Moje studium

Aplikace Moje studium je úvodní aplikací Portálu studenta.

V aplikaci je uveden seznam studií. Volba studia, se kterým se má v Portálu studenta pracovat, se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Zvolit. Aktuální studium je vypsáno tučným písmem a zvolené studium je označeno ikonou .

Aplikace pro podporu zvoleného studia

Přihlašování na zkoušky 

Aplikace umožňuje přihlášení (odhlášení) na aktuální vypsané termíny zkoušek ze studovaných předmětů, které mají studenti zapsány v aktuálním období.

Registrace, zápisy a změny po zápisech 

Aplikace slouží k registraci a zápisu předmětů na následující semestr, včetně výběru rozvrhu, případně ke změně v zápisech. Způsob použití aplikace je řízen systémovým integrátorem podle harmonogramu vysoké školy.

Mimosemestrální kurzy 

Aplikace slouží k zápisu speciálních předmětů, jejichž výuka probíhá mimo harmonogram výuky běžných předmětů.

Předměty celého studia 

Aplikace slouží k zápisu předmětů, které se svým charakterem váží k celému studiu a v rámci studia se zapisují pouze jednou (například praxe).

Přihlašování ke státní zkoušce 

Aplikace umožňuje podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce (bakalářské, závěrečné, doktorské apod.) a volbu předmětů státní zkoušky. Ikona je zobrazena v případě, že je mezi studovanými předměty zapsán předmět typu státní zkouška.

Závěrečná práce 

Aplikace slouží k odevzdání bakalářské, diplomové nebo jiné závěrečné práce. Ikona je zobrazena v případě, že student má založeno zadání závěrečné práce nebo zapsán předmět bakalářská, diplomová nebo jiná závěrečná práce.

Seznam studentských aplikací

Aplikace vztahující se ke všem výše uvedeným studiím a které mohou studenti během svého studia využívat, jsou:

Harmonogram akademického roku 

Aplikace zobrazuje harmonogram aktuálního období. V levé části osy harmonogramu jsou uvedeny termínu začátku a konce období a aktuální den, v pravé části osy jsou pak termíny akcí a doba jejich trvání.

Harmonogram výuky (přehled týdnů) 

Aplikace zobrazuje přehled týdnů v aktuálním studijním období s označením sudosti a lichosti týdne.

Kontaktní centrum 

Aplikace umožňuje studentům zasílat dotazy a žádosti na jednotlivá kontaktní centra a sledovat průběh jejich zpracování.

Kontaktní oddělení (studijní) 

Aplikace zobrazuje informace o studijním oddělení, jako jsou kontaktní údaje, úřední hodiny, kontakty na studijní referentky a prorektory.

Moje omluvenky 

Aplikace zobrazuje nahlášené a zaevidované omluvenky na studijním oddělení.

Osobní rozvrh 

Aplikace během semestru zobrazuje všechny přednášky zapsaných předmětů a zvolená cvičení.

Potvrzení o studiu 

Aplikace umožňuje vytisknout potvrzení o studiu s veškerými náležitostmi. Potvrzení je nutné potvrdit studijním oddělením.

Prohlídka státních zkoušek 

Aplikace zobrazuje chronologicky seřazené události, které se váží k ukončení studia závěrečnou zkouškou, například, v jakém stavu se nachází závěrečná práce, na který termín byla podána přihláška ke státní zkoušce.

Tisk žádostí 

Aplikace umožňuje tisk různých žádostí, které se po vyplnění důvodu vytisknou se všemi náležitostmi, avšak nejsou automaticky zaslány na studijní oddělení.

Úložiště dokumentů 

Aplikace zpřístupňuje elektronické dokumenty související se zvoleným studiem.

Výdej e-karty 

Aplikace umožňuje aktivaci e-karty pro zobrazení informací o studiu v mobilních zařízeních.

Aplikace financování studia a stipendií

Bankovní spojení 

Aplikace umožňuje studentovi zaevidovat do UIS číslo svého bankovního účtu, např. pro účely výplat stipendií.

Financování studia 

Aplikace zobrazuje požadované poplatky za studium, jejich odůvodnění a údaje nezbytné pro jejich úhradu.

Vyplacená stipendia 

Aplikace studentům umožňuje zobrazit jejich vyplacená stipendia.

Žádost o ubytovací stipendium 

Aplikace umožňuje podání žádosti o ubytovací stipendium a poskytuje přehled o rozhodnutí a vyplacení ubytovacích stipendií.

Další aplikace umístěné v Osobní administrativě v sekci Moje studium

Studenti kombinované formy studia mají přístupné všechny aplikace jako studenti prezenčního studia.

Studenti s  přerušeným studiem (stav studia) mají přístupné jen některé aplikace. Zpřístupněny nemají například aplikace Přihlašování na zkouškyRegistrace, zápisy a změny po zápisech.

Absolventům VŠPP absolvent není po ukončení jejich studia ukončen přístup do jejich Osobní administrativy. Přihlašují se přes původní heslo a identifikační číslo, které jim bylo na počátku studia přiděleno. Absolventi mohou i nadále využívat některé služby UIS. Ze studijních aplikací jsou jim přístupné: E-index, Moji spolužáci, Potvrzení o ukončení studiaPřihláška ke studiu. Z dalších nástrojů mají přístupnou Poštovní schránku, ve které se zprávy uchovávají pouze jeden měsíc, a  Dokumentový server. Úspěšným Absolventům je dostupná aplikace Registrace do Klubu absolventů. Přihlášením do klubu se zpřístupní další informace a nástroje pro komunikaci. Registraci lze kdykoliv zrušit.