Studentohodiny a učitelohodiny

Na základě údajů evidovaných v UIS počítá aplikace Studentohodiny a učitelohodiny financování výuky na vysoké škole a jejich pracovištích. Do aplikace mají přístup vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť, uživatelé s přístupem do Portálu vedoucího a uživatelé s přiděleným oprávněním study-sestavy-a. Údaje jsou zobrazovány podle subjektu, ke kterému má uživatel oprávnění přiděleno.

Po vstupu do aplikace jsou nabízeny záložky Studentohodiny a učitelohodinySestavy pracovníků. V úvodním formuláři každé záložky se volí období (aktuální je vypsáno tučným písmem) a studijní běh (určuje studenty, pro které se bude výpočet provádět). Nabídka a zobrazení jednotlivých aplikací závisí na oprávnění k pracovišti, resp. funkci uživatele na pracovišti. Například vedoucí pracoviště může zobrazovat údaje týkající se vlastního pracoviště, jakožto poskytovatele výuky, může tedy zobrazit hodnoty pouze pro předměty garantované jeho pracovištěm (ústavem, fakultou apod.) a zobrazit sestavy pouze svých pracovníků. Uživatel s oprávněním k celé vysoké škole může volit ze všech poskytujících pracovišť a může zobrazit hodnoty kteréhokoliv pracoviště nebo pracovníka.

Poskytující pracoviště je pracoviště, které garantuje předměty k výuce. Odebírající pracoviště je pracoviště, jehož studenti garantované předměty studují.

Veškeré sestavy lze pro další zpracování exportovat do MS Excel.

Studentohodiny

studentohodiny

Počet studentohodin je definován jako součin dotace předmětu, počtu zapsaných studentů normální formou studia na tento předmět a počtu výukových týdnů v semestru. Děkani, proděkani a tajemníci fakult si mohou v aplikaci Studentohodiny zobrazit sestavy pro svoji fakultu, pro ústavy, dále přehled po předmětech nebo po učitelích. Obdobně rektor, prorektoři a kvestor může zobrazit sestavy pro celou vysokou školu, jednotlivé fakulty, jejich ústavy, po předmětech a po učitelích. Vedoucí ústavu může zobrazit pouze sestavu po předmětech, které garantuje jeho pracoviště.

Základní přehled

Záložka Základní přehled obsahuje tabulku, ve které je zobrazen základní přehled počtu studentohodin poskytovaných jednotlivými fakultami. Suma ve sloupci Celkem představuje součet všech studentohodin na daném řádku, kromě těch, které poskytuje určité pracoviště samo sobě. Kliknutím na zkratku poskytující fakulty je možné zobrazit detailnější sestavu studentohodin pro ústavy dané fakulty. Kliknutím na celkovou sumu fakultou vydávaných nebo přijímaných studentohodin se zobrazí detailní přehled předmětů, které se na této sumě podílejí.

Nad tabulkou je možné zvolit položky, které ovlivní typ zobrazení nebo zobrazení sestav pro jednotlivé formy studia, případně lze do sestavy započítat i mimosemestrální výuku, která se do studentohodin implicitně nezapočítává.

Přehled po ústavech

studentohodiny!přehled po ústavech

Záložka Přehled po ústavech obsahuje tabulky se základním přehledem počtu studentohodin poskytovaných jednotlivými ústavy fakulty. Kliknutím na zkratku poskytujícího ústavu se zobrazí detailní sestava studentohodin daného ústavu po předmětech. Kliknutím na libovolnou sumu v řádku Celkem se zobrazí detailní přehled předmětů, které se na této sumě podílejí.

Nad tabulkou je umístěn formulář pro omezení sestav na poskytující fakultu, pro omezení typu zobrazení sestavy, pro zahrnutí mimosemestrální výuky nebo pro zobrazení sestav pro jednotlivé formy studia.

Přehled po předmětech

studentohodiny!přehled po předmětech

Záložka Přehled po předmětech zobrazuje statistiku studentohodin předmětů garantovaných jednotlivými ústavy poskytujících fakult. V případě, že jsou na některém z řádků zvýrazněny hodnoty počtu studentů a rozsahu výuky, znamená to, že předmět studoval alespoň jeden student příslušné formy studia, ale pro předmět není v katalogu předmětů zadána hodinová dotace cvičení nebo přednášek, což může znamenat, že uvedené hodnoty nemusejí odpovídat skutečnosti.

Nastavením hodnot ve formuláři lze zobrazení statistiky omezit podle odebírající fakulty, poskytující fakulty, poskytujícího ústavu, lze ovlivnit řazení sestavy (dle názvu předmětu, výše celkového součtu studentohodin, zkratky ústavu a názvu předmětu) a zařazení mimosemestrálních předmětů.

Význam sloupců tabulky je následující:

 • Předmět – kliknutím na název předmětu se zobrazí sylabus předmětu, kde jsou mimo jiné vypsáni vyučující předmětu, lze zobrazit rozvrh předmětu, vytisknout nebo exportovat sylabus do souboru RTF.

