Zkušební zpráva

Smyslem aplikace Zkušební zpráva je poskytnout rozhraní pro vyplnění a tisk zkušební zprávy předmětu. Elektronické vyplnění zkušební zprávy by mělo vyučujícím usnadnit práci. Obsah zkušební zprávy je viditelný na studijním oddělení a sami studenti mají ihned přehled o svém hodnocení.

Zkoušející vkládá studentům zapsaným v předmětu ukončení předmětu, tedy známky za zkoušky nebo zápočty. Ukončení mohou zkoušející vkládat ručně, importem nebo automaticky přes aplikaci Automatické hodnocení. Na konci období může zkoušející hromadně udělit hodnocení nedostavil se všem studentům, kteří neabsolvovali zkoušku z předmětu. Zkušební zprávu může tisknout zkoušející a garant předmětu.

Seznam studentů lze omezit nejen podle studia, ale i podle:

 • stavu zápisu předmětu – bez omezení, zapsán řádně nebo opakovaně. Použití filtru může zpomalit aplikaci;

 • zadaných výsledků předmětu – úspěšné, neúspěšné nebo bez výsledku;

 • zvoleného dne konání termínu;

 • vyučujícího, který termín vypsal;

 • vypsaného termínu – dostupné jsou vyučujícímu termíny, které má právo spravovat;

 • stavu studia studenta (pouze zobrazení):

  • aktivní studenti předmětu – zahrnuje studenty nevyřazené, nepřerušené a s řádně zapsaným předmětem;

  • bez omezení – všichni studenti, kromě těch, kterým byl předmět uznán.

Volitelně je možné zobrazit si v seznamu i fotografie studentů.

Zadávání tzv. malých zápočtů je cvičícímu umožněno v aplikaci Průběžné hodnocení.

Aplikace Zkušební zpráva umožňuje následující operace:

 • Zadávání ukončení předmětuzkušební zpráva!zadávání ukončení – je-li předmět ukončen zkouškou, zadává se příslušná známka, v případě ukončení předmětu zápočtem je vkládán zápočet. V obou případech se eviduje datum vložení ukončení. Je-li známka vkládána v den zkoušky, nemusí se datum konání vkládat, automaticky se uloží aktuální datum. Při vkládání známek přes správu termínu zkoušky je ve zkušební zprávě prováděna kontrola data zadání, které nesmí předcházet konání samotného termínu. Hromadné vyplňování zkušební zprávy si lze usnadnit zadáním data do pole Datum, které je umístěno nad seznamem. Toto datum se po stisknutí tlačítka uloží ke každému vkládanému výsledku (není-li u výsledku zadané jiné datum). Není-li žádné datum uvedeno, použije se aktuální den. Platí to pro studenty zobrazené na stránce.

  Pokud je u předmětu nastaven atribut Povinný malý zápočet (nastavuje systémový integrátor v katalogu předmětů), nelze bez evidovaného malého zápočtu vložit výslednou známku do zkušební zprávy. Malý zápočet se vkládá přes aplikaci Průběžné hodnocení.

  Malý zápočet je možné vkládat i ve zkušební zprávě buď samostatně, nebo společně s výsledkem předmětu. Je-li předmět ukončen zápočtem, pak se sloupec pro editaci malého zápočtu ve zkušební zprávě nezobrazuje.

  Po zadání neúspěšného ukončení se zobrazí pole pro vložení známky pro další termín. Počet polí pro vložení ukončení záleží na možném počtu opakování termínů, které je dáno studijním a zkušebním řádem. Ukončení předmětu lze zadávat pouze do termínu zobrazeného nad zkušební zprávou.

  Hodnocení předmětu omluveno je výslednou konečnou známkou studenta, která označuje celý předmět za omluvený, studentovi nelze zadat další známku.

  Seznam studentů pro vkládání ukončení předmětu v podobě zkoušky lze omezit podle kritérií ve formuláři.

  • Hromadné doplnění hodnocení – pokud je všem zobrazeným studentům vkládáno stejné hodnocení, pak se jeho hodnota vyplní do prvního pole sloupce zvoleného termínu, označí se jedna z možností nad seznamem (doplnit hodnocení do prázdných políček, doplnit do všech políček nebo smazat ze všech políček) a stiskne tlačítko pro uložení hodnocení.

  • Import výsledkůzkušební zpráva!import výsledků import!výsledků do zkušební zprávy – výsledky se importují prostřednictvím souboru se zkušební zprávou, který se získá importem z  UIS, následně se v souboru doplní hodnocení a pak se soubor opět vloží do UIS. Pro export a import souboru slouží formulář umístěný pod zkušební zprávou.

   Zkušební zpráva se importuje z UIS tak, že se zvolí termín (určuje skupinu studentů a volí se z menu formuláře), následně se tlačítkem vygeneruje soubor CSV, který bude obsahovat pro každého studenta jeden řádek, kde první tři hodnoty představují id_studia, id_predmetu,termín. V souboru se do posledního sloupce vyplní hodnocení a soubor se uloží. Pro úspěšný export souboru do UIS je nutné zachovat jeho původní formát, zvolit způsob vložení hodnot (přepsat existující hodnoty a vložit nové hodnoty nebo uložit do prázdných polí – původní uložené zachovat), zvolit termín, do kterého se export provádí, dohledat příslušný CSV soubor a zvolit jeho kódování.

  • Automatické hodnocenízkušební zpráva!automatické hodnocení – při automatickém hodnocení studentů je nutné mít založen a naplněn Zkouškový termínový arch. V aplikaci Definice automatického hodnocení musí být tento arch započítán do hodnocení studentů předmětu. Známky odpovídající bodovému ohodnocení zkoušky se převádějí v aplikaci Automatické hodnocení - Zobrazení výsledků. Automaticky vloženou známku lze změnit pouze zde ve zkušební zprávě.

 • Automatické doplnění hodnocení – slouží k závěrečnému nastavení hodnocení předmětu těm studentům, kteří se nedostavili ani na jeden zkušební termín (těmto studentům je pomocí aplikace automaticky nastaveno neúspěšné hodnocení). Automatické doplnění hodnocení se provádí až těsně před tiskem a odevzdáním zkušební zprávy na studijní oddělení. Dostupnost operace automatického doplnění hodnocení ovlivňuje nastavení milníku Uzávěrka zadávání hodnocení v příslušném období. U mimosemestrálního způsobu výuky se uzávěrka zadávání hodnocení řídí stejnojmenným milníkem evidovaným v harmonogramu mimosemestrálního kurzu. Po uplynutí uzávěrky není tato funkce dostupná, naopak pokud není milník uveden, je možné funkci využít i po konci příslušného období.

  Je-li automatické doplnění použito předčasně, lze je odebrat ve zkušební zprávě odmazáním hodnocení a následným vložením řetězce xx.
 • Tisk zkušební zprávyzkušební zpráva!tisk – podle vybraného omezení umožní aplikace garantovi předmětu vytisknout zkušební zprávu se všemi patřičnými náležitostmi.

 • Zobrazení zkušební zprávyzkušební zpráva!zobrazení – aplikace umožňuje zobrazit obsah zkušební zprávy podle zvoleného omezení. Seznam lze řadit po skupinách podle počátečních písmen příjmení. Zkušební zprávu lze zobrazit i u historických předmětů.

Studentovi, kterému bylo na studijním oddělení zrušeno studium předmětu, nelze vložit známku.
Pokud se jedná o předmět celého studia, který mají zapsaný studenti s již ukončeným studiem, lze zkušební zprávu pouze zobrazit a tisknout. V takovém případě musí být zrušena volba období v úvodní části Záznamníku učitele a a v menu pro výběr studentů zvolen stav zápisu bez omezení.

Pravidla pro zadávání ukončení předmětu

předmět!ukončení

Zkušební zprávu může vyplňovat pouze vyučující s rolí zkoušejícího, garanta, případně administrativy. Ukončení předmětu, tedy zápočty nebo výsledky zkoušek, lze přes Zkušební zprávu vkládat studentům po skupinách, jež lze omezit podle programu, oboru, formy, místa studia, rozvrhové skupiny, ukončení apod.

