Course syllabus OPS226D - Operační systémy II (VŠPP - LS 2019/2020)

     Czech          English          

Kód předmětu:
OPS226D
Název česky:
Operační systémy II
Název anglicky:
Operating systems II
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky:
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Vyučující:
RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jak systém Linux funguje a jak se konfigurují vybrané služby. V rámci předmětu se probírají procesy, správa paměti, souborové systémy. Dále předmět zahrnuje skriptování v shellu, regulární výrazy. Dále pak konfiguraci vybraných služeb. Například tiskové služby, webový server, poštovní server, sdílení souborů.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní syntaxe a ovládání shellu (syntaxe příkazů, vnitřní příkazy, klávesové zkratky), stdin, stdout, stderr (dotace 0/0)
2.
Expanzní a speciální znaky v shellu (závorková expanze, expanze ve jménech souborů aritmetická expanze, uvozovky) (dotace 0/0)
3.
Procesy (vznik a ukončení procesu, signály, kill, ps), časové spoustění úloh (cron, at), správa paměti (stránkování, swap, alokace paměti) (dotace 0/0)
4.
Konfigurace sítě (ipconfig, route, ip, network-manager, směrování), firewall (iptables, moduly k iptables, využití, konfigurace) (dotace 0/0)
5.
Zavádění systému (grub, initrd), spouštěcí skripty (služby, spouštění, ukončování) (dotace 0/0)
6.
Editory (vim, gedit, mc ovládání, příkazy), zálohování (tar, gzip, bzip2) (dotace 0/0)
7.
Skripty v shellu (proměnné, vestavěné proměnné, test, porovnávání, spouštění) (dotace 0/0)
8.
Skripty v shellu (cykly, podmínky, funkce, pole, práce s textem) (dotace 0/0)
9.
Regulární výrazy (přehled, praktické příkazy, základní a rozšířené regulární výrazy) (dotace 0/0)
10.Apache, php, ssl (popis fungování, konfigurace, virtuální servery, moduly) (dotace 0/0)
11.
Samba, tiskové služby, NFS (popis a konfigurace Linuxu jako domény, sdílení souborů) (dotace 0/0)
12.Poštovní server, spamy, antivirus (popis fungování, konfigurace relay, více domén, aliasů) (dotace 0/0)
13.
Kernel, moduly, kompilace, filesystémy, kvóty, LVM (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

. Student umí

o Popsat, jak funguje správa procesů v Linuxu

o Popsat využití Linuxu v podnikové praxi

Odborné dovednosti:

. Student umí

o Nakonfigurovat vybrané služby v Linuxu

o Naprogramovat jednoduché skripty v shellu

Obecné způsobilosti

. Student umí

o Samostatně a odpovědně se rozhodnout na základě rámcového zadání.
 
Vstupní znalosti:
Pro studium předmětů je nutné umět používat příkazovou řádku v systému Linux a orientovat se v základních pojmech z oblasti počítačových sítí (protokol, port, RFC)
 
Způsob a metody výuky:
Tutoriály se skládají z přednášek, které ale obsahují pouze nejdůležitější poznatky. Studentům jsou k dispozici nahrané videopřednášky natočené během výuky prezenčního studia. Na procvičení je ke každému tématu v osnově uveden postup, jak procvičit dané téma. Pro studenty jsou také připravené dávky, které jsou sestavené tak, aby si student vyzkoušel podobné věci, jako studenti prezenčního studia během cvičení.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Konfigurace určité služby a její prezentace, zápočtový skript podle výběru.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Předmět je ukončen zápočtem.
 
Studijní zátěž:
Druh
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
8 h
Účast na cvičeních
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály26 h
Příprava na cvičení
0 h
Studium e-learningových materiálů
26 h
Zpracování dávek
20 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu20 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
30 h
Celkem
130 h
 
Literatura:
Základní:
NEMETH, E., SNYDER, G., HEIN, T., R. Linux Kompletní příručka administrátora. Computer Press, 2004. 828 s. ISBN 8072269194.
KOLEKTIV AUTORŮ. Linux - dokumentační projekt. Computer Press, 2004. 1334 s. ISBN 80-251-1525-9.

Doporučená:
ECKSTEIN, R. -- COLLIER-BROWN, D. -- KELLY, P. Samba Linux jako server v sítích s Windows. 2nd vyd. Computer Press, 2005. 528 s. ISBN 80-251-0649-7.
HILDEBRANDT, R A P K. Postfix: provozujeme poštovní server v Linuxu. 1st vyd. Brno: Computer Press, 2006. 431 s. ISBN 80-251-1020-6.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Type of output: