Návrhy témat

Aplikace Návrhy témat je součástí aplikace pro správu závěrečných prací. Témata závěrečných prací mohou navrhovat pouze učitelé. Navržená témata se evidují v elektronické podobě. Z témat, která projdou koloběhem schvalování a splní veškerá požadovaná kritéria, vzniknou zadání závěrečných prací.

Koloběh schvalování témat

Témata navržená vyučujícím musí projít postupným schvalováním a dalšími kroky. V následujících odstavcích popíšeme postup operací od navržení tématu až po vznik zadání práce z tématu.

Téma navržené učitelem

 1. Vyučující v aplikaci Navrhnout téma založí téma budoucí závěrečné práce.

 2. Navržené téma práce schvaluje vedoucí pracoviště.

 3. Po schválení se téma automaticky nabídne studentům v aplikaci Témata k závěrečným pracím.

 4. Student si dané téma zvolí.

 5. Učitel v aplikaci Návrhy tématKe schválení schválí nebo zamítne studentovi téma, které si zvolil.

 6. Učitel studentovi založí zadání práce podle návrhu tématu a stává se vedoucím závěrečné práce.

 7. Po založení se zadání závěrečné práce automaticky přesune do aplikace Vedené práce.

Ke schválení

Aplikace Ke schválení obsahuje témata, která je možné schválit a stát se tak vedoucím závěrečných prací studentů přihlášených na tématech. Témata jsou rozdělena do několika částí.

Potvrzení přihlášených studentů na vypsaných tématech

V seznamu jsou vypsána témata závěrečných prací, na která se již přihlásili studenti. Nyní čekají na rozhodnutí, zda jim dané téma bude schváleno nebo ne. Témata lze studentům buď schvalovat či zamítat individuálně kliknutím na ikonu , resp. , nebo hromadně označením témat a stisknutím tlačítka , resp. .

Pokud se na téma přihlásili i studenti z jiných fakult, tak jsou v úvodu stránky uvedeny odkazy na vyhlášku o závěrečných pracích jednotlivých fakult.

Při zamítnutí tématu návrhy témat ZP!zamítnutí tématu je nutné vyplnit důvod. Kliknutím na tlačítko se zamítnuté téma přesune do záložky Nenabízená témata, kde jej lze později dohledat a případně opět schválit. Současně se zamítnutím se uvolní místo pro přihlášení (schválení) dalšího studenta.

Nabízená témata

Tabulka aplikace Nabízená témata zobrazuje všechna témata schválená vedoucím pracovníkem ústavu. V případě, že jsou na téma přihlášeni studenti, zobrazuje se u tématu jejich jméno i se stavem schválení. Operace s tématem:

 • Podrobnosti o tématu – kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti o tématu, včetně seznamu řešitelů. Dále je zde možnost:

  • přihlásit studenta na téma;

  • odeslat zprávu jednotlivým řešitelům;

  • zamítnout téma zvolenému studentovi;

  • odeslat hromadnou zprávu všem studentům s aktivním studiem, kteří se na téma přihlásili;

 • Zrušení tématu – kliknutím na ikonu se téma studentům přestane nabízet. Téma se nesmaže, pouze se přesune do záložky Nenabízená témata.

 • Kopírování tématu – kliknutím na ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce.

Podrobnosti o tématu lze zobrazit kliknutím na ikonu . Mimo jiné je zde seznam řešitelů. Pokud nemá být téma studentům nabízeno, klikne se na ikonu . Téma se nesmaže, pouze se přesune do záložky Nenabízená témata. Přes ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce.

Aplikace Navrhnout téma slouží k navrhování nových témat závěrečných prací. Po vstupu do aplikace se nejprve v poli Typ tématu typ závěrečné práce. Podle typu se téma zobrazuje studentům příslušných studií. Vybraný typ tématu je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . Teprve poté se vyplňuje vlastní formulář pro založení tématu:

 • Název tématu – skutečný název tématu, který se bude zobrazovat ve studijní evidenci studenta a v zadání závěrečné práce. Jakmile si student téma zvolí, nelze název tématu změnit. Název lze později upravit při tvorbě zadání práce.

