Opory

Aplikace Opory zobrazuje přehled založených učebních opor k danému eLearningovému projektu. Aplikaci je možné zveřejnit všem uživatelům UIS, pouze přihlášeným uživatelům nebo uživatelům patřícím do definované skupiny, a to v aplikaci Elektronické studijní materiály, nebo jen studentům daného předmětu přes Záznamník učitele, kde je možné zveřejnit celou oporu nebo postupně po částech (po kapitolách nebo po týdnech výuky).

Správa založených opor probíhá prostřednictvím aplikací umístěných pod ikonami, jejichž význam a význam sloupců tabulky je následující:

 • Ozn. – označenou oporu je možné smazat tlačítkem . Smazání opory je nevratnou operací, proto se smazání musí po dotazu potvrdit. Smazat lze pouze opory, které nejsou zveřejněny a které neobsahují žádné části.

 • Název – název opory.

 • Správce – jméno správce opory, kliknutím na jméno se zobrazí jeho osobní stránka v aplikaci Lidé na VŠPP, kde jsou uvedeny kontaktní údaje.

 • Založeno – datum založení opory.

 •  Autoři – aplikace pro evidenci autorů nebo spoluautorů opory. Role autora se zobrazuje studentům ve studijní opoře. Pokud je správce současně autorem opory, musí zde být také uložen. Autor se dohledá podle jména přes vyhledávací pole, jedná-li se o externí osobu, označí se pole hledat v externích pracovnících. Zvolená osoba se uloží a následně se zvolí typ autora – autor nebo spoluautor. Tlačítkem je osoba uložena jako autor opory. Pořadí autorů lze určit postupným klikáním na ikony ve sloupci Poř.

 •  Metadata – slouží pro záznam detailních informací o opoře. Metadata není nutné vyplňovat, jejich absence neovlivňuje tvorbu a použití opory. Pro vykázání studijní opory v projektu jsou nepodstatná. Metadata se používají ve speciálních případech, jako je například sdílení opory s jinými vysokými školami nebo eLearningovými knihovnami.

  Metadata jsou evidována v několika kategoriích, které slouží k popisu určité části opory jako eLearningového objektu. Každá kategorie obsahuje formulář s položkami, které oporu charakterizují z technického pohledu. Kategorie metadat jsou následující:

  • Obecné – kategorie seskupuje obecné informace, které popisují eLearningový objekt jako celek.

  • Práva – kategorie popisuje práva intelektuálního vlastnictví a podmínky pro použití tohoto eLearningového objektu.

  • Životní cyklus zdroje – kategorie popisuje historii a současný stav eLearningového objektu a objektů, které ovlivnily objekt během jeho vývoje.

  • Závislosti – kategorie definuje vztah mezi aktuálním eLearningovým objektem a dalšími objekty.

  • Metadatový systém – kategorie popisuje, jak může být identifikována metadatová instance, jak, kdy a na co odkazuje.

  • Komentáře – kategorie poskytuje komentáře vzdělávacího použití objektu a informace, kdy a kým byly komentáře vytvořeny.

  • Technické požadavky – kategorie popisuje technické požadavky a charakteristiky objektu.

  • Klasifikace zdroje – kategorie popisuje, kam objekt patří v rámci určitého klasifikačního systému.

  • Vzdělávací požadavky – kategorie popisuje klíčové vzdělávací nebo pedagogické charakteristiky objektu.

  Každá položka formuláře je popsána ve sloupci Popis. Některé položky formulářů se volí z menu, do jiných se vkládá prostý text. Je-li u pole tlačítko , lze přidat pole pro vložení další informace. Význam tlačítek pod formulářem:

  • – tlačítko uloží změny ve formuláři. Uložení je nutné při každém přechodu mezi kategoriemi metadat.

  • – tlačítko vymaže obsah nebo zruší výběr označených položek.

  • – tlačítko exportuje všechna metadata daného objektu do XML souboru kompatibilního se standardem LOMv1.0.

