Schvalování zadání závěrečných prací

Aplikace Schvalování zadání závěrečných prací umožňuje jednotlivým osobám zapojených do procesu schvalování zadání závěrečných prací tyto zadání schvalovat nebo zamítat a rovněž zobrazovat stav schválení zadání práce. Aplikace je přístupná:

  • autorovi závěrečné práce v řadě ikon pro zobrazení a stahování souborů u závěrečné práce;

  • vedoucímu závěrečné práce z přehledu editačních aplikací u příslušné práce;

  • vedoucímu pracoviště v Portálu vedoucího - Pedagogika - Závěrečné práce;

  • předsedovi oborové rady v Osobní administrativě v sekci Manažerská nadstavba;

  • rektorovi v Portálu vedoucího - Pedagogika - Závěrečné práce.

Nastavení schvalovacího řetězce pro jednotlivé typy prací se může lišit a je dáno nastavením evidovaným v aplikaci Evidence rolí schvalujících zadání závěrečných prací.

Schvalování zadání může provádět, kromě vedoucího pracoviště, i zástupce vedoucího pracoviště nastavený v aplikaci Nastavení zástupců vedoucího. Provedená operace se uloží se jménem vedoucího pracoviště. Zástupce s oprávněním pouze ke čtení, nemůže zadání schvalovat, může je pouze prohlížet. Role schvalovatele se určuje podle zastupované osoby a pracoviště. Pokud zastupovaná osoba bude děkanem fakulty a současně vedoucím ústavu/katedry a nastaví osobu jako zástupce:

  • fakulty – bude zástupce schvalovat zadání jako děkan;

  • vedoucího ústavu/katedry – bude zástupce schvalovat jako vedoucí pracoviště;

  • fakulty i vedoucího ústavu/katedry – bude zástupce schvalovat jako děkan.

Pokud dva vedoucí stejného pracoviště nastaví stejného zástupce, bude zástupce schvalovat pod jménem vedoucího, který jako první nastavil zástupce.

Vedoucí práce

Vedoucímu závěrečné práce slouží aplikace pro individuální schvalování zadání závěrečných prací. Po vstupu do aplikace je zobrazen přehled rolí schvalujících zadání závěrečné práce, osoby zastávající jednotlivé role a stav schválení. Čeká-li zadání práce na schválení ze strany vedoucího práce, jsou zobrazena tlačítka , jejich prostřednictvím provede vedoucí práce příslušnou operaci. Náhled podoby zadání je zobrazen níže na stránce.

Vedoucí pracoviště, předseda oborové rady, děkan

Pro uživatele zastávající ve schvalovacím procesu roli vedoucí pracoviště, předseda oborové rady nebo děkan je aplikace rozdělena do záložek Zadání ke schváleníZadání s rozhodnutím.

Zadání ke schválení

závěrečné práce!zadání ke schválení

Záložka Zadání ke schválení zobrazuje seznam studentů, jejichž zadání závěrečné práce čeká na schválení. Seznam obsahuje pouze studenty odpovídající roli uživetele (vedoucímu pracoviště zobrazuje práce vedené na pracovišti, případně pracovištích podřízených; předsedovi oborové rady práce daného oboru). Pomocí filtru nad seznamem lze dohledávat práce podle jména a příjmení autora nebo dále omezit podle nabízených možností. Volbu je vždy nutné potvrdit tlačítkem .

V seznamu prací jsou uvedeny základní informaje jako typ závěrečné práce, jméno autora, název práce, a jméno vedoucího práce. Ikonami ve sloupci Stav ZP je vyjádřen průběh schvalování. Pokud seznam obsahuje více jak sto položek, jsou pod seznamem umístěny šipky pro stránkování po sto záznamech. Podrobnější informace o zvolené práci je možné zjistit kliknutím na ikonu . Kliknutím na ikonu ve sloupci Schvalování se otevře nové okno prohlížeče s formulářem ke schválení zadání, pod ním pak náhled na zadání práce.

Zobrazeny jsou základní informace o práci a v tabulce je přehled rolí schvalujících zadání závěrečné práce, osoby zastávající jednotlivé role, stav a průběh schvalování. Pod formulářem je umístěna sada tlačítek pro provedení požadované operace se zadáním, tj. umožňují schválit, resp. definitivně schválit zadání, zamítnout zadání nebo schválit či zamítnout zadání a přejít na další zadání práce, které je v pořadí podle výše uvedené tabulky – . Následují ještě tlačítka pro posun mezi zadáními dopředu a dozadu – .

Pokud zadání schválí vyšší instance, automaticky se schválí instance podřízené (mimo studenta). Pokud některá z instancí zadání neschválí, zruší se schválení všech nižších instancí, včetně studenta, a zadání je nutné upravit a znovu předat ke schválení. Jakmile je zadání schváleno nejvyšší instancí, dojde k zafixování všech údajů a zadání je možné vytisknout. Fixace zajistí uchování všech dat, která by mohla zapříčinit rozdíly mezi tištěným a elektronickým zadáním práce v čase (například změna titulu osoby). Už při dílčím schvalování se automaticky uzamkne editace zadání, ta je pak umožněna pouze uživatelům s oprávněním zp-zadani-schval-e.

Pokud je vloženo zadání závěrečné práce a není potvrzeno jeho schválení, student nemůže podat přihlášku ke státní zkoušce. Schválení tématu nemá vliv při podávání přihlášek na dílčí státní zkoušky.

Zadání s rozhodnutím

závěrečné práce!zadání s rozhodnutím

Aplikace zobrazuje seznam studentů, o jejichž zadání závěrečné práce již bylo rozhodnuto (schváleno nebo zamítnuto). Seznam obsahuje pouze studenty, jejichž práce je vedena na zvoleném pracovišti. Pokud existují podřízená pracoviště, pak lze zvolit, zda se mají zobrazovat práce i z těchto pracovišť. Další omezení je možné zadat pomocí filtru nad seznamem. Volbu je vždy nutné potvrdit tlačítkem .

V seznamu prací jsou uvedeny základní informaje jako typ závěrečné práce, jméno autora, název práce, a jméno vedoucího práce. Podrobnější informace o daném práci je možné zjistit kliknutím na ikonu . Kliknutím na ikonu ve sloupci Schvalování lze zobrazit podrobnosti o průběhu schvalování zadání.