Obsah složek

V záložce Obsah složek jsou umístěny hlavní složky testové báze e-projektu. Ve složce nejvyšší úrovně jsou uloženy pouze složky. V ostatních složkách mohou být umístěny podsložky, testové otázky nebo podsložky i testové otázky. V seznamu složek je vždy na prvním místě složka, která umožňuje návrat do nadřízené složky, jinou funkci tato složka nemá.

Vstupem do záložky Obsah složek se rozšíří nabídka portálového menu o záložku Přidat složku.

Význam sloupců v seznamu složek:

 • Ozn. – umožňuje označit složku a následně ji smazat tlačítkem umístěným pod seznamem složek. Současně se složkou jsou smazány její podsložky a otázky. V případě, že jsou otázky složky použity v nezrušením testu, nelze složku smazat.

  Pozor, smazání složky je nevratnou operací!
 •  Poř. – klikáním na ikony lze změnit pořadí jednotlivých složek. Toto pořadí je použito v e-testu v případě, že je ve formuláři při jeho generování označena možnost Řadit složky.

 •  Název – kliknutím na název složky se zobrazí její obsah, tj. seznam podsložek, založených otázek, dále nabídka k založení či importu nových otázek nebo smazání původních otázek.

 • Počet ot./sl. – hodnota udává počet otázek a počet podsložek umístěných ve složce.

 • Správce – jméno správce složky, kliknutím na jméno se zobrazí osobní stránka uživatele v aplikaci Lidé na VŠPP.

 •  Info – kliknutím na ikonu se zobrazí základní informace o složce a jejích vlastnostech.

 •  Upravit – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro úpravu vlastností složky, tj. názvu, popisu a pokynů k otázkám složky, řazení a způsobu výběru otázek při generování testu.

 •  Statistiky – přes ikonu lze zobrazit statistický přehled o obsahu složky, tj. počet otázek ve složce a jejich úspěšnost, počet podsložek, počet otázek v podsložkách. Dále lze zobrazit přehled otázek ve složce s dalšími podrobnostmi, včetně grafického vyjádření úspěšnosti nebo použití otázek. Oba přehledy lze exportovat do souboru XLS, RTF a CSV.

 •  Přejít do složky – kliknutím na ikonu se zobrazí obsah složky, stejně jako ve sloupci Název. Kliknutím na ikonu se portálové menu rozšíří o záložky Přidat otázkuImport otázek, které jsou zároveň nástroji umístěnými dole na stránce v sekci Další dostupné nástroje:

  •  Přesun a kopírování otázek - kliknutím na ikonu nebo její název se otevře formulář, ve kterém lze označené otázky přesunout nebo kopírovat do zvolené složky.

  •  Export otázek - kliknutím na ikonu nebo její název se otevře formulář pro vyexportování otázek - vybere se formát, kódová stránka, jestli je otázka bez objektů a zdali se má exportovat včetně správných odpovědí.

  •  Přidat otázku - kliknutím na záložku nebo ikonu či její název se zobrazí formulář pro přidání nové otázky.

  •  Import otázek - kliknutím na záložku v portálovém menu nebo na ikonu či její název se zobrazí formulář pro importování otázky. Vybere se soubor s otázkami, kódová stránka, typ otázky, počet bodů, počet možností a volba jestli se mají možnosti při výpisu otázky řadit dle daného pořadí.

Přesun složek

V záložce Obsah složek je možné přesunout složky nebo otázky umístěné v aktuální složce do jiné složky testové báze stejného e-projektu. Kliknutím na se nabídne menu pro volbu složky, do které se mají označené složky přesunout, kliknutím na ikonu se nabídne menu pro volbu složky, do které se mají označené otázky přesunout. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem .

Přidat složku

Při prvním vstupu do aplikace Testové báze je nutné založit alespoň jednu složku, v níž se budou evidovat testové otázky nebo podsložky. Nová složka se založí v záložce Přidat složku, která se zobrazí při vstupu do záložky Obsah složek. Složky a podsložky se zakládají stejným způsobem. Před založením podsložky je nutné vstoupit do nadřízené složky. V případě potřeby je možné složky v rámci jednoho projektu přesouvat i s jejich obsahem. Významy položek formuláře pro založení nové složky jsou:

 • Název složky – stručný název zakládané složky. Pole je povinné.

 • Popis složky – pracovní popis složky určený autorům otázek umístěných ve složce.

 • Pokyny ke složce – umožňuje vložit pokyny vztahující se ke všem otázkám složky. Pokyny jsou při generování testu vkládány před první otázku z dané složky. Slouží jako informace k řešení určitého bloku otázek. V testu je pak vypsáno Pokyny z bloku otázek. Pro popis pokynů ke složce je možné využít HTML editor (volba ano), který umožňuje vkládat formátovaný text. Vyplnění pokynů není povinné, avšak velmi vhodné.

 • Řadit otázky ve složce – položka určuje vlastnost složky. Po označení položky se otázky této složky budou v testu řadit zvoleným způsobem. Nebude-li položka označena, otázky se budou řadit náhodně.

 • Výběr otázek ze složky – položka určuje vlastnost složky. Pokud je označena, nebudou při generování testu použity všechny otázky uvedené v této složce, ale pouze určitý počet. Nebude-li položka označena, bude složka v testu použita jako celek.

  Při tvorbě testu lze volit otázky z více složek, každá z nich může mít nastaveny jiné vlastnosti.

Testové otázky

Testové otázky jsou uloženy ve složkách, kde je možné zakládat nové otázky a importovat připravené otázky ze souboru. Součástí každé otázky jsou její možná řešení (odpovědi). U většiny typů otázek by měla být alespoň jedna odpověď označena za správnou. Počet správných odpovědí určuje autor otázky, stejně jako celkový počet možných odpovědí (vyjma otevřené otázky, kde se po studentech vyžaduje pouze slovní odpověď). Způsob tvorby otázek se liší podle typu otázky. Příslušný formulář uživatele provede tvorbou otázek a jejich odpovědí až k úspěšnému uložení otázky. Je vhodné si uvědomit, že čím budou názvy skupin a odpovědí kratší, tím lépe se budou otázky v testech zobrazovat. Je-li obsahem otázky velký obrázek, je automaticky zmenšen, avšak kliknutím na něj je možné zobrazit ho v plné velikosti. K sestavené otázce a jejím odpovědím se lze vrátit, jejich editace je znemožněna ve chvíli, kdy je otázka použita v testu. Příklad otázek ve složce je uveden na obrázku, význam sloupců seznamu je následující:

 • Ozn. – umožňuje označit otázku a následně ji smazat tlačítkem umístěným pod seznamem otázek. Pro označení všech otázek lze použít tlačítko .

  Pozor, smazání otázky je nevratnou operací! Současně s otázkou jsou smazány i všechny její odpovědi.
 •  Kompletní – ikona vyjadřuje kompletnost otázky z pohledu informačního systému, zda jsou připraveny odpovědi na otázku, jsou-li evidované správné odpovědi apod. Pokud není otázka kompletní, zobrazuje se ikona . Nekompletní otázka nemůže být použita v žádném testu.

 • Znění otázky – pole obsahuje zkrácené znění otázky.

 • Typ – ikona vyjadřuje typ otázky (viz legenda).

 • Počet bodů – počet bodů, který studenti získají správnou odpovědí na otázku. Počet bodů se definuje při zakládání otázky.

 • Počet použití – vyjadřuje, kolikrát byla otázka v testech použita, resp. kolikrát se studentům zobrazila.

 • Průměrná úspěšnost – procentuální vyjádření úspěšnosti odpovědí studentů na danou otázku.

