Evidence kritérií extrabodů přijímací zkoušky

Aplikace Evidence kritérií extrabodů přijímací zkoušky slouží k evidenci extrabových kritérií, která budou zohledněna při výpočtu sumy extrabodů na zvoleném typu přijímacího řízení. Aplikace je přístupná z Evidence typů přijímacího řízení uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Extrabody umožňují zohlednit různé alternativní podmínky pro přijímaní uchazečů, od přijímání na základě známek ze střední školy až po zvýhodnění uchazečů, kteří se zúčastnili studentských soutěží, nebo jsou zdravotně handicapovaní.

Nové extrabodové kritérium se přidá pomocí formuláře v úvodu aplikace. Význam jednotlivých položek:

 • Kritérium – nabídka obsahuje seznam kritérií, které je možné k výpočtu extrabodů využít. Na zvoleném kritériu závisí obsah pole Typ algoritmu. Podrobnější popis jednotlivých extrabodových kritérií je uveden níže.

 • Max. body – určuje maximální počet bodů, kterou může uchazeč za dané kritérium obdržet. Vyplňuje se pro typ kritéria pevné nebo maximální - ruční (pro typ kritéria maximální - vzorcové se body nevyplňují, pro tento typ kritéria je nutné vyplnit konfigurační proměnné algoritmu).

 • Typ kritéria – používají se kritéria:

  • maximální - vzorcové – u kritéria se nevyplňují maximální body, ale volí se typ algoritmu, který provádí výpočet. Po přidání kritéria se přes ikonu ve sloupci Max. body (konf. prom.) konfigurují proměnné algoritmu. Do papírové přihlášky je počet extrabodů doplněn automaticky podle hodnoty spočítané algoritmem;

  • maximální - ruční – u kritéria se vyplňují maximální body. V přihlášce studijní referentka vyplňuje počet přidělených bodů podle uvedeného rozsahu;

  • pevné – u kritéria se vyplňují maximální body. V přihlášce pak studijní referentka pouze rozhodne, zda se uchazeči extrabody přidělí, či nikoliv.

 • Typ algoritmu – provádí výpočet extrabodů a je propojen s konkrétním kritériem, resp. pro dané kritérium se zvolí typ algoritmu.

 • Nezobrazovat – položka umožňuje potlačit zobrazování souvisejícího dokumentu v e-přihláškách. Používá se například u kritéria Průměrný prospěch bakalářského studia v případě, že je informace o průměrném prospěchu získána přímo z UIS.

Po stisknutí tlačítka se provede kontrola správného nastavení extrabodového kritéria a je-li vše v pořádku, zařadí se kritérium do přehledové tabulky. Po přidání kritéria typu maximální - vzorcové je nutné provést konfiguraci bodů.

Tlačítkem lze označená extrabodová kritéria z přehledu odebrat. Změny v nastavení lze provádět do doby, než je na daný typ přijímací zkoušky zaevidována první papírová nebo elektronická přihláška.

Přehled extrabodových kritérií a jejich význam

Doložení seznamu doposud publikovaných odborných a vědeckých (uměleckých) prací

Kritérium se používá pro zohlednění publikovaných prací uchazeče. Používá se zejména u doktorských studií.

Doložení čestného prohlášení

Používá se pro zohlednění čestného prohlášení uchazeče.

Obecný důvod

Používá se pro přidělení extrabodů z důvodů, které nelze postihnout ostatními kritérii.

Prospěch bakalářského studia

Umožňuje zohlednit prosběch bakalářského studia. Připraveny jsou algoritmy:

 • Průměr bak. studia, lineární body – body jsou přiděleny podle průměru předchozího bakalářského studia. Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Průměr bak. studia bez posl. semestru, lineární body – body jsou přiděleny podle průměru předchozího bakalářského studia (bez posledního semestru). Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Průměr bak. studia bez posl. semestru (bez neúspěšných), lineární body - obdoba předchozího bez zahrnutí neúspěšně ukončených předmětů.

 • Průměr bak. studia bez posl. semestru, lin. body, prostupnost - b Body jsou přiděleny podle průměru předchozího bakalářského studia (bez posledního semestru). Dané maximum je za průměr 1.00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k nula bodům, které odpovídají maximálnímu průměru. Body jsou přiděleny pouze v případě, že uchazeč splňuje prostupnost mezi bakalářským a navazujícím studiem. Není-li prostupnost splněna, je přiděleno 0 bodů, nezávisle na průměru.

Prospěch u maturity

Umožňuje zohlednit prospěch u maturity. Připraveny jsou algoritmy:

 • Průměr všech předmětů, lineární body – Body jsou přiděleny podle průměru maturitní zkoušky. Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

Prospěch z matematiky a informatiky

Umožňuje zohlednit prospěch uchazeče z matematiky a informatiky.

Prospěch z matematiky nebo fyziky

Umožňuje zohlednit prospěch uchazeče z matematiky nebo fyziky.

Prospěch z předmětů na SŠ

Umožňuje zohlednit prospěch z předmětů střední školy. Připraveny jsou algoritmy:

 • Známky SŠ bez maturity – průměr, lineární body – Body jsou přiděleny podle průměru známek na SŠ (bez maturitní zkoušky). Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Známky SŠ poslední 2 roč. – průměr, lineární body – Body jsou přiděleny podle průměru všech předmětů v posledních dvou ročnících střední školy. Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

 • Známky SŠ poslední 2 roč. – max. průměr – Algoritmus přiděluje body podle průměru známek na střední škole v posledních dvou ročnících. Maximální body jsou přiděleny průměru 1,00, minimální body jsou přiděleny uchazeči s průměrem rovným zadanému maximálnímu průměru. Mezi hodnotami průměru 1,00 až max. průměr se body přidělují lineární interpolací. Je-li průměr vyšší než maximální, nejsou přiděleny žádné body.

 • Známky SŠ poslední 3 roč. – průměr, lineární body – Body jsou přiděleny podle průměru všech předmětů v posledních třech ročnících střední školy. Dané maximum je za průměr 1,00 a dále se body se zvětšujícím průměrem lineárně snižují k 0 bodům, které odpovídají maximálnímu průměru.

Sociální důvody

Používá se pro udělení extrabodů uchazečům z důvodu jejich sociální situace.

Státní zkouška z jazyka

Umožňuje zohlednit jazykové státní zkoušky a certifikáty uchazeče.

Účast na olympiádě na střední škole

Umožňuje uchazeči udělit extrabody za účast na středoškolských olympiádách.

Účast na soutěžích na střední škole

Umožňuje uchazeči udělit extrabody za účast na různých středoškolských soutěžích.

Zdravotní důvody

Používá se pro zohlednění zdravotního stavu uchazeče.

Pro využívání extrabodových kritérií vycházejících z hodnocení předmětů na střední škole je vhodné pro e-přihlášky zapnout povinnost vyplnit známky ze střední školy.