eLearningové osnovy

eLearningová osnovaosnova

eLearningová osnova představuje plán studia (scénář). Pro každý předmět lze sestavit libovolný počet osnov. Osnovy jsou přístupné garantovi, administrativě a především tutorovi předmětu. Z pohledu studentů je možné přístup k jednotlivým osnovám nastavit podle rozvrhové akce (studijních skupin) nebo formy studia. Je rovněž možné nastavit omezení studia podle opory tak, aby studenti nemohli studovat dopředu nebo zpětně.

Základní entitou studia v rámci osnov je aktivita osnova!aktivita. Aktivitou může být studium eLearningové opory, odevzdání semestrální práce, absolvování cvičného testu apod. Obvykle se jednotlivé aktivity slučují podle časových nebo věcných souvislostí. Proto je zavedena nadřazená jednotka pro aktivity – modul aktivit. Vzniká tak hierarchická struktura osnova/moduly/aktivity.

Počet a zpřístupnění jednotlivých modulů se řídí typem osnovy nebo je lze rovněž ručně modifikovat. V osnově lze moduly vytvářet hierarchicky. V každé osnově je vždy založen základní modul, který je využít například pro sdělení úvodních informací k osnově.

Aplikace eLearningové osnovy umožňuje definovat jednotlivé osnovy a v nich jejich aktivity, které by měli studenti při studiu předmětu řešit. Osnova může být vytvořena k předmětu, rozvrhové akci nebo formě.

Založit lze následující typy osnovosnova!typy:

 • Základní osnova – obsahuje pouze jeden základní modul, který se zakládá automaticky, je povinný a nelze jej zrušit. Další moduly nelze založit. V seznamu modulů je uvedena doba dostupnosti osnovy. Pro modul je možné založit několik aktivit, které nejsou závislé na rozvrhu ani počtech týdnů semestru. Studentům je osnova i s aktivitami dostupná po celou dobu aktuálnosti předmětu – celý semestr.

 • Rozvrhová osnova – zakládá se v závislosti na rozvrhových akcích předmětu, její moduly se zakládají automaticky. Počet založených modulů závisí na počtu rozvrhových akcí v semestru (řídí se atributy z katalogu předmětů) plus jeden speciální základní modul. Moduly na sebe časově navazují. Aktivity modulů jsou dostupné podle začátku a konce nadřazeného modulu. Základní modul opět zpřístupňuje vybrané aktivity během celého trvání předmětu.

  Osnovu je možné založit pro jeden nebo dva týdny, což ovlivňuje počet modulů – jeden modul pro každé cvičení nebo jeden modul pro dvě cvičení. Aby bylo možné rozvrhovou osnovu zakládat, musí systémový integrátor nastavit v harmonogramu období milník Rozsah rozvrhované prezenční výuky.

 • Tematická osnova – je podobná rozvrhové osnově, avšak počet a časovou dostupnost modulů určuje tutor. Tematická osnova může mít obsah:

  • prázdný – osnova je založena bez modulů, vyučující si založí vlastní moduly podle potřeby;

  • podle opory – osnova je navázána na vybranou eLearningovou oporu, která byla vytvořena již dříve. Moduly odpovídají názvům kapitol, v každém modulu automaticky vznikne jedna aktivita – studijní text (lekce) – z obsahu dané kapitoly;

  • časové rozvržení – osnova je automaticky časově rozvržena podle zadaného data spuštění prvního modulu, data ukončení posledního modulu a délky jednoho modulu ve dnech. Moduly osnovy mají implicitně podle zadaných dat a délky nastaveny data Odkdy a Dokdy se mají studentům nabízet.

eLearningové osnovy jsou jednou z nejdůležitějších aplikací pro aktivně vedené eLearningové studium.

Přidání nové osnovy

osnova!nová

Nová osnova se založí přes formulář, ve kterém se vyplní položky:

 • Název osnovy.

 • Popis – je nepovinný, mělo by být uvedeno, o jakou osnovu se jedná.

 • Typ osnovy – podle typu osnovy se mění další pole formuláře:

  • základní – je možné zvolit pouze historii a časové omezení (viz dále);

  • rozvrhová – je možné ovlivnit počet rozvrhových akcí na jeden modul (jednu nebo dvě), historii a časové omezení;

  • tematická – je možné nastavit založení modulů, prázdných nebo podle zvolené opory, historii a časové omezení.