 •  Zobrazit otázku – po kliknutí na ikonu se zobrazí všechny informace náležící k otázce a Seznam možných odpovědí dle předchozího nastavení. Ve spodní části stránky je zobrazen Náhled otázky a odpovědí, jak se zobrazují studentovi.

 •  Upravit zadání otázky – přes ikonu lze upravit zadání otázky, počet bodů a další vlastnosti otázky. Pokud je otázka použita v testu, úprava možná není, ikona se nezobrazuje. Otázku lze upravovat do doby, dokud není alespoň jednou použita v testu.

 •  Upravit odpovědi – přes ikonu lze upravit, smazat nebo vložit nové odpovědi k otázce. Pokud je otázka použita v testu, úprava možná není, ikona se nezobrazuje.

Význam ikon pod seznamem otázek:

 •  Přesun složek – ikona umožňuje přesun složek v aktuální složce do jiné složky stejného projektu. Zobrazuje se v případě, že jsou ve složce umístěny podsložky.

 •  Přesun a kopírování otázek – ikona umožňuje zkopírovat nebo přesunout označené otázky do jiné složky stejného projektu. Zobrazuje se v případě, že jsou ve složce umístěny otázky.

 •  Export otázek – ikona umožňuje exportovat označené otázky do ZIP archivu. Zobrazuje se v případě, že jsou ve složce umístěny otázky.

 •  Šifrování otázek – ikona umožňuje zašifrovat, resp. odšifrovat otázky v aktuální složce. Zobrazuje se v případě, že je projekt privátní, nebo pokud jsou otázky ve složce zašifrované.

 •  Přidat otázku – ikona umožňuje přidat novou otázku.

 •  Import otázek – ikona poskytuje nástroj k hromadnému importu otázek do aktuální složky.

Přidat otázku

Pro vytvoření nové otázky je možné kliknout v portálovém menu na záložku Přidat otázku nebo zvolit typ otázky z menu umístěného pod seznamem otázek. Následně se zobrazí formulář pro vložení znění otázky, který se liší podle zvoleného typu otázky. Pro vložení textu otázky lze použít HTML editor, který umožňuje text formátovat, nebo je možné text otázky vložit jako prostý text. Součástí formuláře je vždy pole pro vložení počtu bodů za správnou odpověď, případně další položky, jejichž vyplnění může ovlivnit zobrazení nebo způsob vyhodnocení otázky. Současně s uložením otázky se tlačítkem zvolí následující operace – nebo . Nejvhodnější je ihned pokračovat v zadávání možných odpovědí. Kliknutím na tlačítko se otevře stránka pro editaci možných odpovědí. Stránka pro editaci odpovědí umožňuje upravit znění otázky kliknutím na tlačítko .

Do testu je možné zařadit pouze kompletní otázky.

V následujícím textu je popsán postup tvorby jednotlivých typů otázek:

 Dichotomická otázka

Dichotomická otázka se založí přes formulář, kde se kromě znění otázky a počtu bodů zvolí, zda se jedná o správnou odpověď ano či nikoliv ne. Po uložení formuláře je otázka kompletní.

 Doplňovací otázka

Doplňovací otázka se založí přes formulář, do kterého se vepíše její znění a v místě pro doplnění odpovědi se kliknutím na ikonu HTML editoru vloží pole pro odpověď:

 •  Zástupce pro vložení odpovědi – po studentovi je vyžadováno vepsání odpovědi do nabízeného pole umístěného v textu;

 •  Zástupce pro výběr možnosti – studentovi je v textu nabízeno menu pro zvolení jedné odpovědi z několika možných.

Dále se ve formuláři určí počet bodů za správnou odpověď na otázku, šířku vstupního pole pro odpověď (udává se v počtech znaků) a zda se má při vyhodnocování odpovědi zohledňovat velikost písmen a diakritika.

Doplňovací otázka může obsahovat více zástupců pro vložení odpovědi nebo pro výběr možností nebo jejich kombinaci. Pokud otázka obsahuje více zástupců pro vložení odpovědi nebo výběru možností, musí se varianty odpovědí rozdělit do skupin. Číslo skupiny, které se volí z menu, odpovídá pořadí zástupců v otázce.

V případě zástupce pro vložení odpovědi je třeba uvést všechny správné varianty odpovědí a zvolit takový způsob prezentace, který se může od studentů očekávat – text velkými písmeny, malými písmeny, s velkým počátečním písmenem apod. Do formuláře se vepíše odpověď, zvolí se číslo skupiny a uloží se tlačítkem . Stejným způsobem se postupuje při stanovení dalších možností odpovědí.

V případě zástupce pro výběr možnosti je vhodné vložit dostatečný počet variant možných odpovědí, aby nebylo snadné odpověď uhodnout. Alespoň jedna odpověď musí být označena jako správná. Do formuláře se vepíše odpověď, zvolí se číslo skupiny, jedná-li se o správnou odpověď, označí se položka Správná odpověď a odpověď se uloží tlačítkem . Stejným způsobem se postupuje při stanovení dalších odpovědí.

Všechny odpovědi se řadí v tabulce podle skupin, kde je možné je upravit kliknutím na ikonu nebo je smazat.

 Nucená volba

Otázka typu nucená volba se založí přes formulář na obrázku, kam se vepíše znění otázky a nastaví se:

 • počet bodů;

 • počet možných odpovědí – možné odpovědi, které se budou u otázky zobrazovat (měl by být větší než počet správných možností);

 • počet správných možností – správné odpovědi, které se budou u otázky zobrazovat;

 • řazení možností – bude-li označeno, budou se odpovědi řadit podle pořadí, které bylo určeno při vkládání odpovědí. Pokud nebude pole zatrženo, budou se odpovědi řadit náhodně.

Po uložení otázky tlačítkem se přejde na vkládání odpovědí. Jednotlivé odpovědi se vkládají do formuláře a u správných se označí položka Správná odpověď. Odpovědi uložené tlačítkem se řadí v tabulce, kde je možné je upravit kliknutím na ikonu nebo smazat.

 Otevřená otázka

Otevřená otázka se založí přes formulář, kam se vyplní otázka, zvolí se počet bodů a uloží se tlačítkem . Otázka založená tímto způsobem je kompletní. Po studentech je požadována slovní odpověď, otázka se automaticky nevyhodnocuje.

 Přiřazovací otázka

Přiřazovací otázka se založí přes formulář, kam se vyplní znění otázky, zvolí se počet bodů. Po uložení otázky tlačítkem se otevře formulář, který je variabilní a slouží pro definici skupin odpovědí a definici odpovědí. Nejprve se založí všechny možné skupiny odpovědí (alespoň dvě) tak, že se v menu Přidat zvolí položka skupina možných odpovědí, vyplní se název a skupina se uloží tlačítkem . Při zakládání dalších skupin se postupuje stejným způsobem, skupiny jsou automaticky číslovány, čísla jsou uvedena v seznamu skupin.

Pro jednotlivé skupiny se pak definují odpovědi. V menu Přidat se zvolí položka možná odpověď do skupiny, vyplní se obsah odpovědi a zvolí se číslo skupiny, do které se odpověď po uložení tlačítkem automaticky zařadí. Při zařazování odpovědí do skupin je třeba postupovat pečlivě, neboť úkolem studentů je přiřazovat jednotlivé odpovědi daným skupinám.

Skupiny a odpovědi lze jednotlivě a hromadně mazat. Smazáním skupiny se smažou i zařazené odpovědi. Pozor, mazání je nevratnou operací!

 Seřazovací otázky

Seřazovací otázka se založí přes formulář, do kterého se vepíše znění otázky, nastaví se počet bodů a počet možných odpovědí, který se bude u otázky zobrazovat. Po uložení otázky tlačítkem se přejde na vkládání odpovědí. Jednotlivé odpovědi se vkládají do formuláře a ukládají tlačítkem . Počet odpovědí musí být minimálně stejný jako počet možných odpovědí nastavených při založení otázky.

Uložené odpovědi je možné dodatečně seřadit ikonami . Úkolem studentů je volit pořadí jednotlivých odpovědí, proto je vhodné pořadí odpovědí změnit.

 Slovní otázka

Slovní otázka se založí přes formulář, do kterého se vepíše znění otázky. Určit lze maximální počet bodů za správnou odpověď na otázku, šířku vstupního pole pro odpověď (udává se v počtech znaků) a zda se má při vyhodnocování odpovědi zohledňovat velikost písmen a diakritika.

Pokud se má otázka vyhodnocovat automaticky, otevře se tlačítkem formulář, ve kterém je nutné vložit alespoň jednu možnou odpověď. Pokud není evidována ani jedna odpověď, je otázka považována za otevřenou a musí se vyhodnocovat ručně. Správné odpovědi se vkládají jednotlivě do pole Znění možné odpovědi a ukládají tlačítkem . Je nutné uvést všechny správné varianty odpovědí a zvolit takový způsob prezentace, který se může od studentů očekávat – text velkými písmeny, malými písmeny, s velkým počátečním písmenem apod.

 Spojovací otázka

Spojovací otázka se založí přes formulář na obrázku, kde se vyplněné znění otázky uloží tlačítkem . Odpovědi se vkládají po dvojicích, studenti pak volí, které dvojice patří k sobě. Každá dvojice se uloží tlačítkem . Je nutné vložit alespoň dvě dvojice.

 Výběrová otázka 1 z N

Výběrová otázka typu 1 z N se založí přes formulář, do něhož se vepíše znění otázky a následně se nastaví:

 • počet bodů;

 • počet možností – počet možných odpovědí, který se bude u otázky zobrazovat, včetně správné odpovědi;

 • řazení možností – bude-li políčko označeno, budou se možné odpovědi v testu řadit podle pořadí, které bylo určeno při vkládání odpovědí. Pokud nebude pole zatrženo, budou se odpovědi řadit náhodně.

Po uložení otázky tlačítkem se přejde na vkládání odpovědí. Jednotlivé odpovědi se vkládají do formuláře, u správných se musí označit položka Správná odpověď. Odpovědi se řadí v tabulce, kde je možné je upravit kliknutím na ikonu nebo smazat. Studenti volí pouze jednu odpověď.

 Výběrová otázka 1 z N s neurčitou možností

Vložení otázky a jejích odpovědí je stejné jako v případě otázky výběrové 1 z N, rozdíl vidí řešitelé otázky, pro kterou je v seznamu odpovědí uvedena možnost žádná z předchozích odpovědí.

 Výběrová otázka 1 z N s otevřenou možností

Vložení otázky a jejích odpovědí je podobné jako v případě otázky výběrové 1 z N. Autor otázky může navíc určit, zda se má při vyhodnocování odpovědi zohledňovat velikost písmen a diakritika, dále může nastavit šířku vstupního pole pro odpověď, udává se v počtech znaků. Řešitelé vidí rozdíl v testu. V seznamu odpovědí je zobrazeno pole pro doplnění další odpovědi, jiné než jsou odpovědi, které se v testu automaticky vygenerovaly z definovaných odpovědí.

Pokud bylo při zakládání otázky určeno, že se v testu budou zobrazovat tři odpovědi (položka Počet možností), pak je nutné k otázce uložit alespoň dvě odpovědi. Studentům se budou zobrazovat dvě určité odpovědi a jedna odpověď s otevřenou možností, která se nebude automaticky kontrolovat. Pokud budou vloženy alespoň tři odpovědi, odpověď s otevřenou možností se bude vyhodnocovat automaticky. Automatické vyhodnocení otevřené odpovědi probíhá následovně:

 • systém zjistí, zda byla správná odpověď v otázce vygenerována. Jestliže ano, odpověď je špatná;

 • zkontrolují se všechny uvedené odpovědi na otázku. Bude-li odpověď nalezena, je správná.

 Výběrová otázka M z N

Vložení otázky a jejích odpovědí je stejné jako v případě otázky výběrové 1 z N. Rozdíl je v tom, že řešitelé testu mohou jako správnou odpověď označit více jak jednu možnost.

 Výběrová otázka M z N (rozšířená)

Vložení otázky a jejích odpovědí je stejné jako v případě otázky výběrové 1 z N. Rozdíl je v tom, že se řešitelům testu u každé vygenerované odpovědi zobrazují dva přepínače. Jeden z nich (správná odpověď či špatná odpověď na otázku) musí označit. Pokud neoznačí jednu z možností u každé odpovědi, nezíská body za odpověď na otázku.

Import otázek ze souboru

Import otázek by měl uživatelům urychlit a usnadnit vkládání otázek a jejich odpovědí. Umožňuje také vkládat matematický text pomocí TeXové notace.

Formulář pro import otázek umožňuje vkládat výběrové a dichotomické otázky a otázky s nucenou volbou z textových souborů. Otázky, které zůstaly po importu neúplné a proto v testu nepoužitelné, jsou označeny ikonou . Zadání všech importovaných otázek a jejich odpovědí lze upravovat. Výběrový typ otázky lze změnit na jiný typ výběrové otázky (např. výběrová otázka 1 z N na výběrová otázka M z N).

Pravidla pro importní soubor

Textový soubor může obsahovat pouze prostý text. V prostředí operačních systémů Microsoft Windows lze takový soubor vytvořit např. v programu Poznámkový blok. Soubor může obsahovat jednu nebo více otázek s možnými odpověďmi. Soubor začíná zněním otázky, za ním následují možné odpovědi. Mezi jednotlivými otázkami je volný řádek. Každá možná odpověď je uvozena znakem + (plus, značí správnou odpověď), nebo - (minus, značí nesprávnou odpověď). Pokud je nutné mít znění otázky nebo možné odpovědi na více řádcích, je nutné začít následující řádek mezerou. Řádky, které nebudou odpovídat tomuto uspořádání, budou ignorovány.

Podoba importovaných otázek

Příklad obsahu textového souboru pro jednotlivé typy otázek:

 • Výběrové otázky

  Znění první otázky?
       -první nesprávná možná odpověď
       -druhá nesprávná možná odpověď
       +první správná možná odpověď
       -třetí nesprávná možná odpověď
       +druhá správná možná odpověď

  Znění druhé otázky, které je rozepsáno z důvodu přehlednosti na více samostatných řádcích?
       +první správná možná odpověď,
       která je také na více řádcích
       -první nesprávná možná odpověď
       -druhá nesprávná víceřádková
       možná odpověď
       +druhá správná možná odpověď

 • Dichotomické otázky

  +Znění dichotomické otázky s odpovědí ANO.
  -Znění dichotomické otázky s odpovědí NE.
 • Otevřené otázky

  Znění otevřené nebo externí otázky?
 • Slovní a seřazovací otázky

  Znění slovní otázky?
       +první správná odpověď
       +druhá správná odpověď
       
  Znění seřazovací otázky, odpovědi řazené v požadovaném pořadí?
       +první odpověď
       +druhá odpověď
       +třetí odpověď
       +čtvrtá odpověď
       
