Sylabus predmetu PSW116C - Procesy vývoje SW (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
PSW116C
Název česky: Procesy vývoje SW
Název anglicky:
Operations of Making SW
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
Ing. Josef Myslín (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o návrzích a popisech vývoje SW z pohledu softwarového inženýrství. Studenti se seznámí s problematikou vývojových metodik (agilní / neagilní), vedením a řízením malých projektových týmů. V praktické části studenti v týmu analyzují a konceptuálně navrhují (pomocí UML jazyka) malé informační systémy, které musí na závěr semestru úspěšně od-prezentovat. Při realizaci SW projektu v týmu si studenti rozvíjí své IT znalosti, komunikační dovednosti, řídící schopnosti a vůdčí předpoklady.
 
Obsah předmětu:
1.Klasifikace SW a jaký je proces tvorby SW? Kdy a jak takový proces vzniká a kdo je jeho iniciátorem? Jak se software kvalifikuje a kvantifikuje, jaké role a mýty provázejí analýzu a vývoj SW. Je představen koncept UML jazyka a kategorie diagramů. Nedílnou součástí je SW návrh shora dolů a opačně, MDA architektura, význam testování či vanová křivka, křivka 80 / 20 a Paretovo pravidlo. (dotace 0/0)
2.
Definice úspěšného SW projektu stanovení cílů a cest. SW role, Ganttův diagram (kritická cesta), ohodnocování a finanční rámec SW projektu (zdroje projektu). Projektové selhání a řízení - SW projektový tým, SW veličiny, certifikace SW, výběrová řízení na dodávku SW. (dotace 0/0)
3.SW dokumentace, SW smlouva, Deploynment diagram, SLA a SW služby, předání projektu zákazníkovi (před-produkce / produkce), péče o SW projekt po předání. SW potřebný k řízení a vyhodnocování SW požadavků (change requesty / features / bugs). (dotace 0/0)
4.
Umění sběru zákaznických požadavků jejich vyhodnocování a hledání funkčních a nefunkčních hranic v SW specifikaci. Základní stavební kameny Případu užití a včetně jeho vazeb ukázaných na příkladech. (dotace 0/0)
5.Manažerské kompetence a způsobilosti. Agilní a neagilní metodiky vývoje SW jejich úskalí, přínosy i variace. Metodika řízení pomocí ITIL, COBOP (dotace 0/0)
6.
Neagilní metodiky (RUP, Vodopádový modle - ISO 12 207, lineární a spirálový model vývoje SW). Příklady a ukázky neagilního vývoje SW: chyby a negativa jednotlivých metodiky včetně jejich přínosů a vhodnost použití. (dotace 0/0)
7.
Agilní metodiky (SCRUM, Kanban, Test Driven Development, Lean, Extrémní programování: chyby a negativa jednotlivých metodiky včetně jejich přínosů, zavádění a vhodnost použití. (dotace 0/0)
8.Role v SW projektu, role v různých metodikách, Manažerské vs. nemanažerské role. (dotace 0/0)
9.
SW implementace jak psát správně zdrojový kód, čeho se vyvarovat (notace, coding standardy, možnosti soudobých IDE, pluginy). Jak zvyšovat produktivitu psaní kódu a snižovat chyby, komentování a dokumentování kódu. Verzovací systémy. Testování SW, SW metriky, klasifikace testů a chybových dat, vyhodnocování kvality SW. Buildovací servery. (dotace 0/0)
10.
Úvod do více-vrstvé SW architektury (tier vs. layer). SW a datová transakce, tlustý / tenký / smart klient, pooling. Úvod do návrhu GUI (UI, UX).Praktické příklady ukázek návrhů wire-framů pro různé cílové platformy (stacionární PC / mobilní / hypermediální zařízení / aurální). (dotace 0/0)
11.
Provozní fáze produktu, maintenance, service desk/ helpdesk, vztahy s SLA, modifikace projektu v průběhu maintenance (dotace 0/0)
12.
Prezentace SW projektu, komunikace se zákazníkem, odborné vyjadřování (slovem, písmem), práce s vědeckou IT literaturou ukázky odborných IT článků, psaní vlastních posterů, publikací. SW standardy a normy. Životní vzdělávání v IT. (dotace 0/0)
13.
Závěrečná přednáška, opakování, dotazy, zájmové téma (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti, student umí:

- vysvětlit, poznat a navrhnout agilní či neagilní metodiku procesu vývoje SW;
- formálně popsat zákaznické požadavky na vývoj SW;
- provést analýzu a návrh informačního systému pomocí UML jazyka;
- navrhnout architekturu menšího informačního systému;
- vysvětlit manažerskou způsobilost a popsat schoponsoti a dovednosti manažera.

Odborné dovednosti, student umí:

- navrhnout a vést menší SW tým (3-5 členů);
- technicky (konceptuálně) navrhnout menší SW projekt;
- zpracovat projektovou technickou dokumentaci.

Obecné způsobilosti, student umí:

- dorozumět se se zákazníkem a převést jeho požadavky do technického formálního popisu;
- vyrovnat se se (zákaznickými či týmovými) změnami (požadavků, zdrojů, aj. komodit) při realizaci projektu.
- na pozici jejich vedoucího malého týmu: dorozumět se s kolegy, správně rozpoznat jejich schopnosti a dovednosti a správně jich využít při realizaci projektu;
- respektovat odlišné názory, návrhy či podměty přicházejí od členů týmu;
- navrhnout a obhájit své postupy a svá řešení.
 
Vstupní znalosti:
Základní algoritmická znalost. Znalost tvorby jednoduchých programů, skriptů.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům lze doporučit:

1. Studium základní a rozšířené literatury.

2. Návštěvu přednášek.

3. Dobré a vhodné je vypracování dávek - zde je velké množství příkladů, kde student získá praxi s modelováním různých UML diagramů.

Pro složení zápočtu je dobré pamatovat na to, že student dostane zadání a bude muset sám navrhnout SW řešení. Kdo nezkusil vymodelovat v UML ani jeden diagram - zkoušku ani zápočet není schopen složit.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Studenti musí odevzdat semestrální práci. Cílem práce je vytvořit fiktivní zadávací dokumentaci výběrového řízení (z nějaké reálné dokumentace) a následně podat nabídku do tohoto výběrového řízení - nabídka musí splnit formální a věcné parametry zadávací dokumentace - potřebné dokumenty (diplomy, výpisy z OR atd.) se přikládají jako fiktivní, úroveň zpracování se nehodnotí. Je možno pracovat ve skupině i samostatně.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zkouška je písemná, na ni se mohou přihlásit i studenti, kteří dosud nezískali zápočet. Zkouška jim pochopitelně bude uznána až po získání zápočtu. Otázky vycházejí z teoretických znalostí vývoje SW. Otázky se vztahují jak k problematice modelování SW (analýzy, návrhu, implementace, testování), tak teoretické otázky k procesům vedení projektových týmů (agilní / neagilní), SW architektuře, či činnostem podporujícím vývoj a správu SW produktů. Po písemné práci je možné přistoupit k ústnímu doplnění informací k tématu předmětu.
 
Studijní zátěž:
Druh
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech8 h
Účast na cvičeních
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
25 h
Příprava na cvičení
0 h
Zpracování dávek36 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu0 h
Práce na týmovém projektu
0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
65 h
Příprava na zkoušku
22 h
Celkem
156 h
 
Literatura:
Základní:
KADLEC, V. Agilní programování ( metodiky efektivního vývoje softwaru). 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 278 s. ISBN 80-251-0342-0.
ARLOW, J. -- NEUSTADT, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

Doporučená:
JOHNSON, R. Expert one-on-one J2EE design and development. Birmingham: Wrox, 2002. 768 s. ISBN 978-0764543852.
GAMMA, E E A. Design patterns: elements of reusable object-oriented software. Boston: Addison-Wesley, 1995. 416 s. ISBN 02-016-3361-2.
VODÁČEK, L. Management: teorie a praxe v informacní spolecnosti. 3. vyd. Praha: Management Press, 1999. 291 s. ISBN 80-859-4394-8.
FOWLER, M. Patterns of enterprise application architecture. 3. vyd. Boston: Addison-Wesley, 2003. 533 s. ISBN 03-211-2742-0.
VEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 700 s. ISBN 80-726-1029-5.
BASS, L. -- CLEMENTS, P. -- KAZMAN, R. Software Architecture in Practice. 2. vyd. Boston: Addison-Wesley, 2003. 528 s. ISBN 03-211-5495-9.
ARMSTRONG, M. Personální management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-716-9614-5.
FOWLER, M. Destilované UML. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 173 s. ISBN 978-80-247-2062-3.
AMBLER, S., W. The Elements of UML 2.0 Style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005. 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.
PECINOVSKÝ, R. Návrhové vzory. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 527 s. ISBN 978-80-251-1582-4.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: