Záznamník učitele

Záznamník učitele je portál zahrnující řadu aplikací pro práci s předměty, jejich seznamy studentů, zkušebními zprávami, umožňuje vypisovat termíny zkoušek a zápočtových písemek, vypisovat témata prací, testy, zpřístupňovat místo pro odevzdávání prací studentů, studijní opory atd. Záznamník učitele je součástí elektronické kanceláře každého učitele a jeho používání je do jisté míry dobrovolné, avšak vypisování zkušební zprávy se stalo úplnou samozřejmostí.

Práva k předmětům a k využívání aplikací Záznamníku učitele získává vyučující prostřednictvím uživatelské role. Garantovi předmětu přiděluje roli systémový integrátor, ostatním vyučujícím garant předmětu.

Získáním role v předmětu obdrží učitel automaticky také složku svého předmětu v Dokumentový server. Vkládáním dokumentů do složky předmětu může učitel svým studentům poskytovat například studijní materiály k předmětu jako celku nebo k jednotlivým cvičením (podle role učitele). Ve složce předmětu může učitel zakládat další podsložky, přes něž bude informovat studenty, kteří mají jeho předmět zapsán. Práva číst tuto podsložku se však studenti mohou vzdát.

Aby si student mohl prohlédnout dokument v předmětové složce Dokumentového serveru, musí mít předmět zapsán.

Portál Záznamník učitele je dostupný pouze uživateli přihlášenému do Osobní administrativy. Odkaz Záznamník učitele se nachází v části Moje výuka.

Pokud odkaz na Záznamník učitele nevidíte, nebyla Vám přidělena role vyučujícího u žádného vypsaného předmětu. Jste-li vyučující, požádejte garanta předmětu, aby Vám roli (cvičící, přednášející, zkoušející) přidělil.

Správa předmětů je rozdělena do dvou částí, v první jsou spravovány předměty podle studijních období (záložka Předměty z období), ve druhé předměty celého studia (záložka Předměty celého studia).

Předměty z období

Po vstupu do portálu Záznamník učitele se zobrazí seznam předmětů pouze aktuálního období (semestru). Předměty jsou abecedně seřazeny v tabulce i s jejich základními údaji: kód, název a garant předmětu, pracoviště, období, ve kterém je předmět vyučován, počet studentů, a role, jež byla vyučujícímu přidělena. Výběr předmětu se provede kliknutím na ikonu  umístěnou v posledním sloupci tabulky Pokračovat; tak se vstoupí do administrativy předmětu.

Mezi předměty umístěnými v aplikaci Záznamník učitele se nacházejí i tzv. speciální předměty, jako jsou semináře závěrečných prací (např. Bakalářský seminář) a závěrečné prácepředmět!závěrečná práce (např. Bakalářská práce). Tyto předměty se zakládají automaticky do hodiny od okamžiku založení zadání závěrečné práce alespoň jednomu studentovi. Slouží především k vkládání hodnocení studentům, kterým vedete závěrečnou práci.

Seznam předmětů lze omezit prostřednictvím menu, jež nabízí možnost nezobrazovat speciální předměty, zobrazit předměty garantované zvoleným pracovištěm, pro konkrétní období (běžná studia, celoživotní studia apod.).

Pod seznamem předmětů je uveden seznam všech univerzitních období, ve kterých byla vyučujícímu přidělena alespoň k jednomu předmětu minimálně jedna role. Přes tato období je umožněn přístup k předmětům vyučovaným v jiných obdobích. Výběrem období (kliknutím na ) je tabulka předmětů, zobrazená v horní polovině stránky, modifikována. Jsou vypsány všechny předměty vyučované ve vybraném akademickém roce (tedy současně předměty zimního i letního semestru), v nichž má vyučující přidělenu roli. Učitel tak získává možnost náhledu do historie a blízké budoucnosti výuky svých předmětů. Seznam aktuálně vyučovaných předmětů se opět zobrazí kliknutím na tlačítko umístěné na konci stránky.

Předměty celého studia

předměty celého studia

Pokud chce uživatel pracovat s předměty určenými pro celé studium, musí se po vstupu do Záznamníku učitele přepnout do záložky Předměty celého studia. Zde je zobrazení předmětů podobné, jako případě předmětů období, hlavní rozdíl je umístění předmětů v časových intervalech místo ve studijních obdobích.

Omezit zobrazení předmětů lze v části pod tabulkou – Omezení předmětu na intervaly období. Zde je možné označit několik intervalů, kterými se vymezí doba a jí odpovídající objekty předmětu, se kterými se bude pracovat (studia studující daný předmět ve zvoleném intervalu). V opačném případě se bude pracovat s celým předmětem. Aktuální interval je zvýrazněn.

Předměty celého studia jsou speciální předměty, které si student zapisuje jednou za celé studium a po určitou dobu svého studia plní podmínky pro jeho úspěšné ukončení. Takový předmět má po celou dobu svého trvání stejné charakteristiky (název, obsah, počet kreditů). Pokud dojde ke změně zásadních charakteristik (název, obsah, počet kreditů), jedná se o jiný předmět, proto se musí založit nový předmět.

Předměty nepodléhají milníkům, například vyplňování zkušební zprávy, vypisování termínů zkoušek, tyto akce je možné vypisovat kdykoliv během trvání výuky předmětu, mimo harmonogram stávajícího semestru. Studia jsou omezována podle data studuje odstuduje do. Se studiem je nakládáno jako s celkem, například pracuje se s celým hodnocením, nejen se známkami zvolené doby.

Aplikace Záznamníku učitele, které jsou aktuálně pro předměty celého studia podporovány, jsou: Základní údaje, Seznamy studentů, Studenti a kontakty, Vypisování termínů, Zkušební zpráva, Dokumentový server.