Elektronická přihláška ke studiu na VŠPP

přihláška ke studiue-přihláška

Aplikace Elektronická přihláška ke studiu na VŠPP umožňuje podat přihlášku ke studiu na  VŠPP elektronickou cestou, tzv. e-přihlášku na bakalářský, magisterský nebo magisterský navazující studijní program. Je dostupná ze dvou míst:

 • pro všechny uživatele z úvodní stránky informačního systému http://is.vspp.cz/;

 • pro uživatele UIS, kteří již na VŠPP studovali nebo právě studují, po přihlášení do Osobní administrativy v části Moje studium.

Pro podání přihlášky lze také využít adresu kontaktni.centrum@vspp.cz.

Rozhraní systému elektronických přihlášek je možné pomocí odkazů v záhlaví stránky přepnout do anglického, slovenského, resp. českého jazyka. Jazyk rozhraní Evidence přihlášek je přepínán automaticky podle podaných přihlášek. V případě, že všechny přihlášky podané uchazečem jsou podány na typ přijímacího řízení vztahující se k anglickému oboru, bude pro uchazeče zvolen automaticky jazyk systému angličtina.

První kroky

Všechny přihlášky podané ke studiu na VŠPP se ukládají do pomyslné složky (systému e-přihlášek), do které uchazeči vstupují prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla vygenerovaného při založení každé přihlášky. Vždy však musí být použita daná dvojice přihlašovacích údajů. Heslo lze změnit a nastavit tak jednotné heslo pro všechna přihlašovací jména.

Přihlašovací formulář nabízí možnost nastavení doby platnosti přihlášení, což je minimální doba neaktivity, po kterou zůstane uživatel v systému přihlášen, i když po tuto dobu neprovedl v systému žádné operace. Implicitně je tato doba nastavena na jeden den, kliknutím na odkaz změnit je možné zvolit vyšší hodnotu.

Maximální doba platnosti přihlášenídoba platnosti přihlášení může být vzhledem k uchovávání dat v mezipaměti až o 10 % zvolené doby delší, tj. pokud je nastavena doba do odhlášení na jednu hodinu, může být uživatel po uplynutí 65 minut stále přihlášen.

Pokud se po zadání správných přihlašovacích údajů opět otevře okno s přihlašovacím formulářem, pravděpodobně nemáte ve Vašem webovém prohlížeči povoleno ukládání cookiescookies. Cookies umožňují jednoznačnou identifikaci uživatele a jejich povolení v prohlížeči je nutné k úspěšnému přihlášení do UIS. Webové prohlížeče mají použití cookies implicitně povoleno, ve většině případů není tedy nutné provádět žádné úpravy nastavení. Informace o tom, jak zkontrolovat nastavení cookies a případně jak jejich použití povolit, naleznete v úvodní stránce UIS v aplikaci Návod k prvnímu přihlášení. Podrobnosti k prvnímu přihlášení nalzeznete zde.

Přítomnost v Osobní administrativě si lze ověřit v horní části stránky, kde je umístěno celé jméno přihlášeného uživatele UIS.

Vstup do přihlášek

Pro vstup do systému e-přihlášek jsou v aplikaci Elektronická přihláška ke studiu na VŠPP nabízeny možnosti:

Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel

Odkaz je určen pro nové uživatele systému e-přihlášek, kteří neznají svoje přihlašovací údaje. Po kliknutí na odkaz se postupně zvolí fakulta, typ studia (např. bakalářský, magisterský navazující) a studijní program. V poslední obrazovce se vyplní jméno a příjmení, kontaktní e-mailová adresa, pohlaví, státní příslušnost a podle ní rodné číslo nebo datum narození. Rodné číslo vyplňují občané České a Slovenské republiky. Cizím státním příslušníkům je rodné číslo automaticky dopočítáno podle data narození. Pokud bylo studentovi cizí státní příslušnosti přiděleno rodné číslo, označí pole Jsem cizinec a mám rodné číslo a místo data narození vyplní toto přidělené rodné číslo.

Po stisknutí tlačítka se založí složka s e-přihláškami a zobrazí se přihlašovací údajee-přihláška!přihlašovací údaje e-přihláška!hesloheslo!do e-přihlášky. Přihlašovací údaje jsou uchazeči rovněž zaslány na zadanou e-mailovou adresu.

Nyní je možné se tlačítkem opět přihlásit a pokračovat ve vyplňování údajů přihlášky. Více o podání přihlášky a její kompletaci je uvedeno dále v textu. K doplnění přihlášky se lze opakovaně vracet, ale už přes odkaz Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek.

Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek

Odkaz je určen pro uživatele, kteří si již podali e-přihlášku a znají své přístupové údaje. V případě ztráty přihlašovacích údajů lze využít odkaz generování nového heslae-přihláška!heslo!generovate-přihláška!přihlašovací údaje!generovat nové. Po zadání rodného čísla uchazeče a kontaktního e-mailu uvedeného v e-přihlášce dojde k zaslání nového hesla pro přihlášení do systému e-přihlášek. Pokud je uchazeč cizincem, označí pole Jsem cizinec a místo rodného čísla zadá své datum narození, a to i v případě, že mu již bylo rodné číslo přiděleno. Heslo bude zasláno na e-mail uvedený v e-přihlášce. V případě, kdy si uchazeč podal více přihlášek, zašlou se přístupové údaje pro všechny přihlášky. Po kliknutí na tlačítko je uchazeč informován o zaslání e-mailu s novými přihlašovacími údaji a je nabídnuto tlačítko pro přihlášení do evidence e-přihlášek.heslo!vygenerovat nové Trvá-li problém s přihlášením a byl zaplacen manipulační poplatek, je nutné se obrátit na studijní oddělení fakulty, kam je podána přihláška.

Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel UIS

Odkaz je určen pro uživatele, kteří jsou uživateli UIS a znají přístupové údaje do UIS.

Prostřednictvím odkazu zobrazeného v dolní části stránky lze přejít na stránku s kontaktním formulářem, prostřednictvím kterého je možné kontaktovat pracovníky vysoké školy s žádostí o pomoc s vyplněním přihlášky, nebo vznést dotaz týkající se podání a stavu přihlášky.

Založení přihlášky

Založení první přihlášky

přihláška ke studiu!založeníe-přihláška!založení

Po vstupu do aplikace Elektronická přihláška ke studiu na VŠPP se novým uchazečům otevře stránka, na které je uvedeno dokdy a do jakého studijního období jsou nyní přihlášky zpřístupněny, případně i seznam studijních programů, které mají termín ukončení podávání e-přihlášek prodloužen a dokdy je podávání prodlouženo Navazující studijní programy mají termíny pro podávání přihlášek většinou posunuty.

Kliknutím na ikonu vybrané fakulty je nabídnut typ studia (bakalářský, magisterský navazující, magisterský), do kterého vysoká škola vypsala přijímací řízení, jeho volba z menu se potvrdí tlačítkem . Dále se kliknutím na ikonu  zvolí studijní program, respektive typ přijímací zkoušky. Tímto krokem je přihláška založena a otevře se stránka pro vyplnění dalších údajů vyžadovaných zvoleným typem přijímacího řízení.

Založení další přihlášky

Pokud je podána alespoň jedna přihláška, zobrazí se ihned po vstupu do aplikace Elektronická přihláška ke studiu na VŠPP stránka, kde v její dolní části je umístěno tlačítko pro vytvoření nové přihlášky ke studiu na VŠPP. Postup založení je stejný jako při založení první přihlášky.

U založené přihlášky nelze provést změnu studijního programu a oboru. Řešením je založení nové přihlášky na požadovaný studijní obor, vyplnit požadované údaje a zaplatit manipulační poplatek. Původní přihlášku je možné deaktivovat. Přihlášky, které nejsou po skončení období pro podávání přihlášek kompletní nebo zaplacené, nejsou považovány za podané.

E-přihláška

e-přihláškaE-přihláška ke studiu

E-přihláška obsahuje několik formulářů, které je nutné vyplnit. Obsah formulářů odpovídá požadavkům klasické papírové přihlášky. Uchazeči jsou při zakládání přihlášky postupně provedeni všemi jejími částmi. Seznam všech dokumentů, které musí k přihlášce doloženy, je uveden u každé přihlášky pod ikonou  ve sloupci Dokumenty. Zde lze průběžně kontrolovat doručení požadovaných dokumentů, pro jednotlivé přihlášky může být požadavek na doručení dokumentů různý.

Pro každou přihlášku je možné zobrazit informace o výši manipulačního poplatku za přijímací řízení a  bankovní spojení pro platbu z České republiky i ze zahraničí. Pokud je podáno více přihlášek, je zobrazen odkaz Zobrazit souhrnné informace o platbách, přes který lze zobrazit informace pro všechny přihlášky současně.

Korektně podanou přihlášku (studijnímu oddělení musí být doručeny požadované dokumenty, přihláška a musí být zaplacen manipulační poplatek) zpracovává studijní oddělení, které uchazeče informuje o dalším průběhu přijímacího řízení na adrese trvalého bydliště, případně na kontaktní adrese nebo e-mailovou cestou.

Na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce je automaticky zaslána informace o přijetí manipulačního poplatku za e-přihlášku.
Data vyplněná v přihlášce lze využít k podání e-přihlášky v dalším akademickém roce, je však nutné uchovat přístupové údaje do systému e-přihlášek.

Evidence a vyplnění přihlášek

přihláška ke studiu!vyplněníe-přihláška!vyplnění

V evidenci přihlášek je výrazně oddělena část společná pro všechny přihlášky a část s přihláškami. Společná část zahrnuje osobní údaje, známky za střední školu (pokud jsou daným typem přijímacího řízení vyžadovány) a adresy.

Část týkající se konkrétních přihlášek obsahuje základní údaje přihlášky jako je pracoviště, program, obor a forma studia, do které byla přihláška podána. Dále jsou zobrazeny ikony pro doplnění dalších údajů vyžadovaných přihláškou (např. volba jazyka), informace o platbě, dodaných dokumentech. Kompletnost všech částí přihlášky podléhá kontrole. Jejich neúplnost je indikována červenou značkou . Kompletní části jsou označeny zelenou .

V následujícím textu se budeme věnovat jednotlivým částem přihlášky a jejich správnému vyplnění.

Osobní údaje

osobní údaje

Formulář slouží ke sběru osobních údajů uchazeče. Vzhled formuláře pro zahraniční studenty se může lišit, například místo čísla občanského průkazu je požadováno číslo pasu.

V úvodní části stránky je uchazeč seznámen s důvody nekompletnosti e-přihlášky, resp. s povinnými položkami. Důvody jsou vypsány v bodech. Některé položky se vyplňují prostým textem (např. jméno a příjmení, telefon), jiné se volí z menu (např. titul, státní příslušnost).

Jméno, příjmení a místo narození se vyplňuje malým písmem s velkým počátečním písmenem a s diakritikou. Položka Rodné příjmení se vyplňuje pouze v případě, že se příjmení a rodné příjmení liší, v opačném případě zůstane pole prázdné.

Z kontaktních údajů je povinné uložit alespoň jeden. Povinné je vyplnit e-mail, přes který se například automaticky zasílá informace o proběhlé platbě za přihlášku. Telefonní číslo se vkládá v mezinárodním formátu (včetně předvolby státu +420).

Požadované údaje o dosaženém vzdělání se liší podle typu studia, na které je podána přihláška. Formulář se automaticky nastaví podle požadavků typu přijímacího řízení:

 • Bakalářský studijní program – položka Střední školaObor SŠ se vyplní tak, že se postupně dohledají v pořadí škola a potom obor. Do pole Rok maturity se vyplňuje celý letopočet. Jsou dva možné způsoby dohledání školy a oboru:

  • Podle názvu školy/oboru – do pole se vepíše několik po sobě jdoucích znaků z názvu školy nebo oborů a následně se stiskne tlačítko . Z nabídky škol a oborů se vybere vždy po jednom.