 • Katalogové období předmětu – studijní období, v němž je předmět nabízen k výuce. Odpovídá zvolenému období v předchozí obrazovce.

 • Garantuje – označení a číslo pracoviště, které garantuje výuku předmětu.

 • Rozsah výuky – uvedené hodnoty jsou dotace evidované v katalogu předmětů (přednáška, cvičení, terénní cvičení). Zvlášť se eviduje dotace předmětu pro prezenční studium (počet hodit týdně) a zvlášť pro kombinované studium (celkový počet hodin blokové výuky). V případě terénního cvičení se pro výpočet uvažuje dotace terénního cvičení předmětu násobená hodinovým ekvivalentem jednoho dne hlavních cvičení (viz atributy univerzitního období).

 • Počet studentů – počet studentů prezenčního nebo kombinovaného studia, kteří si předmět zapsali.

 • Studentohodin za předmět – celkový počet hodin za výuku předmětu.

Přehled po učitelích

studentohodiny!přehled po učitelích

Záložka Přehled po učitelích zobrazuje detailní sestavy studentohodin rozpočtených na jednotlivé vyučující předmětů, které jsou garantovány pracovišti poskytujících fakult. Nastavením položek formuláře lze zobrazení omezit podle poskytující fakulty, poskytujícího pracoviště, lze ovlivnit typ zobrazení sestavy, způsob řazení sestavy a zařazení mimosemestrálních předmětů. Záložka je zobrazena pouze v případě, kdy je ve volbě odebírajících pracovišť zvolena možnost Celouniverzitně.

Učitelohodiny

učitelohodiny

Počet učitelohodin je definován jako součet složky přímé výuky a složky zkoušení studentů, kde přímá výuka je definována jako součin součtu délek trvání všech rozvrhových akcí v daném týdnu a počtu výukových týdnů v semestru (s připočtením délky kombinované výuky) a složka zkoušení je definována jako součin počtu zkoušených studentů obou forem studia (normální i konzultační) krát koeficient 0,5. Dotace předmětu se počítají z definovaných rozvrhových akcí jednotlivých předmětů.

Základní přehled

Záložka Základní přehled obsahuje tabulku, kde je zobrazen základní přehled počtu učitelohodin poskytovaných jednotlivými fakultami. Suma ve sloupci Celkem představuje součet všech učitelohodin na daném řádku, kromě těch, které poskytuje určité pracoviště samo sobě. Kliknutím na zkratku poskytující fakulty je možné zobrazit detailnější sestavu učitelohodin pro ústavy dané fakulty. Nad tabulkou je možné zvolit položky, které ovlivní typ zobrazení nebo zobrazení sestav pro jednotlivé formy studia, případně lze do sestavy započítat i mimosemestrální výuku, která se do studentohodin implicitně nezapočítává.

Přehled po pracovištích

Záložka Přehled po pracovištích obsahuje tabulky se základním přehledem počtu učitelohodin poskytovaných jednotlivými pracovišti fakulty. Kliknutím na libovolnou sumu v řádku Celkem se zobrazí detailní přehled předmětů, které se na této sumě podílejí. Význam sloupců tabulky:

 • Poskytující ústav – označení ústavu, který poskytuje výuku odebírající fakultě. Kliknutím na označení ústavu se zobrazí detailní sestava učitelohodin daného ústavu po předmětech.

 • Zkratka fakulty (pracoviště odebírající výuku) – obsahuje počet odebíraných učitelohodin od ústavů dané fakulty.

 • Celkem – obsahuje celkový počet odebíraných učitelohodin od všech pracovišť.

 • Podíl k nejlepšímu – nejlepším je zde myšleno pracoviště poskytující nejvíce učitelohodin za danou fakultu. Podíl k nejlepšímu se pak počítá jako .

 • Podíl k celku – počítá se jako .

Nad tabulkou je umístěn formulář pro omezení sestav na poskytující fakultu, pro omezení typu zobrazení sestavy, pro zahrnutí mimosemestrální výuky nebo pro zobrazení sestav pro jednotlivé formy studia.

Přehled po předmětech

Záložka Přehled po předmětech zobrazuje statistiku učitelohodin předmětů garantovaných jednotlivými ústavy poskytujících pracovišť. Pokud jsou některé hodnoty červeně zvýrazněny, nejsou vyplněny dotace předmětu v katalogu předmětů, což znamená, že výsledná hodnota nemusí odpovídat skutečnosti. Nastavením hodnot ve formuláři lze zobrazení omezit podle odebírající fakulty, poskytující fakulty nebo poskytujícího ústavu, lze ovlivnit řazení sestavy a zařazení mimosemestrálních předmětů do výpočtu učitelohodin. Význam sloupců tabulky je následující:

 • Předmět – kliknutím na název předmětu se zobrazí sylabus předmětu, kde jsou mimo jiné vypsáni vyučující předmětu, je možné zobrazit rozvrh předmětu, vytisknout nebo exportovat sylabus do souboru RTF.

 • Období a fakulta – studijní období, kdy byl předmět vyučován, a zkratka fakulty garantující výuku.

 • Garantuje – označení a číslo pracoviště, které garantuje předmět.

 • Zkoušených – počet studentů zkoušených z předmětu.

 • Hodin výuky – počet rozvrhovaných hodin výuky zvlášť pro prezenční a kombinovanou formu. Započítává se skutečná délka hodin bez mezilehlých přestávek.

 • Poměr – vyjadřuje, jaká část studentů normálního typu výuky předmětu pochází z odebírajícího pracoviště. Pokud je hodnota 1, pak pracoviště vyučuje pouze svoje studenty. Je-li hodnota například 0,63, pak vyučuje 63 % vlastních studentů, zbytek výuky je poskytován ostatním fakultám.

 • Podíl – představuje podíl poskytujícího pracoviště na výuce předmětu. Informace o podílu na výuce je významná v případě, kdy je výuka předmětu rozdělena mezi více pracovišť (evidenci rozdělení provádí systémový integrátor v aplikaci studijního oddělení Rozdělená výuka).

 • Učitelohodin za předmět – celkový počet hodin za výuku předmětu. Počítá se jako .

Sestavy pracovníků

Aplikace Sestavy pracovníků nabízí sestavy učitelohodin poskytovaných jednotlivými pracovníky studijním programům a jejich oborům. Ve formuláři lze zvolit započítání přednášek a cvičení, rozpočítání učitelohodin na obory, agregování sestavy dle kategorií vyučujících a způsob řazení zobrazených údajů (dle jména nebo kategorie vyučujících, názvu předmětu, názvu garantujícího pracoviště, výše celkového součtu učitelohodin). Význam sloupců tabulek:

 • Vyučující – jméno vyučujícího předmětu. Zobrazuje se v tabulce při nastavení položky formuláře Agregovat dle kategorií vyučujících na Ne.

 • Funkce – funkční zařazení pracovníka (profesor, docent, asistent apod.). Zobrazuje se v tabulce při nastavení položky formuláře Agregovat dle kategorií vyučujících na Ano.

 • Předmět – předmět výuky. Kliknutím na název se zobrazí sylabus.

 • Garantuje – pracoviště garantující výuku předmětu.

 • Hod (hodin výuky) – celkový úhrn hodin rozvrhových akcí vyučovaných daným vyučujícím. Bere se skutečná délka rozvrhové akce v minutách (např. dvouhodinová přednáška představuje dvakrát 50 minut) a zohledněn je procentuální podíl vyučujícího na její výuce. Celková úhrn hodin rozvrhové akce je odvozen z evidence konání akce jako suma hodin všech nezrušených konání. Zrušená konání (svátky, volné dny) nejsou do výpočtu zohledněna. Jsou zohledněny dodatečné úpravy konání rozvrhové akce (zkrácení nebo prodloužení, doplnění dodatečného konání atd.). Celkový úhrn v minutách se převede na celé hodiny (60 minut) a výsledek se pro rozbrazení zaokrouhlí na celé hodiny (v dalším výpočtu se pracuje s nezaokrouhlenou hodnotou).

 • Podíl (na výuce) – podíl studentů konkrétního studijního programu v dané formě studia ve výuce předmětu. Vypočítá se jako . Do počtů studentů nejsou zahrnuti studenti, kteří předmět studují v konzultační formě. Pro zobrazení v sestavě je číslo zaokrouhleno, pro další výpočet se však používá číslo nezaokrouhlené.

 • Hod sp – počet hodin, které daný učitel vyučuje předmět pro konkrétní studijní program a formu studia. Vypočítá se jako neboli součin nezaokrouhlených hodnot sloupců Hod a Podíl. V sestavě je číslo zaokrouhleno na celé hodiny, pro další výpočet je používána nezaokrouhlená hodnota.

 • Proc – udává procentuální podíl učitele na výuce v programu, resp. oboru a formě studia. Vypočítá se jako .

 • Výuky celkem – celková suma vyučovaných hodin za všechny formy studia. Pří výpočtu se pracuje se s původními nezaokrouhlenými hodnotami vstupujících do výpočtu, pro zobrazení v sestavě jsou hodnoty zaokrouhleny.

Modelový příklad: Vyučující učí 2 dvouhodinová cvičení, na nichž má podíl 40 %. Výuka probíhá každý týden po dobu 14 výukových týdnů. Délka jedné hodiny je uvažována 50 minut. V uvažovaném oboru studuje 32 studentů, celkem předmět studuje 33 studentů. Celkový součet hodin za obor je 734.

HodnotaVýpočetVýsledekZaokrouhlení
Hod18,6667 hod19 hod
Podíl0,9696970,970
Hod ob.18,101010 hod18 hod
Proc2,466077 %2,47 %
Vztah mezi programem (případně oborem) a předmětem je kvantifikován celkovým počtem studentů, jež měli předmět zapsán v daném období (s uvážením konzultační výuky).
Pro stanovení celkové učitelohodinové náročnosti za předmět a ke stanovení podílu učitelů na této náročnosti je využíván rozvrh předmětů.