 • Skupinové otázky

  Znění spojovací otázky?
       [1]první člen první dvojice
       [1]+druhý člen první dvojice
       [2]první člen druhé dvojice
       [2]+druhý člen druhé dvojice
       [3]první člen třetí dvojice
       [3]+druhý člen třetí dvojice
       [4]první člen čtvrté dvojice
       [4]+druhý člen čtvrté dvojice
  Znění přiřazovací otázky?
       [1]název první skupin
       [1]+první prvek první skupiny
       [1]+druhý prvek první skupiny
       [2]název druhé skupiny
       [2]+první prvek druhé skupiny
       [2]+druhý prvek druhé skupiny
       [3]název třetí skupiny
       [3]+první prvek třetí skupiny
       [3]+druhý prvek třetí skupiny
  Znění doplňovací otázky? (doplňovací pole ve tvaru $$POLE[1]=text$$ nebo $$POLE[2]=popup$$)
       [1]+správná odpověď prvního doplňovacího pole
       [2]+správná odpověď druhého doplňovacího pole
       [2]-první nesprávná odpověď druhého doplňovacího pole
       [2]-druhá nesprávná odpověď druhého doplňovacího pole
       [2]-třetí nesprávná odpověď druhého doplňovacího pole

Formátování vkládaných textů

Pro základní vizuální formátování vkládaných textů (tučné písmo, kurzíva, strojopis) je možné použít ve vstupním souboru sekvence určených znaků, které uzavírají text, jež má být zvýrazněn. Značky pro zvýraznění písma:

HodnotaVýznam
\\zalomení řádku
**text**tučné písmo
//text//kurzíva
##text##strojopis

Zápis matematického textu v otázce

V rámci importu testových otázek je možné vkládat matematický text pomocí TeXové notace. Zápis matematického textu je v rámci zadání otázky a možných odpovědí nutné uzavřít do sekvencí znaků, které se v TeXu standardně používají pro označení matematického prostředí.

Příklad:

Varianty zápisu textu 
$(a+b)^2$
$$(a+b)^2$$
\[(a+b)^2\]
\((a+b)^2\)

Určení vlastností otázek

Importovaným otázkám lze také explicitně určit vlastnosti. Tyto vlastnosti se zapisují na řádky, které bezprostředně předcházejí znění otázky a zapisují se ve tvaru #vlastnost=hodnota.

 • #typ=A_N Nastaví typ. Povoleny jsou následující hodnoty:

  HodnotaVýznam
  1_z_nvýběrová 1 z N
  1_z_n_zadnavýběrová 1 z N s neurčitou možností
  1_z_n_openvýběrová 1 z N s otevřenou možností
  A_Ndichotomická
  m_z_nvýběrová M z N
  m_z_n_newvýběrová M z N (rozšířená)
  nucena_volbanucená volba
  slovnislovní
  spojspojovací
  priradpřiřazovací
  seradseřazovací
  otevrenaotevřená
  externiexterní
  doplndoplňovací
 • #body=13 Nastaví body. Povolený rozsah je 1–9999.

 • #moznosti=6 Nastaví počet možností, platí pouze pro výběrové otázky. Povolený rozsah je 1–99. Pokud nebude zadán, bude nastaven automaticky.

 • #spravne=2 Nastaví počet správných možností, platí pouze pro typ otázky nucená volba. Povolený rozsah je od 2 do čísla o 1 menší než počet možností.

Způsob importu otázek

Formulář pro import souboru otázek je umístěn pod tabulkou s otázkami. Formulář se také zobrazí kliknutím na záložku Import otázek v portálovém menu aplikace Testové báze.

Pro vložení otázek ze souboru se vybere textový soubor uložen v počítači a stiskne se tlačítko , dále se zvolí:

 • Kódová stránka, ve které je textový soubor vytvořen – v prostředí operačního systému Microsoft Windows je kódová stránka ve většině případů Windows 1250. Při nevhodném výběru kódové stránky může dojít k nesprávnému vložení diakritických znaků. V takovém případě se musí nesprávně vložené otázky odebrat a import otázek se opakuje s jiným výběrem kódové stránky.

 • Typ vkládaných otázek – jedná-li se o otázky typu výběrová, je možné je po importu změnit přes ikonu ve sloupci Upravit zadání otázky.

 • Vlastnosti otázky – tj. počet možností odpovědí a možnost řazení odpovědí v testu. Vlastnosti lze po importu změnit přes ikonu ve sloupci Upravit zadání otázky.

K rozlišení importovaných otázek od skutečně vložených slouží náhled importovaných otázek, který se zobrazí ihned po importu. Náhled obsahuje tabulku, ve které jsou vypsány všechny otázky včetně všech možností, jež se podařilo ze zdrojového souboru získat, a informace o úspěšnosti importu. U každé otázky je v prvním sloupci prvek pro možné označení a pod tabulkou tlačítko sloužící pro smazání otázek, které neprošly v pořádku importem, například z důvodu nevhodně zvoleného kódování vstupního souboru. Mazané otázky se označí a smažou tlačítkem , pro označení všech otázek lze použít tlačítko .

Pokud jsou importované otázky ve vyhovujícím tvaru, dokončí se import tlačítkem .

Způsob importu otázek s obrázky

Uvnitř importovaného souboru lze uvést místa pro vložení obrázků, které budou v průběhu importu nahrazeny obrázky buď z projektové e-knihovny, nebo nově vloženými obrázky přímo při importu. Taková místa se zapisují ve tvaru $$IMG=identifikátor$$, podle identifikátoru uživatel při importu pozná, jaký obrázek má vložit. Stejný identifikátor se může v souboru vyskytnout vícekrát, tj. jeden obrázek bude umístěn na více místech. Jedna otázka, resp. importní soubor může obsahovat více různých obrázků.

Po výběru souboru s otázkami a stisknutím tlačítka se zobrazí formulář pro vložení umisťovaných obrázků. Pokud bude vkládán obrázek z počítače, je nutné zvolit knihovnu, kam bude uložen. Druhou možností je zvolit obrázek uložený v e-knihovně aktuálního projektu. Součástí každého formuláře je informace o počtu výskytů obrázku v importním souboru. Po stisknutí tlačítka je další postup stejný, jako u importu souboru s otázkami bez obrázků, tj. zobrazí se přehled importovaných otázek s obrázky, kde je možné označené otázky smazat a dokončit import otázek.

Export otázek do souboru

Export otázek z testové báze je možné provádět ve všech složkách, které obsahují alespoň jednu otázku. Formulář pro export otázek je umístěn pod ikonou . Ve formuláři stačí vybrat výstupní formát (text, HTML, UIS – import otázek), znakovou sadu pro výstup, způsob exportování multimediálních objektů a správných odpovědí. Do exportovaného archivu se zahrnují pouze označené otázky.

Šifrování otázek

Při šifrování otázek je zašifrováno znění otázky včetně všech možných odpovědí, jejich příznaku správnosti a určení pořadí v rámci otázky. Zašifrované otázky nelze použít v e-testech. Zašifrovat lze pouze nezrušené otázky ve složkách, které neobsahují žádnou otázku použitou v nějakém testu. Zašifrovat lze otázky v aktuální složce i v jejích podsložkách. Zašifrovány budou všechny otázky ve všech doposud nezašifrovaných podsložkách.

Pro zašifrování otázek se vloží heslo (pokud je označena položka Zobrazit heslo, budou v poli Heslo zobrazeny vpisované znaky). Po stisknutí tlačítka je uživatel upozorněn, že se jedná o operaci, která je bez správného hesla nevratná.

Heslo není v systému nikde uloženo, a proto ho nelze zpětně dohledat.

Pro práci s otázkami je dostupná pouze ikona Šifrování otázek, přes kterou lze otázky ve složce, případně jejích podsložkách, odšifrovat. Pro odšifrování všech otázek ve složce je nutné znát heslo. Pokud bude při odšifrování zatržena položka Včetně podsložek, budou odšifrovány i všechny otázky ve všech podsložkách, které jsou zašifrovány stejným heslem. Ostatní otázky zůstanou nezměněny.

Související témata nápovědy