   Založení osnovy podle opory: Po zvolení studijní opory jsou automaticky založeny moduly, které odpovídají kapitolám opory. Názvy modulů lze změnit. Moduly lze doplnit popisem a termínem, kdy se mají zveřejnit;

 • Historie – nastavením položky na ano se studentům zpřístupní historie osnovy. Studenti si budou moci prohlížet již proběhlé aktivity;

 • Omezení času – položka ovlivňuje viditelnost dosud neaktivních modulů osnovy. Je-li nastavena na ano, nebudou ještě neproběhlé moduly uživatelům viditelné. Studenti tak nemohou studovat tzv. dopředu.

Dalším krokem je úprava modulů, případně jejich založení a sestavení aktivit jednotlivých modulů.

Seznam vytvořených osnov

osnova!seznam

V seznamu osnov jsou uvedeny všechny vytvořené osnovy pro daný předmět. Se založenými osnovami lze dále pracovat – zpřístupnit osnovu, zobrazit podrobnosti o osnově, upravit její základní údaje, připojit k osnově konkrétní rozvrhovou akci, zobrazit obsah osnovy nebo její časovou osu, upravit nebo přidat moduly osy a připojit aktivity k jednotlivým modulům. Význam jednotlivých sloupců seznamu osnov:

 • Kolize – ikona signalizuje případné kolize v osnově –  bez kolize,  existuje kolize. Kliknutím na ikonu se zobrazí výpis případných kolizí, ta mají jen informativní charakter. Doporučujeme osnovy zveřejnit až po odstranění kolizí, protože mohou zapříčinit nedostupnost osnovy pro některé studenty.

  Kolize může nastat například v případě aktivity e-objekt z knihovny, kdy po jejím založení dojde k odstranění e-objektu z knihovny, a tím se ztratí vlastní obsah aktivity. Dalším příkladem může být situace, kdy je osnova vypsána současně pro normální a mimosemetrální typ studia a datum dostupnosti některé aktivity je nastaveno tak, že se k ní dostanou pouze studenti mimosemestrálního typu studia.

 • Stav – znázorňuje přístupnost osnovy studentům:

  •  – osnova je studentům přístupná;

  •  – osnova není studentům přístupná.

 •  Zpřístupnit – klinutím na ikonu se studentům osnova zpřístupní.

  Platnost osnovy předmětu je dána začátkem a koncem semestru.
 •  Znepřístupnit – kliknutím na ikonu se studentům osnova znepřístupní.

 •  Podrobnosti – zobrazuje podrobnosti o osnově včetně názvů modulů a studentů, kterým je osnova určena.

 •  Statistika – aplikace nabízí statistické údaje o přístupech studentů k osnově. Pod pojmem přístup je myšleno jedno zobrazeník aktivity (např. cvičného testu, studijní opory). Statistiky jsou členěny na čtyři dílčí části:

  • celkový přehled – poskytuje souhrnné informace o celé osnově;

  • informace o modulech – informace jsou zde agregované za jednotlivé moduly;

  • informace o aktivitách – zobrazuje všechny aktivity osnovy s informacemi o posledním přístupu k aktivitě, počtu celkových přístupů apod., u většiny aktivit lze zobrazit podrobnosti v podobě statistiky;

  • informace o studentech – zobrazuje všechny studenty, kteří prohlíželi alespoň jednu aktivitu, u každého lze prohlížet podrobnosti přístupů.

  Statistiky jsou přístupné i studentům, mohou prohlížet informace o všech přístupech, které v osnově učinili. Mohou si zobrazit např. výsledek cvičného testu (pokud to učitel umožnil), kolikrát a kdy stáhli dokument z  Dokumentového severu apod.

 •  Upravit – umožňuje upravit základní vlastnosti osnovy, jako jsou název, popis, typ osnovy, historie a omezení času.

 •  Studující – zde je možné omezit podle rozvrhových akcí nebo typu studia (normální, konzultační) skupiny studentů, pro které je osnova určena. Připojované skupiny se označí a klikne se na  . Napojené akce lze odebrat po jejich označení kliknutím na  . Není-li připojena žádná rozvrhová akce, platí osnova pro všechny studenty předmětu.

 •  Zobrazení – umožňuje zobrazit osnovu tak, jak ji vidí studenti. Zobrazeny jsou všechny moduly s aktivitami. Kliknutím na název nebo ikonu aktivity se zobrazí její obsah. Filtrem lze zobrazení modulů a aktivit omezit podle jejich aktuálnosti (aktivní, ukončené apod.). Typem zobrazení lze zvolit způsob, jak se bude osa zobrazovat – jako seznam modulů nebo časová osa. Osnovu lze podle zvoleného způsobu zobrazení vytisknout tlačítkem umístěným na konci stránky.

 •  Moduly – způsob založení modulů záleží na typu osnovy. U základní osnovy se automaticky založí pouze jeden modul (základní), pro rozvrhovou osnovu se založí počet modulů odpovídající počtu rozvrhových akcí v daném studijním období, pro tematickou osnovu se automaticky založí jeden základní modul a další si vyučující zakládá podle potřeby sám, včetně stanovení dat Od Do. V rámci modulu lze zakládat další moduly přes sloupec Moduly/aktivity, pak je nutné ve formuláři zvolit v položce Typ, že se jedná o modul.

 •  Moduly/Aktivity – aktivity nebo další moduly jednotlivých modulů se definují přes sloupec Moduly/aktivity a slouží k podrobnějšímu členění modulů. Pro přidání modulu, resp. aktivity slouží formulář, v němž se vyplní:

  • Název modulu nebo aktivity.

  • Popis – je možné použít HTML editor, který umožňuje formátování textu.

  • Typ přidávaného objektu – modul nebo aktivita.

  • Typ aktivityosnova!aktivita!typy – volí se pouze u aktivity:

   • textový popis – popis aktivity je vyjádřen formou textu;

   • studijní text – e-opora – studijní text předkládaný ve formě celé e-opory, která je součástí eLearningu. Po založení aktivity je nabídnut seznam opor, kterých je vyučující správcem, tvůrcem nebo má přidělenu roli administrativa;

   • studijní text – lekce – studijní text je předkládán ve formě jednotlivých částí e-opory, která je součástí eLearningu. Po založení aktivity je nabídnut seznam opor, k nimž má vyučující v rámci e-projektů přístup. Úkolem je zvolit oporu a následně její část. Jako části opory jsou nabízeny její jednotlivé kapitoly. Pro úspěšné přiřazení aktivity je nutné stisknout tlačítko pod formulářem. Názvy modulů lze i zpětně upravit;

   • cvičný test – cvičný test umožňuje studentům autoevaluaci nabytých znalostí. Po založení aktivity se zobrazí formulář pro vytvoření testu podle vzoru nebo prázdného testu. Z menu se zvolí test a klikne se na tlačítko .

    Pokud je zvolen vzorový test, obsah tvořeného testu se podle něj předvyplní (vzory se zakládají v e-projektech), provedou se potřebné úpravy (pokyny k testu, nastavení doby trvání, zobrazování nápovědy apod.), včetně nastavení počtu otázek a bodů z jednotlivých částí testu, a potom je cvičný test uložen kliknutím na tlačítko v dolní části stránky.

    Pokud je zvolen prázdný test, vyplní se nabídnutý formulář. V jeho dolní části se nabízejí složky, k nimž je nutné zvolit počet otázek, jež se v testu použijí. Body se vyplňují v případě, že se otázky v testu budou hodnotit jiným počtem bodů, než je uvedeno v bázi testovacích otázek. Kliknutím na šipku před názvem složky se složka otevře a je možné vkládat počet otázek a body. Po skončení práce je nutné test uložit kliknutím na tlačítko ;

   • dokument DS – dokument s informacemi k výuce vložený do složky předmětu v  Dokumentovém serveru. Po založení aktivity nabídnut seznam dokumentů, ze kterého se jeden zvolí a aktivita se uloží;

   • složka DS – seznam dokumentů s informacemi k výuce ze složky předmětu v  Dokumentovém serveru. Po založení aktivity je nabídnut seznam složek, ze kterého se zvolí jeden a aktivita se uloží. Studentům budou nabízeny všechny dokumenty vložené do složky předmětu;

    Pokud se u aktivity typu složka DS nebo dokument DS zobrazuje ikona  vykřičníku v trojúhelníku, je složka, resp. dokument je dostupný pouze některým studentům.
   • odevzdávárna – odevzdávárna umožňuje odevzdání semestrální práce, projektu apod. Po založení aktivity je nabídnut seznam odevzdáváren založených pro tento předmět, z nich se jedna zvolí a  aktivita se uloží. Není-li odevzdávárna založena, nabízí se odkaz až po přidání nové odevzdávárny, která se k aktivitě připojí;

   • balík témat – aktivita umožňuje vytvořit balík, ze kterého si studenti vyberou práci. Po založení aktivity je nabídnut seznam balíků témat, z nichž se volí. Není-li balík témat založen, odkaz se nabízí až po přidání nového balíku témat, který se k aktivitě připojí;

   • téma diskuze – aktivita umožňuje založit nové téma k diskuzi. Po založení aktivity je učitel vyzván k založení nového tématu v diskuzi;

  • Termín – pokud je zadán, řídí dobu, kdy mají být celý modul či aktivita zveřejněny, není-li zadán, budou se zobrazovat po celou dobu zveřejnění modulu, resp. hierarchicky nadřazeného modulu.

  • Stupeň – určuje povinnost modulu nebo aktivity pro studenty, modul, resp. aktivita mohou být povinné, doporučené nebo rozšiřující.

Moduly osnovy

osnova!modul

Moduly je možné upravovat vždy, ale zakládat je lze pouze pro tematickou osnovu. Pro založení modulu je připraven formulář pro vložení názvu a popisu. K vložení popisu lze využít HTML editor. Dále je možné ovlivnit dobu zveřejnění aktivit modulu vyplněním položek Odkdy Dokdy. Položkou Stupeň lze nastavit povinnost splnění aktivity modulu (povinné, doporučené, rozšiřující, neuvedeno). Přidaný modul se zařadí mezi ostatní do tabulky, ve které je možné změnit jeho pořadí pomocí ikon  a . Přes ikony v seznamu modulů lze zobrazit podrobnosti o modulu a upravit základní údaje.

V rámci jedné osnovy lze aktivity přesunout z označených modulů do jiného modulu, který se vybere po kliknutí na odkaz přesunout do jiného modulu. Je možné určit, zda se současně s přesunem aktivit mají označené moduly smazat.

Aktivity modulu

osnova!modul!aktivity

Aktivity se definují přes ikonu  v  posledním sloupci seznamu modulů. Aktivity je možné přidávat ke všem druhům modulů. Vyplní se formulář, zvolí se typ a údaje se uloží tlačítkem . Další postup závisí na zvoleném typu aktivity. Seznam typů aktivit a jejich Aby byla aktivita uložena, je nutné projít všechny kroky pro její založení a na konci provést uložení. Pořadí aktivit je možné upravit klikáním na ikony  a . Význam ikon v seznamu aktivit modulu:

 •  Podrobnosti – podrobné informace o aktivitě.

 •  Statistikyosnova!aktivita!statistika – aplikace nabízí statistické údaje o přístupech studentů a data posledních přístupů k aktivitám jednotlivých modulů osnovy. Na konci výpisu aktivit každého modulu jsou data agregována za celý modul. Výpis lze omezit podle modulu, typu aktivity a seřadit vzestupně či sestupně podle pořadí modulů v osnově, názvu modulů nebo podílu celkových přístupů. Ve sloupci Podrobnosti lze získat informace o přístupech studentů k aktivitě, případně další údaje o plnění aktivity, seznam studentů lze zobrazit s podrobným popisem jednotlivých přístupů studentů nebo agregovaně s počtem přístupů každého studenta. Seznam lze seřadit vzestupně či sestupně podle příjmení studentů, počtu přístupů nebo posledního přístupu. Další poskytované údaje závisí na typu aktivity:

  • studijní text – e-opora – údaje o tom, kdy student zobrazoval jednotlivé části e-opory;

  • studijní text – lekce – údaje o tom, kdy student zobrazoval jednotlivé části lekce;

  • cvičný test – podrobné údaje o vypracování testu studentem, včetně bodového hodnocení za jednotlivé otázky a celý test. Informace se zobrazují jen v případě, že učitel povolil zobrazení výsledku testu;

  • odevzdávárna – údaje o tom, kdy student soubor odevzdal a základní informace o souboru;

  • balík témat – údaje o tom, kdy a jaké téma práce si student zvolil;

  • téma diskuze – údaje o tom, kdy a kolik příspěvků student do diskuze předmětu vložil;

  • chat – údaje o tom, kdy a kolik příspěvků student do chatu předmětu vložil.

 •  Přesunout – formulář umožňuje aktivitu přesunout do jiného modulu stejné osnovy.

 •  Upravit obsah – formulář pro úpravu obsahu aktivity, liší se podle typu aktivity. Umožňuje například změnit dokument, upravit skladbu a vlastnosti testu.

 •  Upravit – formulář pro úpravu základních vlastností aktivity.