řádně uzavřené období (9) - řádně uzavřené období po zápisu kódem 9.
 • Kód 90 - ukončení krátkodobého pobytu.
 • Kód 91 - ukončení kurzu.
 • Kód 92 - ukončení studia.