Atributy studia

Aplikace Atributy studia umožňuje prohlížet, případně upravovat atributy zvoleného studia. Nabídka atributů v aplikaci se mění podle toho, v jakém typu studia je student zapsán (bakalářském, navazujícím a magisterském studiu, doktorském studiu nebo studiu zahraničních studentů). Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v textu.

Datum odejmutí titulu

Atribut slouží pro zaevidování data nabytí účinnosti rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce dle § 47 zákona č. 111/1998 SB., o vysokých školách. Vyplňuje se při dodatečném odebrání titulu absolventovi. Současně se zadáním data je zapotřebí provést změnu stavu studia na kód 63 (viz aplikace Změna stavu studia).

Délka studia v letech

Povinným atribut, kterým je určena standardní délka daného studia. Plní se automaticky při založení studia dle aktuální definice délek programů v aplikaci Evidence studijních programů a musí odpovídat akreditaci. Zde ji lze upravit, ale změna bývá nutná zcela výjimečně. Údaj se odesílá do matriky.

Dosažené vzdělání při nástupu do studia

Stupeň dosaženého vzdělání, který student měl při nástupu do daného studia. Údaj je přebírán z přihlášky ke studiu.

Dosažené vzdělání při nástupu do studia - stát

Stát, ve kterém student dosáhl nejvyššího předchozího vzdělání (viz atribut Dosažené vzdělání při nástupu do studia) před nástupem do aktuálního studia. Údaj je přebírán z přihlášky ke studiu.

Fakulta výměnného studia

Atribut určuje fakultu, pod kterou má být výměnné studium vykazováno do matriky. Nastavuje se pouze pro přijíždějící zahraniční studenty výměnných studijních programů. Není nutno vyplňovat, pokud je zadán atribut Program výměnného studia.

Kmenový jazyk

Umožňuje nastavit kmenový jazyk studia (první). Zadává se u studií programů, kde ve studijních plánech je návaznost na zvolený kmenový jazyk (typicky volba jazykových předmětů).

Kmenový jazyk - druhý

Umožňuje nastavit kmenový jazyk studia (druhý). Zadává se u studií programů, kde ve studijních plánech je návaznost na zvolený kmenový jazyk (typicky volba jazykových předmětů).

Korekce odhadu ročníku

Atribut slouží ke korekci studijního ročníku studenta, který v případě různých změn ve studiu (přerušení, přestup, apod.) nemusí zcela odpovídat požadavkům (zatímco odstudované semestry studia jsou přesně počítány, ročníky se pouze odhadují). Korekce ročníku je číslo, které je přičteno k odhadnutému ročníku. Příklad: student přestoupil z jiné vysoké školy do druhého ročníku. Odhadnutý ročník studia na VŠPP bude první. Pro posun studenta do druhého ročníku se do atributu zadá hodnota 1, čímž bude student posunut do druhého ročníku. Analogicky lze použít i zápornou hodnotu pro snížení studovaného ročníku.

Ročník studia je shora omezen délkou studijního programu (resp. dle atributu Délka studia v letech). Vyšší ročník se tedy u studia nezobrazí.
Korekce semestru

Atribut slouží ke korekci udávaného semestru studia a použije se v případě, kdy funkce vracející počet semestrů studia vrací nesprávnou hodnotu. Korekce se zadává jako kladné nebo záporné celé číslo.

Maximální délka studia v letech

Atribut určuje maximální délku studia v letech a nastavuje se pro studia, která mají maximální délku odlišnou od standardní délky studia. Plní se automaticky při založení studia dle aktuální definice délky studijního programu, na kterém je studium zakládáno.

Poznámka studijního oddělení

Zobrazuje poznámku evidovanou studijním oddělením u daného studia. Editace probíhá v aplikaci Poznámka ke studiu.

Program výměnného studia

Zadává se pouze pro přijíždějící zahraniční studenty výměnných studijních programů. Určuje studijní program na VŠPP, který student v rámci výměnného pobytu studuje nebo který se nejvíce blíží struktuře předmětů, které na VŠPP studuje. Údaj je důležitý pro odesílání informací o výměnných studentech do matriky. Pokud nelze program pro dané výměnné studium jednoznačně stanovit, musí být nastaven atribut Fakulta výměnného studia.

Přihláška

Atribut obsahuje registrační číslo přihlášky, na základě které bylo studium z přijímacího řízení založeno. Atribut je zobrazován pouze u studií založených standardně přes přijímací řízení.

Rozhodnutí o přijetí

Atribut zobrazuje kód rozhodnutí o přijetí evidovaný u přihlášky, na základě které bylo studium z přijímacího řízení založeno. Atribut je zobrazován pouze u studií založených standardně přes přijímací řízení.

Studuje v jazyce

Atribut určuje jazyk, ve kterém studium probíhá a podle toho jsou pak studentovi zapisovány předměty. Jsou-li předměty vyučovány ve více jazykových variantách, pak se studentovi implicitně zapíše ta varianta předmětu, která se shoduje s jazykem, v němž student studuje.

Školitel příp. vedoucí závěrečné práce

Atribut obsahuje jméno vedoucího závěrečné práce daného studia. Jméno je vkládáno automaticky při vytvoření zadání závěrečné práce vyučujícím, případně při přihlášení studenta na téma práce. Atribut lze editovat pouze pokud student nemá schváleno téma závěrečné práce nebo založeno zadání práce, podle nějž se vedoucí práce určuje.

Téma závěrečné práce

Atribut obsahuje název tématu závěrečné práce.

Výměnný program

Zadává se pouze pro přijíždějící zahraniční studenty výměnných studijních programů. Identifikuje mezinárodní výměnný program, v rámci kterého je výměnný pobyt uskutečněn.