Sylabus predmetu B15_2 - Statistika v podnikání (VŠPP - LS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
B15_2
Název česky:
Statistika v podnikání
Název anglicky:
Economic Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: RNDr. Zdeněk Taussik
Vyučující: Ing. Ján Dvorský, PhD. (zkoušející)
RNDr. Zdeněk Taussik (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
Znalosti a dovednosti získané studentem po ukončení předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu studenti
budou schopni používat metody vysokoškolské statistiky při řešení ekonomických úloh z praxe,
získají návyky systematického přístupu k řešení problémů,
získají přehled a některé praktické dovednosti při hospodářských a statistických výpočtech,
získají dovednosti pro provádění věcného, časového a prostorového srovnání sledovaných znaků a hospodářských ukazatelů,
budou schopni analyzovat vstupy a výstupy výrobních procesů,
budou schopni řešit jednoduché úlohy ekonomického charakteru s využitím dostupných programových prostředků.
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:
Základní:
1. SEDLÁČKOVÁ, L. -- OLŠÁKOVÁ, A. -- TAUSSIK, Z. Statistika v podnikání. VŠP a.s, 2014.
HINDLS, R. -- HRONOVÁ, S. -- NOVÁK, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-013-9.

Doporučená:
JÍLEK, J., A KOLEKTIV. Nástin sociálněhospodářské statistiky. Praha: Victoria Publishing, 2005. ISBN 80-85605-09-0.
DOLEŽALOVÁ, J. -- PAVELKA, L. Pravděpodobnost a statistika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-85605-09-0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Typ výstupu: