Course syllabus FIF115E - Firemní finance (VŠPP - LS 2019/2020)

     Czech          English          

Kód předmětu:
FIF115E
Název česky: Firemní finance
Název anglicky: Corporate Finance
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky:
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Předmět Firemní finance se zabývá problematikou spojenou s finančním rozhodováním. Pro její pochopení je nezbytná znalost časové hodnoty peněz a rizika. Diskutována je souvislost s daněmi a finančním trhem.
Cíl předmětu spočívá v seznámení studentů s podstatou a hlavními problémy, které řeší firemní finance. Předmět je zaměřen na zvládnutí problematiky nezbytné pro přijímání finančních rozhodnutí jak operativních, tak i investičních. Současně by měl vést k základním praktickým návykům při analyzování účetních dokladů.
 
Obsah předmětu:
1.
Manažerské finance a cíle firmy. Podstata finančního řízení, vztah mezi finančním řízením, finančním a manažerským účetnictvím. (dotace 0/0)
2.
Úloha finančních trhů a institucí, druhy a charakteristika cenných papírů. Funkce a role peněžních a kapitálových trhů. Subjekty finančního trhu a jejich úloha. Druhy a charakteristika cenných papírů. (dotace 0/0)
3.
Finanční deriváty. (dotace 0/0)
4.
Řízení zásob, pohledávek, závazků a peněžních prostředků. Provozní cyklus a finanční cyklus. Doba obratu zásob, pohledávek a závazků. (dotace 0/0)
5.Zdroje krátkodobého financování. (dotace 0/0)
6.Zdroje dlouhodobého financování. (dotace 0/0)
7.Financování investičních projektů. Leasingové financování. Úvěry. Volba financování. (dotace 0/0)
8.
Riziko a nejistota v investičním rozhodování. Absolutní a relativní měření rizika. Riziko portfolia. (dotace 0/0)
9.Cash management, platební styk. (dotace 0/0)
10.Financování malých a středních podniků. Potřeby a problémy malých a středních podniků. (dotace 0/0)
11.
Kapitálová struktura a její optimalizace. Náklady na podnikový kapitál. Výpočet průměrných nákladů na podnikový kapitál. (dotace 0/0)
12.
Dividendová politika. Forma dividend. Vliv dividendové politiky na tržní cenu akcií. (dotace 0/0)
13.
Řízení kurzových rizik. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

o definovat manažerské finance a cíle firmy,

o vysvětlit úlohu finančních trhů a vyjmenovat a charakterizovat cenné papíry a finanční deriváty,

o zvolit vhodné zdroje financování,

o vysvětlit financování investičních projektů a rizika s tím spojená,

o vysvětlit základní problémy financování malých a středních podniků,

o charakterizovat dividendovou politiku a její vliv na tržní ceny akcií.

Odborné dovednosti:

Student je schopen navrhnout vhodný zdroj financování a obhájit jeho přednosti.

Obecné způsobilosti:

Student umí argumentovat na základě odborných připomínek v oblasti financování firmy.
 
Vstupní znalosti:
Předmět předpokládá znalosti základních aspektů z předmětů Podniková ekonomika, Účetnictví a Finanční systém.
 
Způsob a metody výuky:
Na začátku semestru si student zajistí doporučenou literaturu. Student se účastní tutoriálů. Materiály poskytnuté vyučujícím předmětu neobsahují kompletní obsah kurzu, ani plně nenahrazují výklad tutoriálu. Jsou podpůrným materiálem pro poznámky z přednášek. Zpracování dávek je dobrovolné, avšak pro ověření znalostí se plně doporučuje. Dávky je třeba zpracovat až po příslušném tutoriálu a nastudování tématu z literatury.
Před zápočtovým testem student nastuduje a procvičí učivo celého semestru.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
1. Povoleny 3 absence na cvičeních (pouze pro prezenční studium).

2. Splnění zápočtového testu na minimálně 60 % (max. 100 %) - viz Požadavky na zápočet.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
8 h
Účast na cvičeních
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
37 h
Příprava na cvičení
0 h
Zpracování dávek
40 h
Příprava na dílčí test
0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
45 h
Celkem
130 h
 
Literatura:
Základní:
MRKVIČKA, J. -- STROUHAL, J. Manažerské finance. 2nd vyd. Institut certifikace účetních, a. s, 2011. 368 s. ISBN 978-80-86716-73-2.
KISLINGEROVÁ, E. et al. Manažerské finance. 3rd vyd. Nakladatelství C. H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 9788074001949.

Doporučená:
DVOŘÁK, P. -- RADOVÁ, J. Finanční matematika pro každého. 7th vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 296 s. ISBN 978-80-247-3291-6.
Obchodní zákoník In: Sbírka zákonů České republiky, č. 513, 98. -, 1991. 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Type of output: