Prohlídka studijních programů

Aplikace Studijní plány umožňuje přehledné zobrazení akreditovaných studijních programů, oborů a specializací Vysoké školy podnikání a práva, a.s.. Současně dovoluje nahlédnout na studijní plány zvoleného studijního programu, oboru, specializace a formy studia. Pro zvolený typ studia lze zobrazit i seznam povinných a volitelných předmětů závěrečné zkoušky (bakalářské, státní atd.) a tematické celky pro otázky jednotlivých předmětů.

Jak dohledat doporučený studijní plán: Nejprve se kliknutím na logo vybere fakulta, která zajišťuje výuku studijního programu. Z nabídky studijních období se kliknutím na ikonu zvolí jedno, které vyjadřuje počáteční období studijního plánu. V dalším kroku se zvolí typ studia. Následně se zobrazí seznam studijních programů odpovídajících vybranému stupni, případně seznam studijních specializací. Zvolí se studijní program nebo specializace. V této části lze zobrazit studijní plány bezoborových programů a specializací, nebo pokračovat volbou studijního oboru.

Pokud studium začalo v zimním semestru 2015/16, pak se vybere období označené ZS 2015/16. Zájemci o studium volí nejnovější období nabídky.

Volbou oboru nebo specializace lze zobrazit studijní plány dané formy studia nebo seznam předmětů závěrečné zkoušky (pro každý předmět pak tematické okruhy s otázkami). V plánech jsou rozlišeny povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a skupiny povinných a povinně volitelných předmětů pro celý studijní plán. Kliknutím na název aktuálního nebo historického předmětu se otevře sylabus, ve kterém lze získat informace o skladbě předmětu, doporučenou literaturu apod.

Při vyhledávání předmětů státních zkoušek je nutné dát si pozor na výběr studijního období. Musí se vybrat období, ve kterém studium začalo!

Význam ikon v jednotlivých částech aplikace:

  • – základní informace a charakteristika studijního programu a oboru.

  • – postup k dalším informacím o programu nebo oboru či specializaci.

  • – umožňuje zobrazit seznam orgánů přidružených ke zvolenému programu/oboru v aplikaci Orgány, kde lze zobrazit další podrobnosti. Ikona je zobrazována u programů/oborů, pro které je orgán v UIS evidován.

Nezobrazuje-li aplikace některé studijní programy i přesto, že jsou evidovány a jsou v nich zapsaní studenti, může to být způsobeno chybějícími studijními plány pro příslušné studijní období.