Rozpisy témat

rozpisy tématTémata prací

Aplikace Rozpisy témat slouží k vypisování balíků témat pracíbalíky témattémata prací!balíky témat daného předmětu, která spolu souvisejí. Skupinu témat, která spolu souvisejí, lze považovat za sklad témat sklad témat prací. Prostřednictvím balíku je možné skupině témat nastavit společné vlastnosti (otevřený, potvrzovaný, vícenásobný balík).

Rozpisy témat je dovoleno zakládat až po určitém datu. Pro běžné předměty je toto datum stanoveno začátkem příslušného období. U mimosemestrálních kurzů toto datum stanovuje milník Zápis evidovaný v harmonogramu příslušného mimosemestrálního kurzu.

Nový balík témat se založí a jeho vlastnosti se nastaví kliknutím na tlačítko , které je umístěno v dolní části stránky. Formulář se vyplní a uloží tlačítkem .

Význam položek formuláře:

 • Rozpis témat – výstižný název balíku témat.

 • Poznámka – není povinná, ale je zde vhodné uvést informace pro studenty, které se týkají výběru témat.

 • Termín – dokdy si studenti mohou témata z balíku vybírat.

 • Otevření – atribut, kterým se ručně otevírá a zavírá balík témat. Je vhodné nechat nově zakládaný balík uzavřený až do ukončení příprav – vypsání témat a založení odevzdávárny. Pokud je nastavený na ano, pak se při uložení formuláře odešle automatická zpráva o otevření balíku témat všem studentům, kterým jsou témata určena.

 • Potvrzovaný – pokud bude nastavena možnost ano, je vždy nutné potvrdit každému studentovi jeho přihlášení na téma tohoto balíku. Možnost ne znamená, že jakmile se student na téma přihlásí, je dané téma jeho.

 • Vícenásobný – umožňuje studentovi přihlásit se na více než jedno téma z tohoto balíku témat.

 • Konkurenční – pokud bude nastavena možnost ano, tak se na jedno téma práce může přihlásit více skupin studentů, které si v řešení úkolu navzájem konkurují.

 • Rozšiřitelný – umožňuje studentovi navrhnout v rámci balíku vlastní téma.

Seznam založených balíků témat je uveden v tabulce. Balíky témat se zobrazují pro každou skupinu studentů zvlášť výběrem skupiny studentů nebo cvičení z roletkového menu a potvrzením tlačítkem . Volba Mimosemestrální studenti se zobrazuje až ve chvíli, kdy existuje student, který předmět mimosemestrálně studuje. Seznam balíků témat lze kliknutím na název sloupce řadit dle názvu, termínu uzavření a jména autora balíku témat.

Otevření a zavření balíku se ručně ovládá kliknutím na ikonu , resp.  ve sloupci Otevřít/Zavřít.

Témata prací se vypisují přes ikonu  ve sloupci Operace.

Import balíků témat

import!balíků témat

Balíky témat lze hromadně importovat přes uvedený formulář. Pro správný import musí být dodržena následující pravidla a tvar souboru CSV:

 • Údaje o každém balíku témat musí být na jednom řádku.

 • Údaje o balíku musí být v následujícím pořadí a formátu: ”název balíku”, ”poznámka”, ”datum uzavření”, ”otevření”, ”potvrzovaný”, ”vícenásobný”, ”konkurenční”, ”rozšiřitelný”. Pokud je za tímto výčtem uvedena další hodnota, je při importu ignorována. Položky, které jsou uvedeny kurzívou nejsou povinné, v případě, že nemají být uvedeny, vloží se pouze uvozovky ””. Ostatní položky jsou povinné. Položky otevření, potvrzovaný, vícenásobný, konkurenční a rozšiřitelný představují logickou hodnotu (0 – ne, 1 – ano). Příklady záznamů o jednom balíku témat:

  • ”První balík”,””,”15.03.2009”,”1”,”1”,”1”,”1”,”1” – správný záznam, který bude importován.

  • ”Druhý balík”,”nějaká poznámka pro studenty”,””,”1”,”0”,”0”,”0”,”1” – správný záznam, který bude importován.

  • ”Balík 1”,””,”15”,”1”,”1”,”1”,”1”,”1” – datum není ve správném formátu, záznam nebude importován.

  • ”Balík 2”,””,”15.03.2009”,”1” – v záznamu chybí několik položek, záznam nebude importován.

  • ”Balík 3”,””,”15.03.2009”,”1”,”1,5” – položka rozšiřitelný neobsahuje logickou hodnotu, záznam nebude importován.

Založení odevzdávárny pro balík témat

Odevzdávárna se pro daný balík zakládá přes ikonu  ve sloupci Operace. Způsob zakládání je stejný jako při založení individuálně odevzdávárny. Jakmile je odevzdávárna pro balík témat založena, zobrazuje se ikona , přes kterou se vstoupí do odevzdávárny.

Aby byla odevzdávárna studentům přístupná, musí se v aplikaci Odevzdávárny otevřít.

Není-li odevzdávárna pro daný balík témat založena a otevřena, studenti nemohou výsledky své práce elektronicky odevzdávat.

Témata prací

témata prací!tvorba témat

Témata se zakládají přes ikonu  ve sloupci Operace. Kliknutím na ikonu se otevře stránka, která obsahuje seznam již založených témat daného balíku, tzv. sklad tématsklad témat, seznam témat navržených studenty, tlačítko pro založení nového tématu a formulář pro hromadný import témat ze souboru CSV.

