Zápis

Aplikace Zápis slouží studijní referentce k zapsání studenta do dalšího studijního období, přičemž umožňuje volbu předmětů studovaných v tomto období a výběr rozvrhových akcí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e. Aplikace je rozdělena do logických celků popsaných v jednotlivých částech tohoto textu.

Zápis do dalšího období lze provádět nejdříve 60 dní před začátkem období nebo dle nastavení atributu Maximální počet dní pro předčasný zápis do dalšího období v aplikaci Nastavení studijních systémů.
V případě semestrálních studií lze zápis provádět na následující období (LS nebo ZS) nebo na celý akademický rok současně (ZS i LS). Režim se řídí atributem studijního období Simulovat ročník dle individuálního studijního plánu.

Rekapitulace současného studia

V úvodu aplikace je zobrazena rekapitulace studovaných předmětů za poslední období (semestr/akademický rok). Předměty, které student doposud neukončil, jsou označeny ikonou ve sloupci Stav. Pod seznamem je uveden počet kreditů získaných v uvažovaném období a za celý akademický rok. V případě, že student nesplňuje podmínky pro zápis do dalšího období, je v přehledové tabulce Podmínky bránící zápisu uveden přehled podmínek, které student nesplňuje.

Pokud u daného studia existují předměty, které nebyly řádně ukončeny, je jejich seznam uveden v přehledu Neukončené předměty. Přehled obsahuje neukončené předměty za celé dosavadní studium. Tyto předměty je nutné v dalším průběhu studia znovu zapsat a řádně ukončit. Jsou-li tyto předměty vyučované v zapisovaném období, lze je přidat do zápisového archu jejich označením a stisknutím tlačítka . Předměty, které nejsou v zapisovaném období vypsány, do zápisového archu přidat nelze.

Zápisový arch následujícího období

Zápisový arch obsahuje předměty připravené na zápis do dalšího studijního období. Význam sloupců zápisového archu:

 • Stav – vyjadřuje stav předmětu vzhledem k možnosti studovat jej v následujícím období. Ikona označuje předměty, které nesplňují podmínky pro zápis předmětu. Jde například o nezvolení rozvrhu, nesplnění některé z prerekvizit apod. Konkrétní důvod a bližší popis je uveden v části Přehled chyb a upozornění. Ikona značí splnění všech podmínek pro zápis předmětu.

 • Kód – je jednoznačným identifikačním prvkem předmětu, podle kterého jej lze vyhledat, párovat s prerekvizitami apod.

 • Předmět – sloupec obsahuje název předmětu. Kliknutím na název lze zobrazit sylabus předmětu.

 • Fak. – zkratka názvu fakulty, která předmět ke studiu vypsala a má jej ve svém katalogu předmětů.

 • Pov. – ikona vyjadřuje povinnost studia předmětu, která vychází ze studijního plánu ( - povinný, - povinně volitelný, - volně volitelný).

 • Uk. – obsahuje ukončení předmětu. Má-li předmět více možných ukončení, je zkratka ukončení zobrazena jako odkaz vedoucí do aplikace, ve které lze ukončení změnit.

  Možnost změny ukončení může být u studentů potlačena atributem studijního období Povolení změny ukončení. Studijní referentka může změny provádět bez omezení.
 • Kr. – počet kreditů za předmět dle zvoleného ukončení, které student získá po úspěšném ukončení předmětu.

 • Jaz. – jazyk studia předmětu. Pokud je možné předmět studovat ve více jazykových variantách, lze si jazyk zvolit kliknutím na jeho označení.

 • Způsob – vyjadřuje způsob studia předmětu (normálně, konzultačně, mimosemestrálně). Pokud je u předmětu evidováno více způsobů studia, lze po kliknutí na ikonu aktuálně zvolený způsob studia změnit na jiný.

 • Místo výuky – vyjadřuje místo studia, ve kterém student předmět absolvuje. Některé předměty se vyučují ve více místech, pak lze kliknutím na odkaz místo výuky změnit prosřednictvím aplikace Změna místa výuky.

 • Rozvrh – obsahuje rozvrhovou akci zvolenou u příslušného předmětu. Je-li označení rozvrhové akce zobrazeno jako odkaz, je pro předmět vypsáno více rozvrhových akcí, mezi kterými lze vybírat.

  Je-li ve sloupci zobrazena pomlčka, nejsou pro daný předmět rozvrhové akce dostupné (rozvrh není zveřejněn, předmět nemá vypsány rozvrhové akce, je zvolen konzultační způsob studia předmětu). Naopak ikona znamená, že kapacita všech rozvrhových akcí je již zcela naplněna. Odkaz Vyberte je zobrazen u předmětů bez zvolené rozvrhové akce a umožňuje tuto akci zvolit.

 • Vloženo – přesný časový údaj o vložení předmětu do zápisového archu.

 • Limit – garantem stanovená podmínka omezující počet studentů k zápisu, V závorce je uveden počet zbývajících volných míst.

 • Pořadí – dvě čísla oddělená lomítkem podávají informaci o pořadí zápisu z celkového počtu studentů, kteří si předmět k zápisu vybrali.

 • Prerekvizity – vyjadřují předpoklady pro studium předmětu, tj. povinnost mít odstudován nebo současně studovat některý z předmětů nebo nemít určitý předmět odstudován (např. předmět s podobnou náplní). Prerekvizity jsou sestavovány z kódů předmětů a logických značek.

Pod seznamem jsou umístěna tlačítka pro manipulaci s předměty v zápisovém archu. Jejich význam je následující:

 • – stisknutím tlačítka budou označené předměty odebrány. Pozor, student tímto krokem ztratí své pořadí v předmětu i ve zvoleném cvičení.

 • – stisknutím tlačítka se do zápisového archu přidají předměty, které jsou platným studijním plánem určeny jako povinné. Předměty obsažené v zápisovém archu nebudou přidány.

 • – stisknutím tlačítka se zobrazí studentův studijní plán s označením studia a formy. Předměty jsou rozděleny podle skupin předmětů plánů. Zvolené předměty lze označit a do zápisového archu přidat tlačítkem . Tlačítkem se zobrazený plán skryje.

V tabulce Statistika archu jsou uvedeny souhrnné informace o předmětech obsažených v zápisovém archu. Uveden je například celkový počet předmětů určených k zápisu, celkový počet kreditů za předměty, počty předmětů dle ukončení apod.

V další části je zobrazeno vyhledávací pole umožňující vyhledat libovolný předmět v katalogu předmětů příslušného studijního období a jeho přidání do zápisového archu. Předmět se vyhledá zadáním části jeho názvu nebo celého kódu do vyhledávacího pole a stisknutím tlačítka . V seznamu nalezených předmětů se označí požadovaný předmět a do zápisového archu se přidá tlačítkem . Volbou pole Detaily budou o dohledaných předmětech zobrazeny další informace (povinnost, prerekvizity, limit zápisu).

Při dohledávání podle kódu předmětu lze jednotlivé kódy oddělit středníkem a vyhledat tak více předmětů najednou.

Jsou-li u předmětů v zápisovém archu nalezeny chyby, je zobrazena tabulka Přehled chyb a upozornění, ve které jsou zobrazeny problémové předměty s detailním popisem chyby. V přehledu se zobrazují i upozornění zadaná u předmětů (nastavuje systémový integrátor v katalogu předmětů pomocí atributu Upozornění studentům. Mezi nejčastější chyby patří:

 • Kolize rozvrhových akcí - rozvrhové akce zvolené u předmětů se překrývají.
 • Nesplněné návaznosti - nejsou splněny prerekvizity předmětu;
 • Není zvolena rozvrhová akce - u předmětu je nutné zvolit rozvrhové akce, které bude student navštěvovat;
 • Neuhrazená platba - student musí mít uhrazena všechna nezrušená rozhodnutí o financování po splatnosti.
  Je-li v období, do kterého se zápis provádí, nastaven milník Mezní datum splatnosti pro zápis do období (zap-fin_datum), musí mít student uhrazeny všechny závazky s datem splatnosti před datem stanoveným tímto milníkem. Je-li milník nastaven do minulosti, provádí se kontrola zaplacení k aktuálnímu datu.
 • Překročen limit přihlášených - pořadí studenta na předmětu překračuje stanovený limit zápisu;
 • Předmět není v období vypsán - předmět nemá nastaven atribut Zapisuje se;
 • Předmět není vyučován pro danou formu - předmět není vyučován pro formu studia, ve které probíhá studentovo studium (formu nastavuje systémový integrátor v atributu předmětu Vyučován pro formu).
 • Předmět je vypsán konzultační formou pouze pro studenty, kteří jej opakují - u předmětu je nastaven konzultační způsob, jde však o první zápis předmětu. Konzultační způsob je určen zejména pro studenty, kteří již předmět jednou studovali avšak neúspěšně ukončili.
Probíhá-li při zápisu předmětů ZS současně zápis předmětů do LS, je v aplikaci zobrazen zápisový arch znovu i pro LS.

Rekapitulace zápisu

V této části aplikace jsou uvedeny všechny chyby zápisu. Zobrazují se zde jak chyby zjištěné u jednotlivých zapisovaných předmětů, tak i upozornění na nesplnění podmínek pro další studium, jako je například nedostatečný počet získaných kreditů. Kontrola probíhá podle nastavených atributů studijního obdobíparametrů studijního systému.

V UIS existuje aplikace Zobrazování chyb při zápisu zobrazující seznam studentů, které studijní referentky zapsaly i přes výskyt chyb v zápisovém archu.

Zapsání studenta

Poslední část aplikace je věnována vlastnímu zapsání studenta a souvisejícím operacím. Je zde možné zvolit počet archů potvrzení studiu, které budou studentovi vytištěny (výchozí počet nastavuje systémový integrátor atributem studijní období Defaultní počet potvrzení o studiu), případně lze nastavit jiné datum zápisu, než je aktuální. Dále je uvedeno číslo identifikační karty, která byla studentovi vydána.

Po stisknutí tlačítka se provede kontrola zápisového archu a zobrazí se rekapitulace zapisovaných předmětů a nalezených chyb. Zápis studenta se potvrdí tlačítkem . Tlačítkem se lze vrátit zpět do zápisové aplikace a případně chyby zde upravit.

Aplikace neklade žádná omezení zápisu studenta s chybami v zápisovém archu ani studenta, který nesplňuje podmínky studia. Pouze informuje o chybách v zápisovém archu, případně vypíše důvody, proč student nesplňuje podmínky pro zápis do dalšího období studia.

Rady při různých problémech spojených se zápisy

 • Zápis studenta po přerušení, který nebyl v předchozím semestru zapsán – je-li zobrazení zápisové aplikace nestandardní, je vhodné studenta zapsat s nabízenými předměty nebo bez předmětů a následně mu provést korekci ročníku. Skladba předmětů se pak upraví v aplikaci Změny v zápisu.

  Tento postup vysvětlíme na následujícím příkladu. Student v ZS 2013/14 ukončuje přerušení a v období LS 2012/13 nebyl vůbec zapsán. Studentovi se nejprve ukončí přerušení, pak se mu v otevřeném zápisovém archu odeberou všechny předměty a student se zapíše. Nyní se provede korekce ročníku (v případě, že jsou na fakultě zachovány skupiny, nastaví se i studijní skupina). V Průběhu studia se odeberou všechny předměty, které se studentovi zapsaly do následujícího semestru (podle uvedeného příkladu ZS 2013/44), a ve změnách po zápisech se mu zapíší předměty ručně nebo se přidělí doporučený studijní plán.

 • Zápis studenta, který přestupuje mezi programy a formou studia po přerušení – přeruší-li student studium a při návratu do studia je nutné mu změnit studijní program, případně i formu studia, je postup zápisu následující: Nejprve se studentovi ukončí přerušení a bez výběru předmětů se zapíše do následujícího semestru. Potom se provede přestup mezi programy a pak přestup mezi formami (z prezenční na kombinovanou). Ve změnách po zápisu se studentovi zapíší předměty, které bude v následujícím semestru studovat. Stisknutím tlačítka je student zapsán do dalšího období studia (semestru) v jiném studijním programu, příp. i jiné formě studia.

  Obecně: Pokud student po přerušení studia přestupuje na jiný studijní program, nejprve se mu ukončí přerušení a potom se provede přestup na jiný studijní program.
 • Zápis studenta přijatého do programu Erasmus – student si před odjezdem zapíše předměty bez výběru cvičení. Po návratu studenta ze studijního pobytu se v zápisovém archu podle potřeby upraví studované předměty.