Průběh studia

Aplikace Průběh studia zobrazuje průběh konkrétního studia po jednotlivých obdobích a zpřístupňuje další aplikace týkající se evidence studia jako je evidence přerušení, oboru, specializace, formy, dále financování a ukončení studia, rušení a uznávání předmětů apod. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V úvodu aplikace jsou uvedena jednotlivá období daného studia s jejich označením, stavem studia a datem zápisu studenta do období (lze upravit v atributech průběhu). Prostřednictvím ikony ve sloupci Předměty lze přejít do správy předmětů, které má student v daném studijním období zapsané. Následuje počet získaných kreditů za jednotlivá období, dosažený studijní průměr a pokud bylo studium v daném období přerušeno, je ve sloupci Přerušeno uvedeno období přerušení. Ikony , ve sloupci Průběh studia umožňují prohlížet a editovat atributy daného průběhu studia jako je datum zápisu, číslo skupiny nebo individuální studijní plán.

Posledním řádkem tabulky je věnován předmětů celého studia, jejichž evidence je dostupná po kliknutí na ikonu .

Pod přehledem období je zobrazena řada ikon, odkazujících k dalším aplikacím, které souvisejí se studiem studenta a studijní evidencí. Jejich význam je následující:

 • Evidence přerušení  - slouží pro evidenci přerušení studia. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Uznaná doba rodičovství  - umožňuje evidovat uznanou dobu rodičovství. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Evidence forem studia  - slouží ke správě formy, ve které je studium vedeno. Pokud studijní program, ve kterém je studium vedeno, nemá evidováno více možných forem, ikona se nezobrazuje.

 • Evidence oboru  - slouží ke správě studovaného oboru, ve které je studium vedeno. Pokud studijní program, ve kterém je studium vedeno, nemá evidováno více možných oborů, ikona se nezobrazuje.

 • Evidence specializace  - umožňuje evidovat studijní specializace u zvoleného studia. Ikona se zobrazuje pouze pokud má dané studium definovány nároky na specializace.

 • Evidence míst studia  - umožňuje evidovat místo, ve kterém studium probíhá. Ikona se zobrazuje v případě, kdy lze dané studium vést ve více místech studia.

 • Evidence financování  - umožňuje evidovat způsob financování zvoleného studia. Ikona se zobrazí pouze pokud pro dané studium existuje více možných způsobů financování.

 • Změnit kód posledního průběhu studia  - pro aktivní, případně ukončená studia umožňuje provést změnu posledního kódu stavu studia.

 • Ukončit studium  - umožňuje individuálně ukončit zvolené studium. Ikona se nezobrazuje u již ukončených studií.

 • Vrátit do studia  - umožňuje vrátit studenta s ukončeným studiem zpět do studia. Ikona se zobrazuje u ukončených studií.

 • Návrh na ukončení studia  - umožňuje zobrazit a spravovat návrhy na ukončení studia. Ikona se zobrazí v případě, kdy se studium aktuálně nachází ve stavu 11 - navrženo vyřazení nebo má evidován návrh na vyřazení (i historický).

 • Zrušení předmětu  - umožňuje zrušit studentovi předmět zapsaný v průběhu studia a poskytuje přehled zrušených předmětů. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Zobrazení celého průchodu studiem  - pro zvolené studium zobrazuje přehled předmětů, které má student ve svém studiu zapsány a informace o jejich zápise a ukončení.

 • Evidence uznaných předmětů  - zpřístupňuje aplikaci pro uznávání předmětů a poskytuje přehled a správu uznaných předmětů na daném studiu. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Hromadné uznávání předmětů  - umožňuje hromadné uznávání předmětů z předchozího studia na VŠPP. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Přehled registrací studenta  - poskytuje přehled registrovaných předmětů během studia. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Disciplinární řízení  - umožňuje evidenci termínů disciplinárních řízení pro zvolené studium a tisk pozvánek.