Doplňující informace přihlášek

Aplikace Doplňující informace přihlášek slouží k hromadnému potvrzení doplňujících informací k jednotlivým přihláškám. Za doplňující informace jsou považovány další dokumenty, které má uchazeč s přihláškou na zvolený typ přijímacího řízení doložit. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Základním dokumentem je doklad potvrzující absolvování studia předchozího stupně. V případě bakalářských studií se jedná o maturitní vysvědčení, pro studia vyšších stupňů pak o diplom z předcházejícího stupně.

Po vstupu do aplikace se zvolí období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazen formulář pro výpis seznamu přihlášek. V nabídkách jsou uvedeny možnosti, pro které existuje alespoň jedna kompletní přihláška. Seznam přihlášek dle zadaných omezení se zobrazí po stisknutí tlačítka .

Seznam v záložce Doplnění doložení dokladu obsahuje všechny kompletní přihlášky zvoleného typu přijímacího řízení. Pro každou přihlášku je uvedeno jméno a příjmení uchazeče a jeho rodné číslo, registrační číslo přihlašky a typ přijímacího řízení, na který je přihláška podána. Ve sloupci Rozhodnutí je uveden kód rozhodnutí o (ne)přijetí, je-li zadán. Doložení, resp. nedoložení dokumentu k přihlášce je znázorněno ve sloupci Doložené doklady (zaškrtnuto, nezaškrtnuto). Seznam lze omezit podle počátečního písmene příjmení uchazečů.

Provedené změny v doložení dokumentů je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Potvrzení doložení maturitního vysvědčení se částečně provádí automaticky na základě vstupních proměnných. Pokud je vkládána vstupní proměnná, kterou je nutné zjistit z maturitního vysvědčení (například průměr z maturitního vysvědčení pro extrabody), vyplní se potvrzení maturitního vysvědčení automaticky. Automaticky se přenáší potvrzení dokladu potvrzující absolvování studia předchozího stupně z e-přihlášek. Ostatním uchazečům je nutné potvrzení vložit ručně.
Doložení maturity v papírové nebo elektronické přihlášce se vždy rozkopíruje do všech papírových a elektronických přihlášek uchazeče.

Seznam v záložce Tisk výzev k doplnění obsahuje přihlášky uchazečů, kteří nedodali alespoň jeden povinný dokument a pro tyto uchazeče umožňuje tisknout výzvu k doložení chybějících dokumentů.

Seznam je možné pomocí filtru v úvodu stránky omezit podle počátečního písmene příjmení uchazečů, zatržením volby jen nevytištěné lze zobrazit jen přihlášky, pro které nebyla výzva k doložení dokumentů doposud vytištěna.

Pokud se mají výzvy k doplnění vytisknout, označí se přihlášky ve sloupci Tisk, do pole Dokdy, které se nachází pod seznamem, se zadá datum, do kterého mají uchazeči chybějící dokumenty doložit, a stiskne se tlačítko . Pro hromadné označení, resp. odznačení lze použít tlačítko , resp. .

Zatržením pole Dokument upomínka k doplnění přihlášky vložit do úložiště osoby budou upomínky vloženy do úložiště jednotlivých uchazečů.

Zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí se tisk zpracuje formou tiskové dávky na pozadí. Po zpracování je výsledek dostupný ke stažení v aplikaci Tiskové úlohy. O dokončení tisku je zadavatel tiskové úlohy informován e-mailem, který obsahuje i přímý odkaz na vygenerovaný soubor.