Evidence specializace

Aplikace Evidence specializací slouží ke správě specializací u zvoleného studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Specializace lze studentům přidělovat na základě nároků definovaných u jednotlivých specializací v aplikaci Evidence specializací. U studenta jsou nabízeny pouze ty specializace, na které má aktuálně nárok. U každého studia může být aktivní pouze jedna specializace. Specializace může být studentovi přidělena již na začátku studia nebo v průběhu studia (ruční evidencí).

Informace o přidělené specializaci u zvoleného studia jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Zobrazen je název specializace a období platnosti daného záznamu (tj. odkdy a dokdy je specializace přidělena, případně období, kdy bylo studium bez specializace). Při více záznamech v tabulce je pod tabulkou zobrazeno tlačítko Odebrat poslední, pomocí kterého lze poslední záznam z evidence zcela vymazat.

Pod tabulkou jsou v závislosti na stavu přidělení specializace zobrazovány formuláře umožňující změnu aktuální hodnoty nebo vložení nového záznamu.

Formulář v části Upravit slouží ke změně aktuálního záznamu (vždy se vztahuje k záznamu na posledním řádku tabulky). Je zde možné zvolit jinou specializaci z nabídky, nastavit období bez specializace (volba nezadáno), případně upravit datum, odkdy je specializace přidělena. Změnu je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Změna se používá zejména v případě opravy aktuálního záznamu.

Formulář v části Nová hodnota pak slouží pro vložení nového záznamu. Zde se zvolí nová specializace a zadá se datum, ke kterému má být přidělena. Toto datum je zároveň datum konce platnosti předchozího záznamu (je-li evidován). Nové hodnoty je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

U ukončených a přerušených studií nelze změny provádět.
Současně s přidělením nebo změnou specializace je ke studiu přiřazen studijní plán dané specializace. Proto je vhodné, aby před přidělením specializace byl její studijní plán v UIS připraven. Přidělení studijního plánu lze ověřit v aplikaci Nesplněné studijní povinnosti, kde lze studijní plán změnit nebo dodatečně ručně přidělit.