Nárok na sociální stipendium

Aplikace Nárok na sociální stipendium slouží k evidenci nároků na výplatu sociálního stipendia studentům, kteří splňují podmínky pro jeho poskytnutí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stipendia-soc-e.

V případě nároku studenta na sociální stipendium zaeviduje studijní referentka přes formulář v úvodu aplikace interval nároku studenta na sociální stipendium a potvrdí jej stisknutím tlačítka . Při zadávání nároku na stipendium se u každého studenta automaticky provádí kontrola, zda nepřekračuje standardní délku studia v programu, nemá přerušeno studium a zda již nedovršil 26 let (poslední stipendium mu může být vyplaceno v měsíci, kdy 26 let dovrší).

Seznam evidovaných intervalů nároku na sociální stipendium je zobrazen v přehledové tabulce. U každého intervalu je pomocí ikon ve sloupci Verifikace odlišen stav verifikace nároku. Verifikace udává, zda má student v daném intervalu nárok na výplatu sociálního stipendia po celou dobu intervalu (verifikovaný nárok), nebo pouze v části intervalu (částečně verifikovaný nárok) nebo vůbec (neverifikovaný nárok). Kliknutím na ikonu lze zobrazit podrobnosti o rozložení daného intervalu na verifikované a neverifikované části. Vyskytnou-li se neverifikované části intervalu, měl by být interval nároku patřičně upraven a zverifikován. Úpravu intervalu lze provést po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

Údaje o sociálních stipendiích jsou odesílány do matriky studentů (SIMS). Odesílány jsou pouze údaje o stipendiích, které spadají do verifikovaného intervalu nároku. Vyskytnou-li se vlivem dodatečných změn ve studijní evidenci stipendia, která spadají do nevefirikovaného nároku, nejsou do matriky studentů odeslána.

Interval nároku je možné ze seznamu odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . Intervaly, v nichž již byla zvolené osobě vložena do UIS sociální stipendia z příslušného zdroje, nelze odebírat.

Za měsíce červenec a srpen nelze výplatu sociálního stipendia zadat.

Časový harmonogram sociálních stipendií

Časová posloupnost prací jednotlivých subjektů vstupujících do procesu zpracování a vyplacení sociálních stipendií je následující:

  • Studenti si žádosti o sociální stipendium podávají na Studijním oddělení. Součástí žádosti jsou veškeré vyžadované dokumenty.

  • Studijní referentky přijímají žádosti o sociální stipendium od studentů. Na základě vyhodnocení podané žádosti a kladného rozhodnutí fakulty vloží interval nároku na sociální stipendium do UIS. Studentům s aktivním intervalem nároku pak mohou přidělit sociální stipendium z příslušného zdroje, v opačném případě nikoliv. Nemají-li studenti vložen interval nároku nebo je-li interval neaktivní, je možné vyplatit sociální stipendium z jiného zdroje financování. Studijní referentky vygenerují platební příkaz, který se po kontrole zašle na EO. Na jeho základě provede EO výplatu sociálních stipendií.

  • Ekonomické oddělení (EO) na základě platebního příkazu z fakult vyplatí zadaná sociální stipendia.