  • Podle identifikačního čísla IZO – do pole se vepíše kód IZO, který je pro každou školu a obor jedinečný, a pak se stiskne tlačítko .

   Pokud hledaná škola v číselníku neexistuje, použijte následujícího identifikátoru, který obsahuje vždy devět číslic:

   • 333333333 – Integrovaná střední škola (ISŠ);

   • 444444444 – Střední odborná učiliště (SOU);

   • 555555555 – Gymnázia;

   • 666666666 – Střední odborné školy (SOŠ);

   • 888888888 – Školy ministerstva vnitra;

   • 999999999 – Zahraniční školy.

   Pokud se jedná o školu absolvovanou v zahraničí, je třeba zatrhnout volbu Jiná střední škola a následně vyplnit název a obor střední školy a rok maturity a z nabídky států zvolit stát, ve kterém se škola nachází.

   Dále se vybere vystudovaný obor.

 • Magisterský nebo magisterský navazující studijní program – absolvovaná vysoká škola se dohledá v oficiálním číselníku vysokých škol ČR, obor a rok absolutoria se vepíše prostým textem.

Ostatní údaje vyžadované přihláškou se týkají místa, odkud se uchazeči hlásí (škola, zaměstnání apod.), nejvyššího doposud dosaženého vzdělání a případně zaměstnavatele.

Všechny vyplněné údaje se před opuštěním aplikace musí uložit tlačítkem .

Absolventi VŠPP mají v  UIS uložena osobní data – proto mohou mít některé položky přihlášky automaticky vyplněny.

Adresy uchazeče

Adresa!uchazeče

V této části přihlášky se vyplní adresy trvalého bydliště (místo, kde žijete) a kontaktní adresy (místo pro příjem pošty). Aby mohlo studijní oddělení uchazeče kontaktovat, potřebuje znát alespoň adresu trvalého bydliště. Na nevloženou adresu upozorňuje aplikace v úvodní části stránky – přihláška z tohoto důvodu není kompletní. Cizí státní příslušníci mají vyplnění kontaktní adresy povinné.

Jednotlivá pole adresy se vyplňují prostým textem. Pokud obec nemá názvy ulic, vyplní se do pole Ulice název obce. Po vyplnění poštovního směrovacího čísla (PSČ) se stisknutím tlačítka nabídne menu se seznamem obcí, které vyhovují vloženému PSČ. Z nich se vybere jedna. Vyplněná adresa se musí uložit tlačítkem .

Známky za střední školu

e-přihláška!známky za střední školu

Známky za studium na střední škole vkládají zpravidla jen uchazeči o bakalářské studium. Zadávají se do připraveného formuláře. Nestačí-li formulář pro zadání všech předmětů, lze jeho rozsah rozšířit tlačítkem až na 35 položek. Před jeho použitím je však nutné vložené údaje uložit. Po vložení předmětů je nutné obsah formuláře uložit tlačítkem . Předměty se automaticky seřadí podle abecedy. Pokud nejsou známy známky z maturity, je možné je dodat později.

Omylem vložený předmět se odstraní smazáním jeho názvu a uložením formuláře.
Vyplněný formulář se vytiskne přes ikonu  v seznamu přihlášek a nechá se potvrdit odpovědnou osobou na absolvované střední škole. Formulář se společně s přihláškou zašle na studijní oddělení.

Údaje o přihlášce

Údaje o přihlášce mohou být kompletní ihned po založení přihlášky, záleží na požadavcích přijímacího řízení. Pokud nejsou kompletní, musí se vyplnit. Většinou se jedná o volbu volitelného předmětu přijímací zkoušky (například světového jazyka), volbu studijního oboru, místa studia (detašované pracoviště).