Course syllabus DSL226D - Distribuované systémy a lokální počítačové sítě II. (výukový blok ICT infrastruktura) (VŠPP - LS 2019/2020)

     Czech          English          

Kód předmětu:
DSL226D
Název česky:
Distribuované systémy a lokální počítačové sítě II. (výukový blok ICT infrastruktura)
Název anglicky:
Distribute systems and local area networks II.
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Vyučující: RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Předmět rozšiřuje základní znalosti z oblasti počítačových sítí o směrování, dynamické routovací protokoly a konfiguraci některých z nich (RIP, EIGRP, OSPF). Tyto znalosti jsou důležité pro pochopení směrování na Internetu. Dále předmět obsahuje konfiguraci routerů a switchů, návrh, konfiguraci a princip VLAN, VTP a směrování mezi VLAN. Další součástí je Spanning Tree Protocol a základy bezdrátových sítí. Cílem je pochopení konfigurace síťových prvků a uvedených protokolů a služeb a aplikace na modelových příkladech. Absolvování předmětu studenty připraví na práci se síťovými prvky a naučí je lépe pochopit fungování sítí a jejich návrh.
 
Obsah předmětu:
1.
Konfigurace routeru - základní nastavení, přístup po síti, připojení ke konzoli, režimy správy (pro Cisco IOS) (dotace 0/0)
2.Statické směrování - statické cesty, výchozí brána, sumarizace cest, konfigurace statických záznamů ve směrovací tabulce (dotace 0/0)
3.
Dynamické routovací protokoly - porovnání a přehled vector distance a link state protokolů, praktická konfigurace (dotace 0/0)
4.
Směrovací protokol RIP - popis, rozdíly mezi verzemi, podrobná konfigurace a testování (dotace 0/0)
5.
Směrovací protokol EIGRP - popis, fungování, podrobná konfigurace a testování (dotace 0/0)
6.Směrovací protokol OSPF - popis, SPF algoritmus, podrobná konfigurace a testování (single area, multi area) (dotace 0/0)
7.
Návrh sítě - model založený na vrstvách (access, distribution, core), návrh infrastruktury, funkce přepínačů, rozpočet (dotace 0/0)
8.Konfigurace switchů - základní nastavení, přístup (konzole, vzdálené připojení), režimy správy (pro Cisco IOS) (dotace 0/0)
9.
VLAN, VTP - fungování VLAN, typy VLAN, konfigurace VLAN na přepínačích (Cisco IOS) (dotace 0/0)
10.Spanning Tree Protocol - fungování, varianty SPT protokolů, náhrada SPT, konfigurace na přepínačích (dotace 0/0)
11.
Směrování mezi VLAN - fungování, popis, režim s přepínačem, režim se směrovačem, praktická konfigurace (dotace 0/0)
12.
Základy bezdrátových sítí WiFi - základní pojmy, standardy, pásma, kanály, zabezpečení, Radius server, konfigurace přístupových bodů (dotace 0/0)
13.Rozšířené funkce směrovačů - DHCP server, NAT, bezpečnost síťových protokolů (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

. Student umí

o Charakterizovat vlastnosti jednotlivých směrovacích protokolů

o Vysvětlit principy dynamického směrování

o Vysvětlit funkce protokolů používaných u přepínačů (VLAN, Spanning Tree)

Odborné dovednosti:

. Student umí

o Nakonfigurovat vybrané směrovací protokoly na směrovačích

o Navrhnout a nakonfigurovat VLAN v lokální síti a podle návrhu nakonfigurovat přepínače a směrovače

o Navrhnout a nakonfigurovat malou WiFi síť

Obecné způsobilosti

o Student je připraven na práci u poskytovatele připojení k Internetu nebo u síťového oddělení větší společnosti
 
Vstupní znalosti:
Student musí mít základní znalosti (pojmy protokol, PDU, RFC) a dovednosti z oblasti počítačových sítí. Tedy znalost protokolů IP, TCP, UDP, směrování, schopnost vypočítat příslušnost IP adresy do sítě, nastavit počítač pro přístup na síť.
 
Způsob a metody výuky:
Tutoriály se skládají z přednášek, které ale obsahují pouze nejdůležitější poznatky a také z jedné praktické úlohy, kde studenti pracují se síťovými prvky v počítačové laboratoři. Studentům jsou k dispozici nahrané videopřednášky natočené během výuky prezenčního studia. Také je možné studovat z připravených elearningových materiálů, kde jsou jednotlivá témata a na konci každé kapitoly autotest. Pro praktickou demonstraci je ke každému tématu v osnově k dispozici několik zadání pro program Packet Tracer. Tato zadání buď demonstrují nějaké chování počítačové sítě, nebo student řeší konkrétní zadání. Řešení program sám vyhodnotí. Pro studenty jsou také připravené dávky, které jsou sestavené tak, aby studenta připravily na praktickou část zápočtové písemky.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočet má dvě části a to písemku zaměřenou na znalosti a pochopení problematiky v češtině nebo formou testu s podobným obsahem na portálu netacad.com a dále praktickou část - řešení (návrh sítě včetně adresního schématu, směrování a zapojení) úlohy v programu Packet Tracer.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Předmět není ukončen zkouškou.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
26 h
8 h
Účast na cvičeních
26 h
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
20 h
38 h
Příprava na cvičení
30 h0 h
Studium e-learningových materiálů
8 h30 h
Zpracování dávek
0 h
30 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
20 h24 h
Celkem
130 h
130 h
 
Literatura:
Základní:
LAMMIE, T. Výukový průvodce přípravou na zkoušku 640-802. Computer Press, 2010. 0.
MCQUERRY, S. -- HUCABY, D. Konfigurace směrovačů Cisco - Autorizovaný výukový průvodce. Computer Press, 2004. 632 s. ISBN 80-7226-951-8.

Doporučená:
MCFARLAND, S. IPv6: kompletní průvodce nasazením v podnikových sítích. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2011. 368 s. ISBN 978-80-251-3684-3.
VELTE, T. -- J., V. -- A., T. Síťové technologie CISCO - Velký průvodce. Computer Press, 2003. 760 s. ISBN 80-7226-857-0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Type of output: