Odevzdávárny

Aplikace Odevzdávárny slouží k odevzdávání prací a projektů řešených v jednotlivých předmětech. V terminologii UIS se místo pro odevzdávání prací nazývá odevzdávárna. Odevzdávárny zakládají a zpřístupňují vyučující studovaných předmětů. Platnost odevzdávárny je dána termínem, dokdy lze práce odevzdávat. O otevření dané odevzdávárny je studentům zaslána automatická e-mailová zpráva, jejíž součástí jsou i pokyny k odevzdání práce, které vyučující do odevzdávárny vložil. Rozlišujeme dva typy odevzdáváren:

  • Individuální odevzdávárna – používá se k odevzdávání prací, jako je například semestrální projekt předmětu. Individuální odevzdávárna není vázána na rozpisy témat v UIS a jejich volbu.

  • Rozpisová odevzdávárna odevzdávárna!rozpisová – odevzdávárna je napojena na rozpisy témat a slouží k odevzdávání prací ke konkrétnímu tématu, které si studenti elektronicky zvolili v aplikaci Rozpisy témat – Předmětová témata.

Aplikace zobrazuje všechny odevzdávárny založené pro předměty zapsané v aktuálním období studia. Přehled je rozdělen do dílčích skupin:

  • odevzdávárny otevřené pro vkládání souborů;

  • odevzdávárny s odevzdanými soubory;

  • uzavřené odevzdávárny bez potvrzeného odevzdání souborů.

V každém z dílčích seznamů jsou vypsány základní informace o jednotlivých odevzdávárnách. Zobrazen je název předmětu, pro který je odevzdávárna vypsána, název odevzdávárny, typ ( - individuální, - rozpisová), skupina studentů pro něž je odevzdávárna určena, počet vložených souborů a jméno vyučujícího, který odevzdávárnu vypsal. U rozpisových odevzdáváren se ve sloupci Téma zobrazuje název balíku témat a téma, na které se student přihlásil v aplikaci Rozpisy témat. Podrobnější informace o odevzdávárně je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti. Vložil-li vyučující k odevzdávárně pokyny, je možné je zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Pokyny. Pro studenta je velmi důležitý údaj ve sloupci Dokdy, který udává termín automatického uzavření odevzdávárny, po jeho vypršení již nebude možné vkládat ani odevzdat soubory. Zobrazit vložené/odevzdané soubory nebo vkládat nové lze po kliknutí na ikonu ve sloupci Vkládat soubory.

Vkládání a odevzdání souborů

Práce se odevzdávají ve formě souborů. Odevzdávárny jsou časově omezené, proto není možné po vypršení termínu práci odevzdat. Práci lze odevzdat pouze do otevřené odevzdávárny – je signalizováno ikonou. Před odevzdáním práce je vhodné přečíst si pokyny. Prostor pro odevzdání práce je omezen kvótou, která je pro všechny práce v dané odevzdávárně stejná. Velikost kvóty do jisté míry ovlivňuje vyučující.

Formulář pro odevzdání práce se otevře kliknutím na ikonu  ve sloupci Vkládat soubory. Odevzdání práce zahrnuje vložení souboru do připravené otevřené odevzdávárny a potvrzení odevzdání souboru tlačítkem . Červený nápis informuje o korektním vložení souboru. Pokud je soubor pouze vložen a jeho vložení není potvrzeno, není práce odevzdána, vyučující soubor s prací nevidí. Vložený soubor lze smazat až do okamžiku potvrzení jeho odevzdání. Odevzdanou práci může vyučující přijmout a ohodnotit body, nebo vrátit k dopracování; v aplikaci je pak možné soubory smazat, nahradit novými a následně znovu potvrdit jejich odevzdání. O vrácení práce je zaslána automatická e-mailová zpráva.

Odevzdat je možné pouze soubor, jehož název obsahuje malá a velká písmena, číslice, podtržítko, pomlčku a kulaté závorky. Systém umožní vložit i soubor, který obsahuje diakritiku (znaky s diakritikou se automaticky převedou na znaky bez diakritiky) nebo mezery (budou převedeny na podtržítka). Dále je limitována délka názvu souboru na 100 znaků včetně přípony.