Odevzdávárny

odevzdávárna

Aplikace Odevzdávárny slouží k založení a správě individuálních a rozpisových odevzdáváren. Odevzdávárny jsou napojeny na průběžné hodnocení studentů. Odevzdávárnu si lze představit jako prostor vyhrazený učitelem pro studenty, kam mohou jednotlivci nebo skupiny studentů odevzdávat své domácí úkoly, případové studie, projekty či jiné samostatné práce. Každá odevzdávárna je časově omezená.

Odevzdávárny se vytváří pro jednotlivé skupinu studentů. Volba Mimosemestrální studenti se zobrazuje až ve chvíli, kdy existuje student, který předmět mimosemestrálně studuje. Skupina studentů se vybere v nabídce a potvrdí tlačítkem .

Seznam odevzdáváren vypsaných pro zvolenou skupinu studentů je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Stav je ikonkami vyjádřen aktuální stav odevzdávárny. Jednotlivé atributy je možné změnit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Operace. Prostřednictvím ikony , respektive  ve sloupci Otevření je možné odevzdávárnu otevřít, resp. uzavřít. Při úplně prvním otevření odevzdávárny je všem studentům skupiny zaslán automatický e-mail se zprávou o otevření odevzdávárny. Dále je uveden název odevzdávárny a její typ ( - individuální, - rozpisová). Odkaz ve sloupci Balík témat umožňuje přejít na zobrazení témat v balíku, pro který byla rozpisová odevzdávárna založena. Údaj ve sloupci Dokdy udává termín automatického uzavření odevzdávárny. Ručně je možné odevzdávárnu uzavřít kliknutím na ikonu  ve sloupci Otevření. Podrobnosti o odevzávárně lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Info. V případě rozpisové odevzdávárny jsou zobrazeny i základní údaje o balíku témat.

Ve sloupci Odevzdaných prací je dvěma ciframi udáván počet odevzdaných prací. Význam sloupce je pro jednotlivé typy odevzdáváren následující:

  • individuální odevzdávárna – první číslice vyjadřuje počet odevzdaných prací, druhá počet studentů, kteří mají práci odevzdat (odpovídá počtu studentů ve skupině, pro kterou je odevzdávárna založena);

  • rozpisová odevzdávárna – první číslice vyjadřuje počet odevzdaných prací, druhá počet studentů, kteří jsou přihlášeni (u potvrzovaného balíku je to počet studentů, kterým bylo téma potvrzeno) na téma v balíku témat, pro něž je odevzdávárna založena.

Ikony zobrazené ve sloupci Operace poskytují další operace s vybranou odevzdávárnou. Pokud existují odevzdané soubory s pracemi, je zobrazena ikona pro hromadné stažení všech prací odevzdaných v odevzdávárně. U rozpisových odevzdáváren je soubor strukturován do adresářů dle témat a u konkurenčních témat jsou odevzdané práce mezi sebou odlišeny prvním znakem názvu souboru (pořadová číslice). Pokud student odevzdal více souborů, je v názvu doplněna pořadová číslice. Hromadně lze soubory stáhnout i v seznamu všech odevzdaných souborů a v seznamu souborů odevzdaných jedním studentem. Ikona umožňuje upravit údaje o odevzdávárně a její parametry. Pomocí ikony lze založit individuální odevzdávárnu kopií. Ikona umožňuje vstoupit do odevzdávárny, zobrazit odevzdané práce a provádět jejich hodnocení.

Seznam založených odevzdáváren lze řadit kliknutím na záhlaví příslušného sloupce. Odevzdávárny bez vložených souborů studenty je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Novou individuální odevzdávárnu je možné založit po stisknutí tlačítka . Rozpisové odevzdávárny se zakládají u kontrétního balíku témat v aplikaci Rozpisy témat. Založit odevzdávárnu lze v aktuálně vyučovaném předmětu, nebo v předmětu, který je připravován pro výuku v následujícím období (otevřít ji však lze nejdříve se začátkem semestru, ve kterém bude výuka předmětu probíhat). Nové odevzdávárny je možné zakládat až do termínu ukončení zkušebních zpráv daného milníkem Uzávěrka zkušebních zpráv (stejný termín platí i pro úpravu již založených odevzdáváren). U mimosemestrálních kurzů je možné odevzdávárnu založit až s datem stanoveným milníkem Zápis evidovaným v harmonogramu příslušného mimosemestrálního kurzu.

Individuální odevzdávárny lze do aplikace Odevzdávárny hromadně importovatimport!odevzdáváren z CSV souboru. Soubor se dohledá po stisknutí tlačítka , zvolí se jeho kódování a potvrdí stisknutím tlačítka . Požadovaný formát CSV souboru je popsán v aplikaci.

Seznam studentů v odevzdávárně

odevzdávárna!odevzdané práce

Aplikace zobrazuje seznam studentů, kteří přísluší k dané odevzdávárně. Pomocí filtru je možné zvolit studenty s odevzdanou, neodevzdanou prací nebo všechny studenty. Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce. Základní seznam lze kliknutím na odkazy nad tabulkou rozšířit o další údaje. Seznam je rovněž možné seřadit kliknutím na název příslušného sloupce.

Ikona umožňuje přejít do aplikace Seznam všech vložených a odevzdaných souborů, kde si vyučující může zobrazit seznam všech odevzdaných souborů, výsledky jejich kontrol v systému Odevzdej.cz a má možnost se zde k výsledkům vyjadřovat.

Přes ikonu ve sloupci E-mail lze příslušnému studentovi odeslat e-mail. E-mailovou zprávu do je možné zaslat i většímu množství studentů jejich výběrem a stisknutím tlačítka .

U studentů s odevzdanou prací lze do pole ve sloupci Body vložit body za práci. Zadané body je třeba uložit stisknutím tlačítka , které se nachází pod seznamem studentů. Stiskem tlačítka lze stáhnout ZIP soubor se všemi vloženými soubory označených studentů. Ikona ve sloupci Operace umožňuje zobrazit podrobný přehled odevzdávání souborů. Zobrazeny jsou všechny stavy, ve kterých se postupně nacházely odevzdané soubory. Ikonu ve sloupci Operace odkazuje do aplikace Stažení souborů, kde lze individuálně přidělit body k odevzdané práci, doplnit komentář nebo práci vrátit k doplnění.

Student odevzdáváodevzdávárna!odevzdání práce studentem svoji práci přes aplikaci Odevzdávárny. Zde vstoupí do odevzávárny a vloží soubory. Jejich odevzdání student musí ještě zvlášť potvrdit tlačítkem. Teprve pak jsou soubory dostupné učiteli a je možné je shlédnout nebo stáhnout a uložit. Bez tohoto potvrzení se soubor nezobrazí a není možné ho stáhnout. Aplikace se pak chová, jako by student práci neodevzdal. Po odevzdání nemá student přístup ke změně, smazání ani přidání dalších souborů.

Typy odevzáváren a jejich užití

  • Individuální odevzdávárnaodevzdávárna!individuální  - používá se k odevzdávání prací studentů ve formě elektronického souboru. Její použití je oproti rozpisové odevzdávárně jednodušší v tom, že se pro ni elektronicky nevypisují témata, na která se studenti elektronicky hlásí. Tento typ odevzdávárny lze využít například v případě, že studenti cvičení mají za úkol zpracovat semestrální projekt.

  • Rozpisová odevzdávárna odevzdávárna!rozpisová  – odevzdávárna je napojena na rozpisy témat vypsané v aplikaci Rozpisy témat. Slouží k odevzdávání prací ke konkrétnímu tématu, které si studenti elektronicky zvolili.

    Rozpisovou odevzdávárnu lze využít pro témata, na kterých spolupracuje několik studentů. Soubory s prací mohou odevzdávat všichni studenti přihlášení na vybrané téma, ale jen jeden z nich potvrzuje za celou skupinu odevzdání souborů s vyhotovenou prací.