Ukončení předmětu lze vkládat i přes správu vypsaného termínu zkoušky, což je vítané především u předmětů s velkým počtem studentů – zadávání známek.
Zápočty z předmětu Závěrečná práce (bakalářská, diplomová) se vkládají pouze přes aplikaci pro správu závěrečných prací.

Má-li předmět více ukončení, je nutné vybrat i způsob ukončení a volbu potvrdit tlačítkem . Následně otevřená zkušební zpráva je připravena k okamžitému vyplnění.

Je-li počet studentů v seznamu menší než 1000, je možné kliknutím na symbol *, který se nachází na konci řádku nad seznamem, zobrazit seznam všech studentů. V opačném případě (což je však málo pravděpodobné) je možné výpis studentů provádět pouze abecedně kliknutím na písmeno označující počáteční písmeno příjmení studenta. Dále je možné zobrazit nebo skrýt identifikační číslo studenta, ID a identifikaci studia, datum poslední změny záznamu a jméno osoby, která záznam vložila.

Pokud je výsledek předmětu nebo malý zápočet zadán bez data, bude po jejím uložení vloženo aktuální datum.

U každé známky nebo zápočtu je evidováno jméno osoby, která údaj vložila, a počet pokusů, které student potřeboval k získání ukončení. Jednotlivé pokusy jsou označeny symbolem T a číslem pokusu (např. T2 označuje druhý pokus). Pokud zkoušející nemá z nějakého důvodu možnost vložit ukončení studentům sám, může v aplikaci Nastavení delegátů delegovat svoje práva v Záznamníku učitele na jinou osobu.

Zapsané ukončení v každém (i abecedním) výběru studentů je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Informace ze zkušební zprávy jsou automaticky vkládány do dalších dokumentů, jako např. do přehledu výsledků studia (V7).

zkušební zpráva!uzávěrkaTermín uzávěrky zkušebních zpráv je vyhlašován vysokou školou a je v aplikaci Zkušební zpráva zveřejněn pod hlavním menu. U mimosemestrálních kurzů se uzávěrka zkušební zprávy řídí milníkem Uzávěrka zkušebních zpráv evidovaného v harmonogramu příslušného kurzu, nikoliv harmonogramem období. Po termínu uzávěrky zkušební zprávy již není možné v UIS zkušební zprávy vyplňovat. Aplikace pak umožňuje pouze jejich tisk.

Znaky používané při vkládání ukončení jsou uvedeny ve zkušební zprávě nebo jejím návodu. Další používané znaky jsou:

 • xx – vložením znaků xx místo původní hodnoty ukončení je vymazáno původní ukončení i s datem vložení;

 • x – znak, který uvozuje přepis vložené hodnoty. Například řetězcem xa je původní vložená hodnota nahrazena známkou A. Nebude-li x před požadovanou hodnotou známky použito, nebude původní hodnota přepsána.

Chybně vloženou hodnotu ukončení lze vymazat vepsáním znaků xx a následným uložením zkušební zprávy.
Nápovědný text v aplikaci způsob vkládání a mazání známek připomene.
V záložce Návod jsou uvedeny možnosti a postupy pro správné vyplnění zkušební zprávy. Návod se může lišit podle způsobu ukončení předmětu.

Tisk zkušební zprávy

Zkušební zprávu může vytisknout garant předmětu nebo osoba pověřená administrativou předmětu.

Seznam studentů obsažených v tištěné podobě zkušební zprávy je možné omezit podle studijního programu, oboru, formy, místa studia a rozvrhové skupiny prostřednictvím menu. Po výběru vhodné skupiny studentů a kliknutím na tlačítko se zkušební zpráva vytiskne do souboru PDF).

Ještě před tiskem a odevzdáním zkušební zprávy zkontrolujte, zda mají všichni studenti vloženo ukončení, a případně doplňte všem studentům, kteří se ke zkoušce nedostavili, údaj nedostavil se. Nejrychleji to provedete stisknutím tlačítka .
U studentů, kterým bylo na studijním oddělení zrušeno studium předmětu, je ve výtisku zkušební zprávy vloženo upozornění na tento fakt.