Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

Aplikace Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení zobrazuje pro jednotlivá období statistiky výsledků přijímacího řízení a umožňuje provést automatické přidělení rozhodnutí. Dále poskytuje souhrnné statistiky výsledků testů z předmětů přijímacích zkoušek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Aplikace Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení je rozdělena na část umožňující práci se sestavami a udělování rozhodnutí a na část se statistikami testů. Do jednotlivých částí se vstupuje ze stránky s výběrem období přijímacího řízení.

Statistiky

Statistiky lze použít k zobrazení výsledků přijímacích zkoušek jednotlivých uchazečů, k automatickému udělování rozhodnutí a k tisku veřejných seznamů s výsledky přijímacích zkoušek. Statistiky se zobrazují pro období, typ přijímací zkoušky, případně kolo a místo studia. Obsahují seznam uchazečů s rodnými čísly, předměty přijímací zkoušky s body, extrabody, s celkovými body a kódem uděleného rozhodnutí. Pokud je v přijímacím řízení podporován systém extrabodů, pak je ve sloupci Extra uveden počet bodů, které uchazeč získal. Kliknutím na hodnotu se zobrazí seznam kritérií a dosažený počet bodů za jednotlivá kritéria. V případě vícekolového přijímacího řízení je zobrazen sloupec Postup, ve kterém se zobrazuje, zda uchazeč postoupil do dalšího kola přijímacího řízení. Ve sloupci Alternativa je vypsán studijní program u uchazečů, kteří si podali více přihlášek.

Zobrazení seznamu lze ještě omezit výběrem kritérií ve formuláři – výpis seznamu podle předmětu přijímací zkoušky, seřazení seznamu podle jména, bodů, rozhodnutí o přijetí, podkladů pro vyhodnocení. Také lze omezit seznam na uchazeče odvolané, řádně přijaté nebo bez rozhodnutí. Volba se do seznamu promítne po stisknutí tlačítka .

Automatické přidělení rozhodnutí

Nejdůležitější funkcí aplikace je automatické přidělování rozhodnutí na základě atributů typu přijímací zkoušky – Body splnilBody přijat (viz atributy typu přijímacího řízení) a atributu Minimální počet bodů za předmět tohoto typu přijímací zkoušky (viz předměty typu přijímacího řízení). Přidělení rozhodnutí lze provést v případě zobrazení seznamu uchazečů řazeného dle podkladů pro vyhodnocení. Sestava je doplněna o grafické rozlišení řádků na základě navrhovaného rozhodnutí. Návrh vychází z bodového ohodnocení testu a předem nastavených bodových hranic.

V tomto okamžiku se projeví nastavení konkrétních atributů zvoleného typu přijímací zkoušky Body splnilBody přijat a nastavení atributu Minimální počet bodů konkrétního předmětu tohoto typu přijímací zkoušky. Pokud mají uchazeči v přihlášce uveden alternativní typ přijímací zkoušky, pak je možné udělit rozhodnutí na konkrétní alternativní typ. Před automatickým udělením rozhodnutí je možné v menu v dolní části stránky změnit rozhodnutí přijat z kódu 10 na kód 11 a nedostavil se z 90 na  21. Rozhodnutí se automaticky udělí stisknutím tlačítka:

 • – rozhodnutí bude uděleno všem uchazečům na základě návrhu, tedy podle skupiny, do které uchazeči podle bodového hodnocení spadají. Tlačítko není dostupné v případě zadávání výsledků prvního kola u vícekolového typu přijímacího řízení.

 • – rozhodnutí bude uděleno všem uchazečům, kteří podle bodového hodnocení odpovídají úspěšnému přijetí ke studiu.

 • - u vícekolového přijímacího řízení lze tímto tlačítkem udělit uchazečům postup do dalšího kola.

Další důležitou funkcí aplikace Celkové výsledky přijímacích zkoušek je možnost tisku různých sestav. Sestavy je možné tisknout na výšku nebo šířku. Pro tisk na výšku se ve formuláři označí pole Tisknout na výšku.

Tlačítko vygeneruje PDF soubor s výsledky přijímacího řízení ke zveřejnění. Tento dokument lze vyvěsit na webových stránkách. Sestava může být řazena dle jména, počtu dosažených bodů nebo rozhodnutí. V dokumentu je místo rodného čísla uvedeno PSČ, odkud byla přihláška doručena. Dále je uvedeno konečné rozhodnutí (kód je nahrazen jeho verbálním výrazem), počet bodů z předmětů přijímací zkoušky, počet extrabodů a celkový počet bodů.