 • Garantující pracoviště – pracoviště, pro které téma vzniká. Nabízena jsou všechna pracoviště, ke kterým má uživatel aktivní pedagogický vztah. Pokud je u názvu pracoviště uvedeno datum, udává, dokdy se mohou vypisovat nová témata. Termín je dán milníkem Uzávěrka vypisování témat závěrečných prací.

 • Abstrakt/Anotace – zadá se abstrakt/anotace práce.

 • Max. počet studentů – hodnota vyjadřuje počet studentů, kteří se mohou na téma přihlásit. Pokud pole zůstane nevyplněno, může být přihlášen (schválen) neomezený počet studentů.

 • Omezení tématu – následujícími podmínkami lze omezit nabídku tématu určité skupině studentů. Pro nastavené podmínky je možné určit, zda studenti musí splnit obě, nebo alespoň jednu z nich.

  • Omezení na studijní program – omezuje téma pro studenty podle kombinace program a Zvolit lze více kombinací.

   Kombinace program–obor je pro studenty jedinou omezující podmínkou při výběru tématu. Téma je dostupné pouze studentům, kteří jsou určeni kombinací program–obor.
  • Obor – nabídka je omezena na studijní obory, u kterých je uživatel zaevidován jako školitel.

  • Omezení na předměty – omezuje téma pro studenty, kteří úspěšně absolvovali zde zvolený předmět v průběhu studia. Předmět se vyhledá podle kódu nebo jeho názvu. Kliknutím na název se nalezený předmět zařadí mezi podmínky. Těchto omezení může být vloženo několik.

Podbarvené položky jsou povinné a je nutné je vyplnit.

Vyplněný formulář lze tlačítkem uložit a ihned odeslat ke schválení nebo tlačítkem pouze uložit a později se vrátit k dokončení tématu a odeslání ke schválení. Dokud není téma schváleno, lze jej editovat v záložce Připravovaná témata.

Po odeslání tématu ke schválení je autor informován e-mailovou zprávou o odeslání tématu ke schválení příslušné osobě a kompletnosti tématu, dále jsou zobrazeny základní informace o nastavených omezeních. Téma může být schváleno automaticky, záleží na rozhodnutí vedoucího pracoviště.

Schválené téma se nabízí studentům v aplikaci Témata k závěrečným pracím, kde si jej mohou zvolit.

Připravovaná témata

Aplikace zobrazuje sestavená témata závěrečných prací, která jsou rozpracovaná nebo odeslaná ke schválení. U každého návrhu je evidován stav jeho kompletnosti. Údaje o tématu lze zobrazit přes ikonu ve sloupci Operace a doplnit přes ikonu . Přes ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce. Vybraná témata je možné smazat stisknutím tlačítka .

Je-li téma kompletní a schválené, je automaticky přesunuto do aplikace Nabízená témata mezi témata nabízená studentům.

Studenti bez zadání závěrečné práce

V aplikaci Studenti bez zadání je vypsán seznam studentů, kteří se přihlásili na uživatelem vypsaná témata, ale doposud jim nebylo připraveno zadání práce. Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro vyplnění zadání práce. Vyplněn je název a datum zadání práce, ostatní údaje je nutné doplnit.

Nenabízená témata

Seznam aplikace Nenabízená témata obsahuje návrhy témat, která nejsou studentům nabízena. Taková témata lze smazat jejich označením a kliknutím na tlačítko nebo je přes ikonu upravit a následně přes ikonu opět zveřejnit a nabídnout studentům. Kliknutím na ikonu je možné vytvořit kopii tématu závěrečné práce. Témata bez řešitelů je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Druhý seznam na této stránce zobrazuje témata navrhnutá studenty, která byla vyučujícím zamítnuta. Podrobnosti o práci jsou pod ikonou , důvod zamítnutí pak pod ikonou .