Sylabus predmetu PZE115E - Pokročilé zpracování dat v Excelu (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
PZE115E
Název česky:
Pokročilé zpracování dat v Excelu
Název anglicky:
Advanced data processing in Excel
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Vyučující: Ing. Ivo Bartoněk (přednášející, zkoušející)
RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (garant)
Mgr. Martin Trčka (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je rozvíjení a zdokonalování studentů v dovednostech v tabulkovém procesoru MS Excel, které jsou předpokladem rychlého, efektivního a přehledného zpracování dat - především se zaměřením na obor ekonomie - ale i v běžné denní praxi. Studenti se seznámí s funkcemi a nástroji Excelu, které přesahují rámec dovedností běžného uživatele. Naučí se pracovat mj. s nástroji pro statistickou analýzu, dokáží stahovat aktuální data (tabulky a databáze) z webových stránek přímo do excelových souborů a zde je dále zpracovávat. Základní metodou výuky jsou praktická cvičení studentů na PC, opřená o teoretický výklad vyučujícího.
 
Obsah předmětu:
1.
Opakování základních znalostí a dovedností v MS Excel získaných v rámci předmětu KAS zaměřené na formátování buněk, řádků a sloupců, vytváření datových řad, funkce Když a Rank, panel Rychlý přístup, Systémové nastavení Excelu, Selektivní kopírování, formát času a data, absolutní a relativní adresování odkazů (dotace 0/0)
2.
Podmíněné formátování, selektivní kopírování, vkládání jinak, vkládání vyjmutých buněk, Zaokrouhlování, početní operace v Excelu, psaní matematických výrazů pomocí Editoru rovnic, Chybová hlášení a jejich simulace, datové řady, vnořování funkce Když. Nástroj Autosum. (dotace 0/0)
3.Textové funkce, nástroj Text do sloupců, funkce Concatenate, Interaktivní moduly, Komentáře buněk, stanovení data narození z rodného čísla. Pokročilé formátování. Datum a čas. Kalendář na celé století. (dotace 0/0)
4.Finanční funkce, úvěry a spoření. Komplexní výpočty pomocí vzorců, Interaktivní moduly, mocniny, odmocniny, logaritmy. Styly buněk, styly tabulek. (dotace 0/0)
5.Grafy, nestejné měřítko v grafu, vytvoření grafu v PowerPointu z excelové tabulky, různá rozložení grafu, zdrojová data. Vkládání a úprava grafických objektů.Finanční funkce, Investice, Odpisy, Cenné papíry. (dotace 0/0)
6.
Souhrny, Přehledy, Seřazení dat, Trendy, Víceúrovňové řazení dat, závislosti buněk, názvy buněk. Příprava a optimalizace sešitu pro tisk. (dotace 0/0)
7.
Spojnice trendu, různé typy Regrese (lineární, polynomická, exponenciální, mocninná), Rovnice závislosti, Koeficient determinance, Predikce závisle proměnné.Import a export dat. Import dat z internetu. Import textového souboru do Excelu. (dotace 0/0)
8.
Filtrace dat, Automatický filtr, Rozšířený filtr, práce s listy, Prostorové tabulky, odkazy na jiné listy, odkazy na jiné soubory. Sdílení sešitů a sledování změn. Filtrování seznamu podle několika kritérií, hodnot a barev. Nástroj citlivostní analýzy: Hledání řešení. (dotace 0/0)
9.
Makra, specifická makra, obecná makra. Stažení makra z internetu. Změna a přizpůsobení nastavení pásu karet. Práce s externími daty a jejich import do Excelu, integrace Excelu s ostatními aplikacemi Microsoft Office. Nástroj citlivostní analýzy: Řešitel - Náklady na reklamu, optimální Portfolio, Optimalizace výroby, Dopravní problém. (dotace 0/0)
10.
Databázové funkce, Kontingenční tabulky, nástroj Najít a Nahradit, Vyhledávací funkce,Svyhledat, Vvyhledat, funkce Stejné, funkce Countif. (dotace 0/0)
