Tisk výstupních dokumentů

Aplikace Tisk výstupních dokumentů je určena pro tisk výstupních dokumentů absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studií. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Individuální tisk diplomu a dodatku k diplomu lze provést ve Studijní evidenci - ikona Tisk dokumentů

Po vstupu do aplikace se provede výběr studijního období, ve kterém studenti absolvovali. Následuje volba souboru studentů – všichni (zahrnuje i již vyřazené studenty) nebo aktivní (zahrnuje pouze dosud nevyřazené studenty). Volba se potvrdí tlačítkem . Další podmínkou výběru studentů je zapsaný předmět speciálního typu závěrečná zkouška a vyplněné vysvědčení.

V dalším kroku je zobrazen formulář pro omezení výběru studentů podle studijního programu, oboru, formy apod. Jeho součástí je také výběr akce, která se má provést po stisknutí tlačítka :

 • výběr studentů pro tisk – vybere se seznam studentů, kteří vyhovují zadaným podmínkám. Tento výběr se většinou používá pro tisk dokumentů jen vybraným studentům. Studenti, jimž se má dokument vytisknout, se označí, z nabídky se zvolí požadovaná akce a stiskne se tlačítko . Studenty je možné označit individuálně nebo hromadně tlačítky pod seznamem - tlačítko označí všechny zobrazené studenty; tlačítko označí pouze studenty, kterým zvolený dokument ještě nebyl vytištěn a archivován; obdobně tlačítko označí pouze studenty, pro které již byl zvolený dokument vytištěn a archivován.

 • tisk diplomů – vytiskne diplomy všem studentům, kteří splňují podmínky zadané ve formuláři;

 • tisk příloh k diplomům – vytisknou se přílohy (dodatky) k diplomům všem studentům, kteří splňují podmínky zadané ve formuláři. Součástí přílohy k diplomu je seznam studovaných předmětů, vyjma předmětů, které byly během studia automaticky nebo ručně zrušeny;

 • tisk protokolové knihy – vytiskne se protokolová kniha obsahující seznam studentů, kteří úspěšně ukončili své studium, číslo vydaného diplomu, datum ukončení studia, udělený titul atd. Kniha se tiskne až po vytištění diplomů;

 • tisk osvědčení – vytisknou osvědčení o absolvování studia pro studenty celoživotních studií, kteří splňují podmínky zadané ve formuláři a kterým bylo do UIS vloženo vysvědčení;

Diplom a dodatek k diplomu a osvědčení pro CŽV se při prvním tisku digitálně archivují. Jejich opakovaný tisk se provádí z digitálního archivu. Pokud je první výtisk chybný a je třeba diplom nebo dodatek k diplomu opravit, je nutné je před dalším tiskem odstranit verzi uloženou v elektronickém archivu.

Na diplomu a dodatku k diplomu se tiskne datum ukončení studia, které odpovídá poslední splněné studijní povinnosti studenta. Pokud datum neodpovídá, je vhodné prověřit evidované výsledky studovaných předmětů.

Tisk dodatku k diplomu

Dodatek k diplomu je komplexní dokument, který obsahuje údaje z různých aplikací UIS. Před samotným tiskem dodatků je vhodné zkontrolovat a případně doplnit chybějící údaje, jejichž absence by vedla k vytištění neúplných verzí dodatků. Před finálním tiskem dodatků pro všechny studenty je doporučeno vygenerovat několik zkušebních vzorků a provést jejich vizuální kontrolu, až poté spustit generování dodatků pro všechny absolventy. Do kontroly je vhodné zahrnout následující údaje:

Tisk osvědčení pro CŽV studia

Osvědčení je možné tisknout absolventům celoživotního studia s vyplněným nebo nevyplněným vysvědčením, podmínkou však je vložení úspěšného výsledku speciálního předmětu typu Závěrečná zkouška, Státní zkouška apod. Na osvědčení je uveden název studijního programu i oboru.

Pro tisk osvědčení musí integrátor fakulty vyplnit následující atributy v aplikaci Evidence studijních programů, které umožňují variabilitu osvědčení pro různé studijní programy. Žádný z uvedených atributů není povinný, jejich vyplnění ovlivňuje celkový obsah osvědčení.

 • Garant programu – nebude-li uveden, nebude se na osvědčení tisknout jeho jméno.

 • Podpis rektora na osvědčení – pokud bude zvolena hodnota Ano, pak se na osvědčení pro zvolený studijní program bude tisknout jméno a místo pro podpis rektora.

 • Popis programu na osvědčení – pokud bude text vyplněn, bude se tisknout pod název studijního programu.

 • Co absolvoval na osvědčení – vyplňuje se ve 4. pádu. Pokud bude text vyplněn, bude se tisknout informace o tom, co student absolvoval (např. čtyřsemestrální kurz).

 • Číslo ministerské akreditace na osvědčení – přidělené číslo, které se má na osvědčení vytisknout. Pro studia s akreditovaným oborem je nutné číslo akreditace zavést v aplikaci Evidence oborů.

 • Spoluvzdělávací instituce na osvědčení – název instituce, která se podílela na zajištění výuky a má být uvedena na osvědčení.

 • Obhajoba na osvědčení – pokud bude vyplněno na hodnotu Ano, pak se na osvědčení pro zvolený studijní program bude tisknout věta o obhajobě závěrečné práce a vkládat název závěrečné práce, který je uložen v zadání závěrečné práce.

 • Akreditovaný program – atribut ovlivňuje tisk nápisu Česká republika na osvědčení. Pokud je nastaven na Ano, nápis se tiskne.