Průběžné hodnocení

průběžné hodnocení

Aplikace Průběžné hodnocení poskytuje vyučujícímu nástroj pro evidenci zápočtů, bodů získaných za zkoušky a pro vedení záznamů s hodnocením studenta v elektronické podobě. Hodnocení lze evidovat podle rozvrhových akcí nebo pro všechny studenty předmětu. Volba Mimosemestrální studenti se zobrazuje až ve chvíli, kdy existuje student, který předmět mimosemestrálně studuje. Studenti, kterým bylo zrušeno studium nebo zápis předmětu, jsou v seznamech označeni křížkem. Se seznamy lze dále pracovat, lze je řadit podle názvu sloupců seznamu, exportovat do MS Excel, některé lze využít při automatickém hodnocení nebo je zveřejňovat studentům, kterým se jejich výsledky zobrazí ve studentské aplikaci List záznamníku učitele.

Součástí průběžného hodnocení je i evidence tzv. malých zápočtů zápočet, které mohou být například pro studenty podmínkou pro přihlášení ke zkoušce.

Aplikace Průběžné hodnocení je přístupná garantovi, cvičícímu a zkoušejícímu předmětu. Podle typu role je ovlivňováno chování aplikace. U historických předmětů se odkaz Průběžné hodnocení nezobrazuje v případě, že nemá evidovány žádné archy.

Základem evidence hodnocení studentů je archarch, tedy list, do kterého jsou zapisovány příslušné údaje. Archy se vztahují k danému předmětu a zvolené rozvrhové akci (cvičení) nebo ke všem studentům předmětu, zápočtový arch se vztahuje k celému předmětu. Každý arch má své atributy, které specifikuje vyučující sám podle své potřeby:

 • Název archu – představuje označení, pod kterým se arch vyučujícímu nabízí, případně je zobrazován studentům (vhodné názvy jsou Aktivita, První test, Projekty, Poznámky atd.).

 • Typ archu – činí z této aplikace široce využitelný nástroj pro různé příležitosti. Prostřednictvím typu archu je specifikováno, jakou strukturu bude arch mít, a tedy jaké informace se v něm uchovávají. Definovány jsou následující typy archů:

  • Zápočtový archarch!zápočetZápočtový arch – je speciálním archem pro vkládání tzv. malých zápočtů, které studenti získali za aktivitu na cvičeních. Zápočet informuje zkoušejícího o splnění studentových povinností ve cvičení a možnosti připuštění ke zkoušce. Zápočet vkládá zpravidla cvičící předmětu. V předmětech, které studenti mohou studovat konzultační formou (vypisují se ke studiu, ale nemají v daném období vypsaný rozvrh pro přednášky a cvičení), musí mít pro jeho zápis splněný a v UIS zaevidovaný zápočet z minulého studijního období. Studentům pak nic nebrání v zápisu předmětu vypsaného ke studiu konzultační formou.

   Zápočtový arch je zakládán automaticky. Pro celý předmět je založen jeden arch společný pro všechny studenty předmětu.

   Seznamy studentů v archu jsou zobrazovány podle zvolené skupiny studentů, cvičící tak mohou zadávat zápočty pouze studentům jejich cvičení. Garant předmětu, zkoušející a administrativa předmětu mají možnost zobrazit zápočtový arch všech studentů předmětu výběrem skupiny studentů Všichni studenti.

   Obsah archu lze setřídit abecedně podle jmen studentů nebo cvičících, nebo podle rozvrhovaných cvičení kliknutím na záhlaví příslušného sloupce. Pro modifikaci záznamu je nutné použít stejná pravidla, která platí pro změny ve zkušební zprávě. Uložený zápočet smažete zápočet!smazat vložením znaků xx, se přepíše zápočet!přepsat na jinou hodnotu vložením znaku x následovaného příslušným výsledkem a uložení tlačítkem. Tímto způsobem zápisu je zamezeno nechtěného přepsání nebo smazání zápočtu. Zápočty je možné také exportovat do MS Excel.

   Pokud si student prezenční formy studia při zápisech nevybral cvičení, nelze ho v seznamech po skupinách vyhledat, ani mu takto vložit zápočet. V tomto případě je možné studenta dohledat v seznamech pro skupinu Všichni studenti.
   Je-li předmět vyučován konzultační formou a je-li určen jen pro studenty, kteří předmět opakují, je vložení tohoto zápočtu podstatné při zápisu předmětu. Bez vloženého zápočtu si student takový předmět nemůže opakovaně zapsat.
  • Bodovací archarch!bodovací – seznam, který je tvořen zadaným počtem sloupců a textovým polem pro každý sloupec a studenta. Umožňuje tak evidovat např. aktivitu studentů ve cvičení, počet získaných bodů v jednotlivých otázkách testu. Do bodovacího archu lze zkopírovat výsledky elektronického testu. Pokud vyučující vybere volbu automatického sčítání hodnot archu a jsou-li zadány hodnoty, ze kterých má smysl součet provádět, je v aplikacích zobrazujících tento arch (pro učitele Studenti a kontakty a pro studenty List záznamníku učitele) automaticky připojen sloupec Součet s příslušnou hodnotou.

  • Úkolový archarch!úkolový – je tvořen seznamem studentů zvolené rozvrhové akce a textovým polem u každého studenta, např. pro evidenci zadání semestrální práce, projektů atp.

  • Poznámkový archarch!poznámkový – umožňuje stejně jako úkolový arch evidovat ke každému studentovi text, který je ovšem v tomto případě podrobnější. Může se jednat například o komentáře či podrobnosti k projektům studenta. U každého studenta je zobrazena fotografie.

  • Hodnoticí archarch!hodnoticí – kombinace bodovacího a poznámkového archu, umožňuje evidovat například vyhodnocení testu s komentářem. V archu je vložena fotografie studenta a součet zadaných hodnot (pokud je tato funkce vyučujícím povolena). Do hodnotícího archu lze zkopírovat výsledky elektronického testu.

  • Zkouškový archarch!zkouškovýZkouškový arch – lze založit pouze pro skupinu studentů celého předmětu. Rozlišujeme:

   • Zkouškový termínový arch – je propojen s automatickým hodnocením a zkušební zprávou. Umožňuje evidovat termíny a bodové hodnocení zkoušek a přenášet známky daného termínu přes automatické hodnocení studentů do zkušební zprávy. Aby byl přenos známek z automatického hodnocení do zkušební zprávy úspěšný, musí být založen zkouškový termínový arch. Pro každý předmět lze založit pouze jeden zkouškový termínový arch, body ze zkoušek do něj mohou zapisovat všichni zkoušející předmětu. Přenos známek z automatického hodnocení si řídí zkoušející.

    Způsob použití: Po založení jsou ve zkouškovém termínovém archu sloupce, jejichž název a počet odpovídá oficiálnímu počtu zkušebních termínů. Po prvním termínu zkoušky lze u každého studenta doplnit body za zkoušku pouze do prvního pole (1. termín). Tyto body se promítnou v aplikaci Automatické hodnocení, kde musí být zkouškový arch zahrnut do celkového hodnocení předmětu. Zde musí být nastavena minimální hranice bodů pro úspěšné splnění zkoušky. Po přenesení známek vygenerovaných z bodového hodnocení zkoušky do zkušební zprávy lze studentům, kteří zkoušce nevyhověli, doplnit hodnocení z dalšího termínu zkoušky (2. termín). Dříve než se uskuteční přenos známek do zkušební zprávy toto nelze provést.

   • Zkouškový netermínový arch – umožňuje evidenci bodů, může být zahrnut v automatickém hodnocení, avšak neslouží k přenosu známek z automatického hodnocení do zkušební zprávy. Struktura archu je totožná s termínovým zkouškovým archem, avšak je možné jich založit pro jeden předmět více. S termínovaným archem může být provázáno několik zkouškových netermínových archů.

    Příklad použití: Založí se zkouškový termínový arch Písemná zkouška a netermínový arch Ústní zkouška. Student musí nejprve vykonat písemnou zkoušku a na základě získaných bodů pak vykoná ústní zkoušku. Student, který nesplní minimum bodů z písemky, zřejmě nebude zkoušen. Do archu Písemná zkouška se doplní počet získaných bodů, do archu Ústní zkouška se doplní body v případě, že student byl zkoušen i ústní formou. Studentům neúspěšným u písemné zkoušky se automaticky do archu Ústní zkouška doplní pomlčka a zpřístupní se pole pro vložení bodů z dalšího termínu ústní zkoušky.

  Všechny typy archů (kromě zkouškového) obsahují sloupec Slučkaarch!slučkaslučka, jehož prostřednictvím lze studenty cvičení rozdělit na několik skupin (např. na skupinu A, skupinu B). Kliknutím na název sloupce je pak možné seznam studentů v tabulce podle zadaných skupin seřadit.

 • Šířka archu – má smysl jen v případě bodovacího a hodnotícího archu, u kterých udává počet sloupců archu. Není-li zadána, je automaticky doplněna implicitní hodnota pro deset sloupců.

 • Poznámka archu – nepovinný údaj, pomocí kterého má vyučující možnost příslušný arch blíže okomentovat. Tento text je pak zobrazen studentovi. Vhodný je například v případě bodovacího archu k uvedení maximálního počtu bodů či zadání testu.

 • Sčítací arch – položka určuje, zda je při zobrazení zadaných hodnot archu automaticky připojován sloupec s celkovým součtem.

 • Zveřejněný archarch!zveřejnit – atribut specifikuje, zda je arch veřejný, a tedy přístupný studentům (v Listu záznamníku učitele), nebo zda slouží jen pro potřeby vyučujícího.

 • Pořadí – udává pozici archu při zobrazování v seznamu všech archů. Umožňuje umístit nejvíce využívané archy na přední pozice a seřadit informace z archů pro studenty v logickém pořadí.

Vyplnění uvedených atributů archu provádí sám vyučující, stejně jako správu archů, v rámci které jsou mu poskytnuty následující funkce:

 • přidání nového archuarch – vyplněním formuláře a stisknutím tlačítka je ke zvolenému předmětu a rozvrhové akci vytvořen nový arch průběžného hodnocení;

 • zobrazení existujících evidovaných archů včetně jejich atributů (kliknutím na jejich název);

 • editace evidovaných archů umožňující změnu názvu archu, zadání poznámky nebo zveřejnění archu (kliknutím na );

 • odstranění archu z evidence a smazání všech údajů, které se k archu vztahovaly (označením archu a stisknutím tlačítka );

 • nastavení pořadí archu – pořadím archů se při jejich zobrazování řídí tato i studentská aplikace List záznamníku učitele (kliknutím na  nebo  ve sloupci Pořadí).

Tvorba nového archu

arch!nový

Prvním krokem při založení archu je výběr skupiny studentů (všech nebo konkrétního cvičení). Pokud je pro zvolenou skupinu nějaký arch založen, je jeho název umístěn pod tímto menu. Dalším krokem je vstup do Správy archů (kliknutím na tlačítko ). Nápovědný text ve stručnosti připomene jednotlivé typy archů a jejich vlastnosti (jsou uvedeny v textu výše). Vyplněním nabízeného formuláře a stisknutím tlačítka je založen nový arch. Pokud bude součástí archu evidence získaných bodů, je vhodné nastavit položku Sčítat body na ANO. Arch je studentům zvolené skupiny zveřejněn zatržením ANO u položky Zveřejnit.

Archy jednotlivých skupin se řadí v tabulce, a to v pořadí podle jejich založení. Jejich pořadí je možné změnit kliknutím na šipky ve sloupci Poř. (pořadí). Kliknutím na ikonu  umístěnou v příslušném řádku tabulky lze upravit vzhled již založeného archu.

Označením archu a stisknutím tlačítka zrušíte vybraný arch i se všemi evidovanými údaji. Odebrání archu je nevratná operace.

Archy vytvořené pro jednu skupinu lze v rámci jednoho předmětu zkopírovat do jiného cvičení. Kopírované archy se označí, v roletkovém menu se vybere cvičení a stiskne se tlačítko .

Při každé práci s archy je nutné vkládané informace uložit!

Založené archy jsou po spuštění aplikace zobrazovány přehledně ve formě záložek pod rozbalovacím menu se zvoleným cvičením. Mezi pořadím archu a názvem existuje souvislost projevující se při nabízení archů. Archy jsou seřazeny podle jejich pořadí a nabízen je první v pořadí (z tohoto důvodu by měl vyučující pro jednoduchost zařadit nejvíce užívaný arch na první pozici). Pokud dojde k změně rozvrhové akce, aplikace se nejprve pokusí vyhledat arch nového cvičení se stejným jménem, se kterým uživatel pracoval naposledy, a pokud ho nalezne, tak jej nabídne. V opačném případě nabízí první arch.

Zobrazit všechny založené hodnoticí archy studentů přihlášených na termín zkoušky lze přes správu termínu.

Práce se sloupci archu

Významným prvkem, umožňujícím přizpůsobení archu potřebám vyučujícího, je v případě bodovacího a hodnoticího archu možnost spravovat seznam sloupců a jejich atributy:

 • název – slovní označení sloupce;

 • zkratka – označení, které je vypisováno v záhlaví archu;

 • pořadí sloupce v tabulce.

Se sloupci je možné provádět následující operace:

 • přidání nového sloupce do archu;

 • úprava názvu a zkratky existujícího sloupce;

 • smazání sloupce z archu;

 • změna pořadí sloupce v zobrazení archu.

Ke správě sloupců právě zobrazeného archu se přistupuje přes ikonu  nebo přes tlačítko , které je umístěno pod seznamem studentů. Stránka Správy sloupců poskytuje formulář pro vložení nových sloupců hodnotícího archu a seznam všech existujících sloupců, které jsou seřazeny podle skutečného pořadí. Změna pořadí sloupců archu se provede kliknutím na jednu ze šipek ve sloupci Poř. (pořadí). Sloupec se tak přesune na pozici předchozí či následující.

Ke změně názvu sloupce je připraven formulář ukrytý pod ikonou .

Sloupce lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Pozor však, se zrušením sloupce dojde ke ztrátě dat evidovaných v odebraném sloupci. K rušení sloupců je tedy nutné přistupovat s rozvahou.

Vyplňování archů a práce s archy

Archy se vyplňují postupně pro zvolené skupiny studentů. V úvodní stránce aplikace je vždy nutné potvrdit volbu skupiny. Pro zvolenou skupinu se nabídne seznam všech založených archů, volba archu se provádí kliknutím na jeho název. Pole zvoleného archu lze vyplňovat individuálně nebo automatizovaně s využitím položek umístěných nad seznamem studentů. Ty umožňují hodnotu zadanou v záhlaví sloupce doplnit do všech prázdných polí zvoleného sloupce, doplnit do všech polí sloupce nebo smazat ze všech polí sloupce.

Při vyplňování zápočtového archu je možné hodnocení odstranit také vložením řetězce xx namísto zadaného hodnocení. Pro změnu hodnocení v zápočtovém archu je nutné použít některou ze zkratek (např. xz, xn, x-). Nový výsledek bude znovu zapsán s Vaším jménem (tj. dojde k přepsání i případně stejného výsledku a stejného data záznamem s Vaším jménem). Je-li změna stávajícího hodnocení zadávána bez x, nebude změna hodnocení provedena.

Body je možné vkládat i exportem souboru.

Rozsáhlejší seznamy studentů je možné zobrazovat po částech podle počátečního písmene příjmení studentů.

Export a import souboru

Součástí každého hodnoticího archu (kromě zápočtového) je formulář pro export a import údajů hodnoticího archu. To umožňuje další práci s archem a externí vyplnění a následné vložení údajů do archu v UIS (musí však být dodržen formát souboru).

Exportovaný soubor bude obsahovat pro každého studenta jeden řádek, kde první čtyři hodnoty představují id_studia, id_predmetu, id_archu (listu)id_sloupce. ID sloupce je nutné ve formuláři zvolit. Uvedené hodnoty tvoří klíč, který musí být ve stejném formátu i pořadí obsažen v importovaném souboru. Další hodnoty uvedené za klíčem jsou pouze informativní a slouží ke snadnější identifikaci studenta v souboru.

Importovaný soubor musí v každém řádku (pro jednotlivého studenta) obsahovat klíč, který byl obsažen v exportu – id_studia, id_predmetu, id_archu (listu)id_sloupce. Hodnota uvedená ihned za tímto klíčem, představuje výsledek, který bude uložen po příslušného archu a sloupce. Pokud v řádku budou uvedeny další hodnoty, nebude na ně brán žádný zřetel.

 • Export – ve formuláři se zvolí sloupec, pro nějž se má export provést. Stisknutím tlačítka se vygeneruje soubor ve formátu CSV, který je možné uložit v počítači a dále zpracovat.

 • Importimport!hodnoticího archu – importovaný soubor musí mít dodržen výše uvedený tvar. Soubor se dohledá tlačítkem , musí se zvolit kódování souboru. Import se potvrdí tlačítkem . Pokud bude vkládaný soubor v požadovaném formátu, budou vloženy všechny hodnoty zvoleného sloupce do prázdných polí, případně původní hodnoty budou přepsány. Způsob vložení hodnot se volí označením jedné z položek:

  • Přepsat existující hodnoty a vložit nové hodnoty ze souboru.

  • Uložit hodnoty do prázdných polí (původní uložené hodnoty zachovat).