Založení nového tématu

Kliknutím na tlačítko se otevře formulář pro založení nového tématu práce. Zde se definuje:

 • Název – název tématu práce.

 • Abstrakt – může obsahovat bližší specifikaci práce.

 • Maximum řešitelů – vyjadřuje maximální počet studentů, kteří se na téma mohou přihlásit. Je to vždy celé kladné číslo.

 • Kolikrát – určuje počet řešitelských týmů, je vždy kladné číslo. Například max. řešitelů = 4, kolikrát = 3 znamená, že mohou být tři týmy po maximálně čtyřech řešitelích.

Založená témata lze mazat do doby, než se na ně přihlásí studenti. Význam sloupců tabulky:

 • Název – název tématu práce.

 • Vypsal – jméno vyučujícího, který téma vypsal.

 • Řešitelů – počet řešitelů, kteří se mohou na téma přihlásit.

 • Potvrzených – sloupec se zobrazuje jen u potvrzovaných balíků témat a informuje o počtu studentů, jejichž přihlášení na téma bylo potvrzeno.

 • Přihlášených – počet studentů přihlášených na tématu.

 • Seznam přihlášených studentů – poskytuje seznam studentů přihlášených na jednotlivá témata a stav jejich potvrzení.

 • Upravit – umožňuje upravit podrobnosti o tématu.

 • Zadání – umožňuje vložit soubor se zadáním práce. Číslice udává počet vložených souborů se zadáním. Soubor uložený v počítači se dohledá kliknutím na tlačítko a kliknutím na  se uloží. Tento soubor si po zveřejnění témat prací mohou studenti stáhnout.

 • Podrobnosti – poskytuje podrobnosti o tématu, seznam přihlášených řešitelů, seznam souborů se zadáním, umožňuje přihlásit studenta na téma, potvrdit nebo zamítnout přihlášení studenta na téma. U každého řešitele je zde uvedena indikace vložení souboru s prací a odevzdání práce.

  U potvrzovaného balíku témat se zde potvrzuje přihlášení studenta témata prací!potvrzení přihlášení studenta na dané téma.

  Pokud student potvrdil odevzdání práce, lze kliknutím na ikonu  vstoupit do odevzdávárny příslušné balíku témat.

  K tématu lze přihlašovat studenty tlačítkem . Po jeho stisknutí se zobrazí seznam studentů patřících do daného balíku témat. Označené studenty lze k tématu přihlásit, kontrolován je maximální počet studentů, který může být na téma přihlášen. V seznamu jsou i studenti přihlášení na jiné téma (název je uveden ve sloupci Téma) stejného balíku, kteří čekají na schválení.

Studenti si témata prací vybírají přes aplikaci Portál studentaRozpisy tématPředmětová témata. V balíku témat (skladu) si zvolí konkrétní téma a přihlásí se na ně. Pokud se jedná o skupinu témat s potvrzováním, musí mu vyučující jeho volbu potvrdit.
Student se na téma může přihlásit až v době, kdy je balík otevřen.

Navržená témata

Tabulka obsahuje seznam témat, která navrhli studenti předmětu. Kromě názvu tématu je uvedeno jméno studenta. V podrobnostech lze téma schválit nebo zamítnout a nastavit maximální počet řešitelů.

Hromadný import témat do balíku

import!témat

Jednotlivá témata lze hromadně importovat přes uvedený formulář. Pro správný import musí být dodržena následující pravidla a tvar souboru CSV:

 • Údaje o každém balíku témat musí být na jednom řádku.

 • Údaje o balíku musí být v následujícím pořadí a formátu:

  • pro konkurenční téma – ”název tématu”,”abstrakt”,”počet řešitelů”,”kolikrát”. Pokud je za tímto výčtem uvedena další hodnota, je při importu ignorována.

  • pro nekonkurenční téma – ”název tématu”,”abstrakt”,”počet řešitelů”. Pokud je za tímto výčtem uvedena další hodnota, je při importu ignorována. Pro import lze využít i CSV soubor připravený pro konkurenční témata, poslední položka bude při importu ignorována.

  Položky, které jsou uvedeny kurzívou, nejsou povinné, v případě, že nemají být uvedeny, vloží se pouze uvozovky ””. Ostatní položky jsou povinné. Položky počet řešitelů a kolikrát musí být celá kladná čísla. Příklady záznamů o jednom tématu:

  • ”První konkurenční téma”,””,”5”,”4” – správný záznam pro konkurenční témata, který bude importován (může být využit v případě nekonkurenčních témat).

  • ”První nekonkurenční téma”,””,”5” – správný záznam pro nekonkurenční témata, který bude importován.

  • ”Druhé konkurenční téma”,”nějaký abstrakt”,”3”,”1” – správný záznam pro konkurenční témata, který bude importován (může být využit v případě nekonkurenčních témat).

  • ”Konkurenční téma 1”,””,”1,5”,”4” – maximální počet řešitelů není celé číslo, záznam nebude importován.

  • ”Konkurenční téma 2”,””,”1” – v záznamu chybí položka kolikrát, záznam nebude importován.

Odevzdané práce

odevzdávárna!odevzdané práce

Práce studentů odevzdané k tématům lze dohledat v aplikaci Odevzdávárny, a to v odevzdávárně založené pro daný balík témat prací. Kliknutím na ikonu  ve sloupci Pokračovat se zobrazí seznam studentů, kteří práci odevzdali. Zde je možné všem nebo jen vybraným studentům zaslat e-mail, zobrazit rozvrh studenta a stáhnout odevzdané soubory s prací.