Tabulky statistik lze exportovat do MS Excel a dále je zpracovávat mimo UIS. Nejprve se nastaví požadované zobrazení sestavy a následně je možné sestavu exportovat tlačítkem .

Automatické přidělování rozhodnutí na základě extrabodů a přijímacích zkoušek

Automaticky lze přidělovat rozhodnutí i v případě, že jsou uchazeči jednoho typu přijímacího řízení přijímáni na základě extrabodů i výsledků přijímacích zkoušek. Nejprve se uchazečům přidělí rozhodnutí na základě získaných extrabodů, tito uchazeči následně nebudou v automatickém přidělování rozhodnutí již figurovat, po vložení výsledků přijímacích zkoušek se udělí rozhodnutí ostatním uchazečům. Postup je následující:

Přidělení rozhodnutí na základě extrabodů

 1. V aplikaci Evidence typů přijímacího řízení se pro zvolený typ přijímacího řízení nastaví atribut Nepočítat extrabody na hodnotu ne. Tím se spustí přidělování rozhodování o přijetí na základě extrabodů.

 2. V aplikaci Evidence typů přijímacího řízení se pro stejný typ přijímacího řízení nastaví extrabodová kritéria, případně se nastaví jejich konfigurační proměnné.

 3. Pro podané, převedené a zkontrolované přihlášky se na základě extrabodových kritérií automaticky vypočítají celkové extrabody.

 4. V aplikaci Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení se pro zvolený typ přijímacího řízení zobrazí seznam uchazečů s přidělenými extrabody, seznam je seřazen podle sloupce Extra, který obsahuje celkový počet extrabodů přidělených uchazeči. Kliknutím na tuto hodnotu se zobrazí body, které uchazeč dosáhl za jednotlivá kritéria.

 5. V aplikaci Evidence typů přijímacího řízení se nastaví atributy typu přijímacího řízení Body-splnilBody-přijat.

 6. Seznam v aplikaci Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení se nyní musí seřadit podle podkladů pro vyhodnocení a na základě extrabodů se uchazečům tlačítkem pod seznamem udělí pouze kladná rozhodnutí. Uchazeči bez rozhodnutí nyní vstoupí do druhého kola přijímacího řízení – podle přijímací zkoušky.

Přidělení rozhodnutí na základě výsledků přijímací zkoušky

 1. V aplikacích pro přidělování termínů přijímacích zkoušek se uchazečům, kterým nebylo přiděleno rozhodnutí na základě extrabodů, přidělí termín přijímací zkoušky.

 2. Vloží se výsledky přijímacích zkoušek.

 3. V aplikaci Evidence typů přijímací zkoušky se pro zvolený typ přijímacího řízení nastaví atribut Nepočítat extrabody na hodnotu Ano (viz strana ). Tím se vypne přidělování rozhodování na základě extrabodů.

 4. V aplikaci Evidence typů přijímacího řízení se nastaví atributy typu přijímacího řízení Body-splnilBody-přijat, pro předměty zkoušky se nastaví atribut Minimální počet bodů.

 5. V aplikaci Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení se pro zvolený typ přijímacího řízení zobrazí seznam uchazečů seřazený podle celkových bodů dosažených u přijímací zkoušky. Extrabody již nejsou zohledňovány ani zobrazovány. Seznam se musí seřadit podle podkladů pro vyhodnocení a všem uchazečům se přidělí rozhodnutí.

Výsledky testů

Tato část aplikace obsahuje souhrnné výsledky variant přijímacích testů z jednotlivých předmětů. Pro každý předmět je zobrazeno tolik tabulek, kolik variant testů bylo využito. Pokud má přijímací řízení dvě kola, jsou uvedeny statistiky pro každé kolo zvlášť. Jsou to statistiky:

 • maximální počet dosažitelných bodů za předmět;
 • počet uchazečů s danou variantou testu;
 • počet zadaných výsledků dané varianty testu;
 • nejlepší výsledek dané varianty testu;
 • nejhorší výsledek dané varianty testu;
 • průměr ze zadaných výsledků dané varianty testu;
 • směrodatná odchylka ze zadaných výsledků dané varianty testu;
 • decilové hranice pro danou variantu testu.

Souhrnné výsledky testů lze zobrazit přes ikonu ve sloupci Výsl. testů na stránce s výběrem období přijímacího řízení.