eLearning

Elektronický způsob výuky (eLearning) je novým a moderním stylem v oblasti vzdělávání. Jeho úkolem je usnadnit studentům přístup ke studijním materiálům, umožnit ověření nově nabitých znalostí a nabídnout interaktivní nástroje komunikace. eLearning zahrnuje nejen elektronické studijní materiály prezentované prostřednictvím webového prohlížeče, ale i nástroje pro průběžné hodnocení studentů s automatickým vyhodnocováním. V případě eLearningu integrovaného do UIS je umožněno absolvování testu a výsledky testu provázat s podmínkami zápisu do předmětu (například u jazykových předmětů). Obecně je eLearning určen zejména dvěma nejširším skupinám uživatelů – učitelům a studentům.

Výhody eLearningové výuky:

 • aktuálnější studijní materiály;

 • snadnější přístup ke studijním materiálům (odkudkoliv, kdykoliv);

 • výuka může být více interaktivní;

 • zapamatovatelnější forma informací;

 • přizpůsobení výuky tempu a podoby studia potřebám a předpokladům studentů;

 • větší možnosti testování a autotestování studentů;

 • dostupné studium i pro hendikepované studenty.

Nevýhody eLearningové výuky:

 • nevhodné pro některé typy předmětů;

 • nevhodné pro určité typy studentů;

 • prvotní realizace je časově náročná.

Výhody integrace eLearningu do UIS a jeho využití na univerzitách lze shrnout v následujících bodech:

 • rozšíření o další podporu studijního procesu;

 • příprava prostředí pro zavedení distanční formy vzdělávání;

 • zefektivnění testování, distribuce učebních materiálů apod. v rámci současných forem studia;

 • zlepšení využití ICT a zvýšení osvěty ve využívání nástrojů ICT v rámci výukového procesu.

Učitelé vytvářejí testy a studijní opory pro studenty, studenti testy plní a čerpají znalosti ze zveřejněných studijních materiálů.

Studentská část eLearningu zahrnuje aplikace Testy a zkoušeníElektronické studijní materiály, které jsou dostupné v sekci eLearning v Osobní administrativě. V portálu studenta je dostupná aplikace Osnovy předmětu.

Základní pojmy

Pro pochopení jednotlivých aplikací a jejich principu si nejprve vysvětlíme základní používané výrazy, rozdělení rolí pracovníků a jejich význam, pojem knihovna e-objektů, význam jednotlivých testovacích otázek a jejich použití.

eLearningový projekt

eLearningové projekty jsou základním prvkem pro tvorbu testů a studijních opor. Na projektu může pracovat několik osob z řad učitelů i studentů, jimž je k projektu možné přidělit různá práva. Projekty se mohou nacházet ve stavu připravovaný, dokončený nebo zrušený. Stav má pouze informativní charakter, nemá vliv na funkci aplikací.

Uživatelské role

Uživatelské role definují práva jednotlivých pracovníků na e-projektu a tím řídí jejich přístup do jednotlivých aplikací. Význam rolí je následující:

 •  Administrativa – uživatel, který může provádět v projektu stejné operace jako správce projektu, tedy vše.

 •  Scénárista – uživatele lze označit za metodického vůdce projektu, má přístup ke všem aplikacím s výjimkou drobností (úprava základních charakteristik projektu, připojení k vědecko-výzkumnému projektu, přiřazení pracovníků k projektu a jejich rolí a omezení funkčnosti administrativních aplikací projektu), které provádí administrativa projektu.

 •  Tvůrce e-opor – uživatel, který má z eLearningových nástrojů přístupné aplikace pro tvorbu elektronických studijních materiálů a rovněž může přistupovat do knihovny.

 •  Tvůrce testů – uživatel, který má z eLearningových nástrojů přístupné aplikace pro tvorbu testů a rovněž může přistupovat do knihovny.

 •  Pomocník – uživatel, který pomáhá s přípravami testů a opor, připravuje objekty využívané v testech a studijních materiálech, může jím být například student.

 •  Pozorovatel – tuto roli získává automaticky každý pracovník vědecko-výzkumného projektu připojeného k projektu, těmto uživatelům slouží ke sledování výstupů projektů. Uživatelé nemají právo k tvorbě testů, objektů, ani opor.