  • – tlačítko importuje metadata z XML souboru uloženého v počítači. Soubor musí být kompatibilní se standardem LOMv1.0.

 •  Zveřejnit – ikona slouží ke zveřejnění opory všem uživatelům prostřednictvím aplikace Elektronické studijní materiály, která je veřejnou knihovnou objektů. Zveřejnění probíhá ve dvou krocích – autor navrhne oporu ke zveřejnění a správce knihovny objektů rozhodne o jejím zveřejnění. Obě strany jsou o jednotlivých úkonech informovány automaticky generovanými e-mailovými zprávami.

  Pro podání návrhu opory ke zveřejnění se klikne na ikonu , v menu se zvolí skupina uživatelů, kterým se opora má zveřejnit (všem uživatelům, pouze přihlášeným, či jedné nebo více skupinám uživatelů), a alespoň jedna složka veřejné knihovny objektů, do které bude opora navržena na zveřejnění. Složky knihovny charakterizují vědecké okruhy. Pro označení více složek nebo skupin uživatelů se přidrží tlačítko klávesnice Ctrl, klikáním myší se zvolí složky a výběr se potvrdí tlačítkem . Pokud je zvolena skupina uživatelů s parametrem, nabídne se jeho výběr, který se opět potvrdí tlačítkem .

  Nyní se ikona ve sloupci Zveřejnit změnila na – dosud nerozhodnuto o zveřejnění do veřejné knihovny objektů v aplikaci Elektronické studijní materiály. Jakmile správce veřejné knihovny oporu zveřejní, autorovi opory bude zaslán informativní e-mail a ve sloupci Zveřejnit se zobrazí ikona .

  Pokud má být opora zveřejněna pouze studentům určitého předmětu, zveřejní se prostřednictvím e-osnovy, která se sestaví v Záznamník učitele v aplikaci eLearningové osnovy.
 •  Stahování – aplikace slouží k povolení a nastavení způsobu stahování studijní opory. Nejprve se označí povolené způsoby pro stahování opory, zvolí se jazyk prohlížeče opor (ve zvoleném jazyce se budou zobrazovat navigační prvky prohlížeče opor) a nastavení se uloží. Následně se musí tlačítkem přegenerovat soubory, které si studující budou moci stahovat. U způsobů stahování, kde není povoleno ukládání opory, se použije tlačítko . Generování balíčků je časově náročné, je nutné vyčkat na dokončení operace. Způsoby stahování opory:

  • Export do jednoho souboru HTML – stažen je komprimovaný soubor formátu ZIP, který obsahuje několik adresářů. Ty obsahují jednotlivé části opory, použité multimediální prvky a systémové obrázky. Pro spuštění opory je důležitý soubor index.html a webový prohlížeč nainstalovaný v počítači. Poklepáním na soubor index.html se zobrazí opora. Pokud bude smazán některý ze souborů, který adresáře obsahují, není zajištěna korektnost zobrazení studijní opory.

  • Export do HTML (SCORM balíček) – stažen je komprimovaný soubor formátu ZIP, který obsahuje soubory index.html a imsmanifest.xml a několik adresářů.

  • Export opory do PDF – stažen je komprimovaný soubor formátu ZIP se souborem formátu PDF, s oporou a adresářem s objekty opory. Protože se výsledek může podstatně lišit od ostatních typů, je vhodné před povolením tohoto způsobu stahování vygenerovanou oporu prohlédnout.

  V úvodním textu aplikace je uvedeno datum poslední aktualizace studijní opory a u každého způsobu stahování je datum posledního generování.

 •  Náhled – kliknutím na ikonu se zobrazí studijní opora v podobě, v jaké ji uvidí studenti.

 •  Upravit – přes ikonu lze změnit název opory, doplnit anglický název a změnit správce. Jako správce lze nastavit všechny pracovníky, kteří mají na daném projektu přiděleno právo administrativa, scénárista nebo tvůrce opor.

 •  Vstup – kliknutím na ikonu lze přejít k editaci a správě studijní opory.