Poplatky a školné

Aplikace Poplatky a školné zobrazuje přehled poplatků souvisejících se studiem a informace pro jejich úhradu. V případě školného umožňuje volbu platebního kalendáře a tisk platebního kalendáře a smlouvy o studiu.

V části Volba platebního kalendáře je nutné zvolit variantu pro platbu školného. Volí se jedna z nabízených variant a volbu je nutné potvrdit tlačítkem . Po uložení kalendáře jsou zobrazeny ostatní požadované platby spojené se studiem a zpřístupní se tisk platebního kalendáře a smlouvy o studiu.

Zvolenou variantu lze měnit do doby, než je platební kalendář vytištěn. Po vytištění platebního kalendáře se možnost volby variant zablokuje.

Pro případ částečné nebo úplné úhrady školného ze strany zaměstnavatele se stiskne tlačítko . Zde se vyplní údaje o zaměstnavateli a kontaktní osobě. Údaje o zaměstnavateli lze načíst zadáním IČO do vyhledávacího pole a stisknutím tlačítka . Následně se k předepsaným platbám (dle zvolené varianty platebního kalendáře) zadá výše úhrady ze strany zaměstnavatele a vše se potvrdí tlačítkem .

Sestavený platební kalendář, společně se smlouvou o studiu, je nutné vytisknout tlačítkem a vytištěné dokument odevzdat u zápisu.

Přehled poplatků souvisejících se studiem je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivá rozhodnutí o platbě jsou uchazečům vystavována automaticky v závislosti na studijním programu, oboru/specializaci a formě studia, pro které elektronickou návratku vyplňují. Poplatek za vydání karty je vyměřován v závislosti na typu karty, kterou si uchazeč vybral v aplikaci Volba typu karty. Sazby jsou definovány platným sazebníkem poplatků.

Každý řádek tabulky odpovídá jednomu vyměřenému poplatku a obsahuje informace důležité pro správné zaslání platby – tedy číslo účtu, kód banky, variabilní a specifický, případně konstantní symbol a vyměřenou částku. V případě snížení či zvýšení požadované částky z individuálních důvodů je výsledná výše poplatku uvedena ve sloupci Ručně. Vyměřený poplatek je označen ikonou . Veškeré poplatky je nutné uhradit před samotným zápisem uchazeče do studia. Uhrazený poplatek je označen ikonou . Údaje pro platbu jsou jedinečné a je nutné je dodržet, aby bylo možné platbu automaticky zpracovat a přiřadit správné osobě a poplatku. V případě chybných údajů může dojít k přiřazení platby jinému uchazeči. Každý poplatek musí být uhrazen samostatnou platbou, nelze provést úhradu více poplatků jedním platebním příkazem. Platbu poplatku lze provést bankovním převodem, v krajním případě poštovní poukázkou.