 •  Uživatel opor – uživatel má přístupné pouze eLearningové opory.

 •  Uživatel objektů – uživatel může používat pouze objekty uložené v projektové knihovně.

 •  Uživatel testů – uživatel může používat pouze testy projektu.

Knihovna e-objektů

Knihovna objektů obsahuje prvky v podobě souborů, které jsou dále využívány při tvorbě testů a opor. Jako objekt si lze představit obrázek, zvukovou nahrávku, videozáznam apod. Objekty se definují v rámci projektu, ale jsou sdílené ve všech erojektech uživatele. Je možné je sdílet i s ostatními uživateli. Zveřejnění objektů navrhuje jejich tvůrce a schvaluje ho autorita určená na vysoké škole.

Rozlišujeme následující typy knihoven objektů:

 • soukromá knihovna – obsahuje objekty, které může používat pouze autor v testech a oporách vlastních projektů, nikdo jiný je nemůže využívat;

 • projektová knihovna – obsahuje objekty vztahující se pouze k danému projektu, mohou je používat jen pracovníci evidováni v projektu;

 • veřejná knihovna – obsahuje objekty, které definovali i jiní uživatelé, a jsou přístupné široké veřejnosti, nejen uživatelům UIS. Kromě objektů obsahuje knihovna i opory. K dohledání jsou v aplikaci Elektronické studijní materiály.

Při tvorbě opor/testů lze využít objekty uložené v projektové nebo soukromé knihovně, případně veřejné knihovně objektů.

Testy a otázky

Kvalitní test se skládá z kvalitních testovacích otázek. Aby byly otázky kvalitní, je nutné při jejich tvorbě dodržet některé zásady, jejichž nastudováním se předejde pozdější úpravě otázek nebo jejich rušení.

Testy se generují automaticky pro každého studenta. Učitel sestaví databázi otázek a jejich možných odpovědí. Studentům se pak mohou nabízet například testy sestavené z otázek ze stejných, předem definovaných oblastí, nebo různé obtížnosti (jiná obtížnost může být u zápočtového testu, jiná u zkouškového testu). Protože jsou ke každé otázce předem dané odpovědi, mohou se studenti výsledek testu dozvědět ihned po jeho ukončení.

Samotné testy lze rozdělit na:

 • testy pro elektronické zkoušení studentů – využívají učitelé pro zkoušení znalostí studentů,

 • testy pro sebetestování – studenti je mohou používat pro prověření nastudované látky, testy jsou součástí opor, nebo samostatné cvičné testy.

Typy testových, rozřazovacích a přijímacích otázek

Otázka je dána svým typem, který určuje nejen způsob uložení dalších dat s otázkou spjatých, ale i způsob zobrazení v testovém formuláři. Součástí otázky může být multimediální objekt, který může být doplňkem zadání nebo možnosti řešení nebo může sám představovat zadání otázky.

Typy otázek:

 •  Výběrová 1 z N – z n nabízených odpovědí je právě jedna správná. Označená odpověď výběrové otázky všech typů je podbarvena.

 •  Dichotomická – je zvláštním případem otázky výběrové 1 z N, kde student volí mezi dvěma možnostmi ano/ne. Ve formuláři jsou realizovány radiobutony.

 •  Výběrová 1 z N s neurčitou možností – rozšířená otázka výběrová 1 z N, kde poslední nabízená možnost je tvaru Žádná z uvedených možností. Mezi nabízenými možnostmi se správná odpověď může a nemusí objevit. Úkolem studenta je zaškrtnout správnou možnost, pokud je mezi nabízenými, nebo zaškrtnout poslední možnost.

 •  Výběrová 1 z N s otevřenou možností – rozšířená otázka výběrová 1 z N, kde poslední nabízená možnost je tvaru Jiný – napište jaký. Mezi nabízenými možnostmi se správná odpověď může a nemusí objevit. Úkolem studenta je zaškrtnout správnou možnost, pokud je mezi nabízenými, nebo zaškrtnout poslední možnost a napsat správnou odpověď v případě, že správná možnost mezi nabízenými není.

