Změny v zápisech

Aplikace Změny v zápisech umožňuje provádět změny v zápisovém archu již zapsaného studenta. Změnou může být přidání předmětu, odebrání předmětu, změna ukončení předmětu apod. Období změn v zápise je vymezeno milníkem Změny v zápisech (zap-zmeny). Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Vzhled a použití aplikace Změny v zápisech je téměř stejné, jako v aplikaci pro zápis studentů. Zde je také uveden podrobný popis jednotlivých funkcí.

V úvodu aplikace je zobrazen přehled aktuálně zapsaných předmětů studenta v daném období. Pod tímto přehledem je pak zobrazen zápisový, ve kterém lze s předměty manipulovat (ve výchozím stavu si přehled i zápisový arch odpovídají). Předměty lze do zápisového archu stejně jako v zápisech přidávat, měnit nebo je z archu odebrat. Pozor! Při odebrání předmětu se automaticky zruší i vybraná rozvrhová akce, a student tak může ztratit místo v předmětu/rozvrhových akcích.

Veškeré změny předmětů oproti původnímu zápisovému archu jsou sledovány a jejich rekapitulace je uvedena v přehledu Změny oproti zapsaným předmětům nad zápisovým archem. Tyto změny jsou zde pouze připraveny a čekají na potvrzení změn. Teprve po potvrzení se změny promítnou do zapsaných předmětů. Změny v zápise se potvrzují tlačítkem . Změny jsou provedeny ve všech předmětech, včetně chybových.

Do změn v předmětech nejsou zahrnuty změny rozvrhových akcí. Tyto změny se provádí přímo a nepotvrzují se.

Změny, které student v zápisovém archu provede, musí být potvrzeny studijním oddělením, jinak nedojde k jejich promítnutí do ostatních aplikací Univerzitního informačního systému. Před potvrzením změn je vhodné zkontrolovat, zda nemá student v zápisovém archu chyby (student nesplňuje požadavky ke studiu předmětu, nedostatečná kapacita cvičení atp.).