Přehled nároků na sociální stipendia

Aplikace Přehled nároků na sociální stipendia slouží k zobrazení všech nároků na sociální stipendium z pracoviště, k jehož studentům má uživatel přiděleno právo stipendia-soc-e. Pokud má přiděleno oprávnění na celou vysokou školu, může kliknutím na odkaz Celouniverzitní volba, umístěný ná stránce s výměrem pracovišť, zobrazit nároky studentů celé vysoké školy.

Po výběru pracoviště se zobrazí formulář pro zadání data, ke kterému se má vypsat seznam všech studentů s nárokem na sociální stipendium, jejichž interval nároku zahrnuje právě toto datum. Seznam studentů se zobrazí po stisknutí tlačítka . Pole Dohledat osobu umožňuje vyhledat studenta a prostřednictvím aplikace Nárok na sociální stipendium spravovat jeho nárok na sociální stipendium.

Seznam studentů s nárokem na sociální stipendium k danému dni je zobrazen v přehledové tabulce. V případě většího počtu studentů je seznam abecedne rozdělen. V případě celouniverzitní volby lze seznam studentů filtrovat dle pracoviště. U každého studenta je uvedeno jeho ID, zkratka fakulty, identifikace studia, rodné číslo, interval zaevidovaného nároku a jméno osoby, která jako poslední provedla změnu v evidenci nároku na sociální stipendium. U každého nároku je barevnou ikonou ve sloupci Veririkace vyjádřen stav nároku:

  • Verifikovaný nárok – nárok, který je pro zadané datum platný.

  • Částečně verifikovaný nárok – nárok, který je pro zadané datum neplatný, ale pro jiné by platný byl, například student má v daném dni studium přerušeno.

  • Neverifikovaný nárok – nárok, který je pro zadané datum neplatný, student během zadaného intervalu nároku nestudoval (měl přerušené nebo ukončené).

Kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti se přejít do aplikace Nárok na sociální stipendium, kde lze upravit interval nároku, zrušit nárok nebo zadat nový interval nároku na sociální stipendium. Prostřednictvím ikony ve sloupci Stud. evidence lze zobrazit kartu studenta v aplikaci Studijní evidence.

Tlačítkem lze zobrazený seznam exportovat do MS Excel.