Evidence studijních specializací

V aplikaci Evidence specializací jsou evidovány studijní specializace a jejich atributy. Aplikace je přístupná uživatelům s právem specializace-e. Specializace nemusí být přímo vázané na obor, ale jejich dostupnost studentům je definována nárokem.

Novou specializci je možné založit pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde je zapotřebí vyplnit:

  • Název specializace - oficiální název studijní specializace, využívá se mimo jiné i v tiskových výstupech;

  • Název specializace anglicky - oficiální název specializace v anglickém jazyce. Využívá se pro tiskové výstupy, proto je vhodné doplnit anglickou variantu názvu už při založení;

  • Zkratka specializace - zkrácené označení specializace, které by mělo vycházet pouze z názvu specializace. Délka by neměla přesáhnout 6 znaků a neměla by obsahovat další údaje (stupeň, program apod.);

  • Zkratka specializace anglicky - anglická varianta zkratky názvu specializace, opět by měla vycházet z anglického názvu specializace;

  • Pracoviště - určuje pracoviště, které garantuje výuku specializace;

  • Akreditační stav - volba vyjadřuje stav specializace, obdobně jako u studijních programů nebo oborů (podrobněji viz akreditační stav).

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných specializací je zobrazen v přehledové tabulce. U každé specializace je zobrazen název, zkratka, garantující pracoviště a akreditační stav. Změnu základních atributů specializace je možné provést přes ikonu ve sloupci Upravit.

Pro novou specializaci se musí kliknutím na ikonu ve sloupci Nároky nastavit nároky, jež určují studenty, kteří si specializaci mohou zapsat. Bez stanovení nároků není specializace dostupná pro žádné studenty. Nároky se určují hromadně prostřednictvím parafikátoru, který se zvolí ze zobrazené nabídky a potvrdí tlačítkem , následně se zvolí upřesňující parametr a potvrdí tlačítkem Přidat. Seznam evidovaných nároků je zobrazen v přehledové tabulce. Označené nároky je možné smazat stisknutím tlačítka .

Přes ikony   ve sloupci Specializace lze prohlížet, resp. editovat atributy specializace:

  • Garant specializace – jméno garanta se tiskne v brožuře studijních plánů.

  • Kapacita – informativní údaj o kapacitě specializace.

  • Délka specializace v obdobích – hodnotou atributu je celočíselné vyjádření délky trvání studia specializace ve studijních obdobích. Příklad: pokud je zadána hodnota 2 pro studium probíhající v semestrech, je délka studia specializace představována obdobím jednoho akademického roku.

  • Počáteční období specializace – hodnotou atributu je celočíselné vyjádření, od kolikátého období studijního plánu studuje student dle zvolené specializace. Příklad: studijní plán specializace začíná v období ZS 2008/2009, ale dle tohoto plánu student studuje až v období ZS 2009/2010, pak je nutné jako hodnotu tohoto atributu uvést 3.