11.
Analýza dat v Excelu, Statistické funkce, Statistické nástroje, metoda Anova, metoda Korelace, Dvouvýběrové t-testy, Chi-kvadrát test. (dotace 0/0)
12.
Komplexní příklady, struktura výroby a zisk firmy, rozbor mezd, faktura plátců DPH, faktura neplátců DPH, sledování studijních výsledků, sledování docházky. Formuláře v Excelu. (dotace 0/0)
13.
Souhrnné opakování náročných témat (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné dovednosti: Student umí:
1. Student umí aplikovat pokročilé nástroje pro zpracování dat: umí použít Souhrny k tabelárním mezivýpočtům, Přehledy ke zjednodušení velkých tabulek, umí Seřadit data podle více úrovní, umí vytvářet vztahy závislosti mezi buňkami, závislosti buněk umí zobrazit, umí aplikovat názvy na jednotlivé buňky i na vybrané oblasti dat. Student dokáže vnořovat více funkcí do jednoho vzorce. Umí také pracovat se styly buněk a s názvybuněk a oblastí.
2. Student vytváří a aplikuje grafy podle smyslu zobrazení, rozeznává různé typy Regrese (lineární, polynomickou, exponenciální, mocninnou) a umí vytvořit Spojnici trendu, spočítat Rovnici této spojnice, stanovit její Koeficient determinance, na základě spočítané rovnice je schopen predikovat vývoj proměnných. Poradí si v grafu s nestejným měřítkem. Student umí vytvářet a aplikovat Makra k zjednodušení a urychlení zpracování dat.
3. Student umí aplikovat Filtraci dat, pomocí Automatického filtru dokáže vybrat z databáze potřebné údaje, umí vytvořit oblast kritérií pro aplikaci Rozšířeného filtru, dokáže pracovat s listy a vytvářet odkazy na buňky v jiných listech, umí vytvářet tzv. Prostorové tabulky, odkazy na jiné listy, umí používat nástroje citlivostní analýzy, jednak nástroj Hledání řešení, jednak nástroj Řešitel, umí použít Řešitele k optimalizaci modelů a zachovat výsledek ve formě Výsledkové zprávy. Student umí aplikovat v Řešiteli omezující podmínky.
4. Student umí používat Textové funkce, nástroj Text do sloupců, umí využívat excelovské Finanční funkce, dokáže navrhovat jednoduché Interaktivní modely, umí vytvářet Komentáře buněk, umí vyhledávat a nahrazovat textové řetězce jinými pomocí nástrojů Najít a Nahradit, umí používatinteraktivně excelovská data a grafy v jiných programech MS Office (např. vytvořit graf v MS Power Point z excelovské tabulky, vložit s propojením excelovskou tabulku do MS Word apod.) Umí zaznamenávat Makra a používat je ke zjednodušení opakujících se úkonů. Makra jsou uvedena dvakrát (viz výše).
5. Student umí používat funkce Svislé vyhledávání, Vodorovné vyhledávání, umí používat Kontingenční tabulky jako nástroje flexibilních úprav rozsáhlých seznamů a tabulek, umí spočítat pomocí funkce Countif položky splňující určitá kritéria, umí využívat excelovské Databázové funkce. Student dokáže stahovat aktuální data z webových stránek přímo do excelovských souborů.
6. Student umí aplikovat pokročilé Analytické nástroje Excelu při statistickém zpracování dat: umí použít metodu Popisná statistika, Dvouvýběrový t-test (párový i nepárový Studentův test k porovnání průměru dvou výběrů), Analýzu variance, umí porovnat souvislost mezi různými veličinami metodou Korelace, umí zhodnotit očekávaný výskyt četností jevů pomocí Chi-kvadrát testu.
 
Vstupní znalosti:
1. Student umí upravovat obsah buněk, používat příkazy Zpět a Znovu, vyhledávací nástroje pro hledání a nahrazení určitého obsahu v tabulce, mazat obsah buněk odstraňovat buňky, kopírovat a přesouvat buňky uvnitř listu, používat úchyt buněk pro vkládání řad čísel nebo dat.

