Moje studium

Aplikace Moje studium je úvodní aplikací Portálu studenta.

V aplikaci je uveden seznam studií. Volba studia, se kterým se má v Portálu studenta pracovat, se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Zvolit. Aktuální studium je vypsáno tučným písmem a zvolené studium je označeno ikonou .

Aplikace pro podporu zvoleného studia

Přihlašování na zkoušky 

Aplikace umožňuje přihlášení (odhlášení) na aktuální vypsané termíny zkoušek ze studovaných předmětů, které mají studenti zapsány v aktuálním období.

Registrace, zápisy a změny po zápisech 

Aplikace slouží k registraci a zápisu předmětů na následující semestr, včetně výběru rozvrhu, případně ke změně v zápisech. Způsob použití aplikace je řízen systémovým integrátorem podle harmonogramu vysoké školy.

Mimosemestrální kurzy 

Aplikace slouží k zápisu speciálních předmětů, jejichž výuka probíhá mimo harmonogram výuky běžných předmětů.

Předměty celého studia 

Aplikace slouží k zápisu předmětů, které se svým charakterem váží k celému studiu a v rámci studia se zapisují pouze jednou (například praxe).

Přihlašování ke státní zkoušce 

Aplikace umožňuje podání elektronické přihlášky ke státní zkoušce (bakalářské, závěrečné, doktorské apod.) a volbu předmětů státní zkoušky. Ikona je zobrazena v případě, že je mezi studovanými předměty zapsán předmět typu státní zkouška.

Závěrečná práce 

Aplikace slouží k odevzdání bakalářské, diplomové nebo jiné závěrečné práce. Ikona je zobrazena v případě, že student má založeno zadání závěrečné práce nebo zapsán předmět bakalářská, diplomová nebo jiná závěrečná práce.

Seznam studentských aplikací

Aplikace vztahující se ke všem výše uvedeným studiím a které mohou studenti během svého studia využívat, jsou:

Harmonogram akademického roku 

Aplikace zobrazuje harmonogram aktuálního období. V levé části osy harmonogramu jsou uvedeny termínu začátku a konce období a aktuální den, v pravé části osy jsou pak termíny akcí a doba jejich trvání.

Harmonogram výuky (přehled týdnů) 

Aplikace zobrazuje přehled týdnů v aktuálním studijním období s označením sudosti a lichosti týdne.

Kontaktní centrum 

Aplikace umožňuje studentům zasílat dotazy a žádosti na jednotlivá kontaktní centra a sledovat průběh jejich zpracování.

Moje omluvenky 

Aplikace zobrazuje nahlášené a zaevidované omluvenky na studijním oddělení.

Osobní rozvrh 

Aplikace během semestru zobrazuje všechny přednášky zapsaných předmětů a zvolená cvičení.

Potvrzení o studiu 

Aplikace umožňuje vytisknout potvrzení o studiu s veškerými náležitostmi. Potvrzení je nutné potvrdit studijním oddělením.

Prohlídka státních zkoušek 

Aplikace zobrazuje chronologicky seřazené události, které se váží k ukončení studia závěrečnou zkouškou, například, v jakém stavu se nachází závěrečná práce, na který termín byla podána přihláška ke státní zkoušce.

Kontaktní oddělení (studijní) 

Aplikace zobrazuje informace o studijním oddělení, jako jsou kontaktní údaje, úřední hodiny, kontakty na studijní referentky a prorektory.

Tisk žádostí 

Aplikace umožňuje tisk různých žádostí, které se po vyplnění důvodu vytisknou se všemi náležitostmi, avšak nejsou automaticky zaslány na studijní oddělení.

Výdej e-karty 

Aplikace umožňuje aktivaci e-karty pro zobrazení informací o studiu v mobilních zařízeních.

Aplikace financování studia a stipendií

Bankovní spojení 

Aplikace umožňuje studentovi zaevidovat do UIS číslo svého bankovního účtu, např. pro účely výplat stipendií.

Financování studia 

Aplikace zobrazuje požadované poplatky za studium, jejich odůvodnění a údaje nezbytné pro jejich úhradu.

Vyplacená stipendia 

Aplikace studentům umožňuje zobrazit jejich vyplacená stipendia.

Žádost o ubytovací stipendium 

Aplikace umožňuje podání žádosti o ubytovací stipendium a poskytuje přehled o rozhodnutí a vyplacení ubytovacích stipendií.

Další aplikace umístěné v Osobní administrativě v sekci Moje studium

Studenti kombinované formy studia mají přístupné všechny aplikace jako studenti prezenčního studia.

Studenti s  přerušeným studiem (stav studia) mají přístupné jen některé aplikace. Zpřístupněny nemají například aplikace Přihlašování na zkouškyRegistrace, zápisy a změny po zápisech.

Absolventům VŠPP absolvent není po ukončení jejich studia ukončen přístup do jejich Osobní administrativy. Přihlašují se přes původní heslo a identifikační číslo, které jim bylo na počátku studia přiděleno. Absolventi mohou i nadále využívat některé služby UIS. Ze studijních aplikací jsou jim přístupné: E-index, Moji spolužáci, Potvrzení o ukončení studiaElektronická přihláška ke studiu na VŠPP. Z dalších nástrojů mají přístupnou Poštovní schránku, ve které se zprávy uchovávají pouze jeden měsíc, a  Dokumentový server. Úspěšným Absolventům je dostupná aplikace Registrace do Klubu absolventů. Přihlášením do klubu se zpřístupní další informace a nástroje pro komunikaci. Registraci lze kdykoliv zrušit.