 •  Výběrová M z N – z n nabízených odpovědí je 0 až n správných. Úkolem studenta je zaškrtnout jednu nebo více správných možností, pokud je mezi nabízenými, pokud není správná ani jedna odpověď, neoznačí žádnou. V testovém formuláři jsou tyto otázky realizovány pomocí zaškrtávacích políček (check boxů), které umožňují zvolení více možností.

 •  Výběrová M z N (rozšířená) – z n nabízených odpovědí je 0 až n správných. Úkolem studenta je označit jak správné, tak špatné odpovědi. V testovém formuláři jsou tyto otázky realizovány pomocí radiobutonů, pro každou odpověď dva pro volbu správněšpatně.

 •  Nucená volba – úkolem studenta je z daných možností vybrat n-tici správných možností. Svým způsobem se jedná o speciální případ předchozího typu, kdy je studentovi sděleno, kolik odpovědí je správných.

 •  Slovní – student musí zadat slovní odpověď (jediné slovo, sousloví), která se kontroluje proti možným odpovědím vloženým autorem. Kontroluje se řetězec proti řetězci a každý rozdíl (mezera, velké písmeno apod.) je chybou. Vyhodnocení otázky je tedy citlivé na zadání autorem. V testovém formuláři jsou tyto otázky realizovány pomocí textových polí.

 •  Spojovací – úkolem studenta je vytvořit správné dvojice z dvou n-prvkových množin. V testovém formuláři jsou otázky tohoto typu realizovány pomocí dvou sloupců, v jednom jsou náhodně seřazené prvky jedné množiny, ve druhém pak náhodně seřazené prvky druhé množiny. V učebních (umístěny v oporách) a cvičných testech (umístěny v osnovách) je otázka realizována pomocí boxů, do nichž se správné odpovědi přetahují kurzorem myši.

 •  Přiřazovací – jedná se o zobecnění předcházející možnosti. Úkolem studenta je zadané prvky přiřadit do správné skupiny. V testovém formuláři jsou otázky tohoto typu stejně jako v případě předcházející možnosti realizovány pomocí dvou sloupců, v jednom jsou náhodně seřazené prvky jedné množiny (prvky), ve druhém pak náhodně seřazené prvky druhé množiny (skupiny). V učebních (umístěny v oporách) a cvičných testech (umístěny v osnovách) je otázka realizována pomocí boxů, do nichž se správné odpovědi přetahují kurzorem myši.

 •  Seřazovací – úkolem studenta je seřadit dané možnosti podle zadaného kritéria. Realizace v testovém formuláři je svým způsobem zjednodušení realizace otázek předchozího typu. Dané možnosti jsou zobrazeny v náhodném pořadí a u každé možnosti je roletková nabídka (popup) umožňující vybrat správné pořadové číslo. V učebních (umístěny v oporách) a cvičných testech (umístěny v osnovách) je otázka realizována pomocí boxů, do nichž se správné odpovědi přetahují kurzorem myši.

 •  Doplňovací – otázka je tvořená textem s vynechanými slovy. Úkolem studenta je dopsat vynechaná slova nebo je doplnit z nabídky. Zde, stejně jako u otázky typu slovní odpověď je třeba dbát na jednoznačnost odpovědi. Doplněný textový řetězec je kontrolován proti řetězci správné odpovědi, který při sestavování definoval autor otázky.

 •  Otevřená – otázky vyžadující slovní odpověď (celou větou nebo větami). Vyhodnocení těchto otázek je práce učitele. Otázky tohoto typu jsou v testovém formuláři realizovány pomocí oblasti textu (element textarea).

 •  Externí – otázka je tvořena textem, odpověď student napíše na místo určené vyučujícím, například na papír.

Opora

Studijní opora představuje v oblasti eLearningu interaktivní studijní materiál, který může být dostupný studentům daného kurzu nebo i veřejnosti na webových stránkách vysoké školy. Může zahrnovat nejen texty provázené obrázky, video nebo audiovizuálními nahrávkami, ale i kontrolními otázkami určenými studentům pro ověření jejich znalostí nabytých studiem opory.