Evidence studijních oborů

V aplikaci Evidence oborů jsou evidovány obory studijních programů fakult, rektorátu, institutu celoživotního vzdělávání apod. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním obor-e nebo obor-p.

Nový záznam o oboru je možné založit pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde je zapotřebí vyplnit:

  • Název - vlastní název studijního oboru tak jak byl akreditován. Využívá se mimo jiné i v tiskových výstupech;

  • Název anglicky - oficiální název oboru v anglickém jazyce. Využívá se pro tiskové výstupy, proto je vhodné doplnit anglickou variantu názvu už při založení oboru;

  • Zkratka - zkrácené označení oboru o maximální délce šesti znaků, které by mělo vycházet z názvu. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku nadřazeného studijního programu;

  • Zkratka anglicky - anglická varianta zkratky názvu oboru, opět by měla vycházet z anglického názvu oboru. Po založení je zkratka automaticky zleva doplněna o zkratku nadřazeného studijního programu;

  • Studijní program - z nabídky se volí nadřazený studijní program, pod nějž obor spadá. Nabízeny jsou všechny studijní programy evidované v aplikaci Evidence studijních programů. Nabídka je omezena dle rozsahu práv uživatele;

  • Akreditační stav - volba vyjadřuje stav akreditace studijního oboru (podrobněji viz akreditační stav).

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných studijních oborů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého obor je zobrazen název, úplná zkratka, nadřazený studijní program a akreditační stav. Uživatelům s právy na více fakult je navíc zobrazen sloupec Fakulta, ve kterém je uvedena příslušnost oboru k fakultě. Ve sloupci AKVO je zobrazen 8-místný kód studijního oboru (je-li vyplněn v atributech). Změnu základních atributů oboru je možné provést přes ikonu ve sloupci Upravit.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Akreditace lze k příslušnému oboru evidovat údaje o akreditace. Eviduje se forma studia, jazyk a rozsah období, na které je akreditace udělena. Tyto údaje slouží pouze pro evidenční účely a jsou využívány v aplikaci Přehled akreditací.

Údaje o akreditace pro programy bez oborů se evidují v aplikaci Evidence studijních programů.

Ikony , ve sloupci Atributy umožňují zobrazit, resp. editovat atributy zvoleného studijního oboru. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v tomto textu.

Prostřednictvím ikon ve sloupci Informace lze prohlížet nebo editovat charakteristiky studijního oboru pro jednotlivá období. Charakteristiky se zobrazují v aplikaci Studijní plány v Portálu veřejných informací. Charakteristiky lze evidovat pro období, pro které je založen studijní plán zvoleného oboru. Příslušné období se zvolí z nabídky a potvrdí stisknutím tlačítka . Pokud se charakteristiky nemění je vhodné založit další variantu kopií předchozího období. Založenou variantu je možné smazat jejím označením a stisknutím tlačítka . Zrušení varianty je nevratnou operací!

Atributy studijního oboru

Prostřednictvím atributů je možné nastavit další parametry studijního oboru. Atributy mají vliv na funkci aplikací UIS.

AKVO oboru

Atribut slouží pro zadání 8-místného kódu studijního oboru oboru dle číselníku MŠMT.

Číslo ministerské akreditace na osvědčení

Atribut slouží pro zadání čísla ministerské akreditace, které se tiskne na osvědčení pro obory celoživotního vzdělávání.

Garant studijního oboru

Garant oboru se zobrazuje v informacích o oboru v aplikaci Studijní plány v Portálu veřejných informací.

Hlavní studijní oblasti

Atributy slouží pro zadání studijních oblastí, které se vypisují na Diploma Supplement v bodě 2.2. Evidují se česky a anglicky, text se vypisuje v dodatku diplomu.

Místa výuky

Atribut slouží pro evidenci místa, ve kterém probíhá výuka oboru.

Obor je vyučován v jazyce

Atribut umožňuje zvolit jazyk, ve kterém je výuka studijního oboru uskutečňována.

Požadavky na kombinované studium

Atributy slouží pro zadání požadavků na studium, které se vypisují na Diploma Supplement v bodě 4.2 pro kombinovanou formu studia. Evidují se česky a anglicky, text se vypisuje na dodatku k diplomu. Není-li atribut naplněn, používá se pro bod 4.2 obsah atributu Požadavky na studium.

Požadavky na studium

Atributy slouží pro zadání požadavků na studium, které se vypisují na Diploma Supplement v bodě 4.2. Evidují se česky a anglicky, text se vypisuje na dodatku k diplomu.

Profil oboru

Podrobný profil oboru v českém a anglickém jazyce, využívá se pro ECTS Label.

Výukové středisko

Název výukového střediska U3V, které se tiskne na pamětní list.