2. Student umí upravovat řádky a sloupce. Umí vybrat oblast sousedících i oblast nesousedících řádků/sloupců, vložit a odstranit řádky a sloupce, ukotvit a/nebo uvolnit řádky a sloupce (příčky), nastavit šířku sloupců a výšku řádků na konkrétní hodnotu, přizpůsobit šířku sloupců a výšku řádků šířce, resp. výšce obsahu.

3. Student dokáže formátovat buňky, čas a datum, zobrazovat čísla jako procenta, formátovat čísla na určitý počet desetinných míst s oddělovačem řádů nebo bez něj, aplikovat symbol měny, měnit vzhled obsahu buněk (např. velikost a druhy písem), používat různé barvy pro výplň buněk, zalamovat textový obsah uvnitř buňky, slučovat buňky, zarovnávat obsah buněk horizontálně i vertikálně, měnit ohraničení listu.

4. Funkce, data, vzorce. Student umí používat funkce SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX, POČET, POČET2, ZAOKROUHLIT, aplikovat logickou funkci KDYŽ, umí seřadit oblast buněk podle jednoho nebo podle více kritérií vzestupně nebo sestupně v abecedním nebo číselném pořadí, má užitečné návyky pro vytváření vzorců (odkazy na buňky s číselnými hodnotami namísto zadávání čísel do vzorců), umí vytvářet vzorce s odkazy na buňky a se základními aritmetickými operacemi, rozumí standardním chybovým hlášením
 
Způsob a metody výuky:
Studentům lze doporučit prostudování e-learningu (je k dispozici na ŠISu pro studenty prezenčního i kombinovaného studia) a základní literatury. Hlubší vhled do studované problematiky lze předpokládat na základě prostudování rozšiřující literatury. Před studiem PZE doporučuji studentům zopakovat si dovednosti v Excelu, které získali v rámci předmětu Kancelářské systémy (viz výše). Pro úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

Docházka na tutoriály není povinná, ale doporučuji se jí účastnit. Vypracování dávek rovněž není povinné, pouze doporučené. Vypracováním dávek si student prakticky vyzkouší, zda úlohám rozumí nebo ne. Seznámí se tímto způsobem s úlohami, které přicházejí v úvahu jako zkušební pro udělení zápočtu. Vypracované dávky lektor vyhodnotí přes ŠIS. Student tak získá přehled, kterému tématu rozumí a kterému nikoli. V případě že některým úlohám student nerozumí, doporučuji mu zapsat se přes ŠIS na konzultace s vyučujícím.

Konzultace nenahrazují výuku, student by na ně měl přijít připraven a měl by vědět, čemu nerozumí, tzn. přijít s konkrétní úlohou, kterou se mu nedaří vyřešit.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Pro prezenční studium - Studenti absolvují přezkoušení u počítače. Přezkoušení se skládá ze 3 úloh z Excelu; přezkoušení trvá asi 15-20 minut a je možné se k němu přihlásit jPS: Studenti absolvují přezkoušení u počítače. Přezkoušení se skládá z 3 úloh z Excelu; přezkoušení trvá asi 15-20 minut a je možné se k němu přihlásit již v průběhu semestru ještě před začátkem zkouškového období. KS: Studenti absolvují přezkoušení u počítače. Přezkoušení se skládá z 3 úloh z Excelu; přezkoušení trvá asi 15-20 minut a je možné se k němu přihlásit již v průběhu semestru ještě před začátkem zkouškového období. Před termíny si studenti mohou individuálně domluvit.běhu semestru ještě před začátkem zkouškového období. Předtermíny si studenti domluví s vyučujícím individuálně.
Pro kombinované studium - Studenti absolvují přezkoušení u počítače. Přezkoušení se skládá ze 3 úloh z Excelu; přezkoušení trvá asi 15-20 minut a je možné se k němu přihlásit již v průběhu semestru ještě před začátkem zkouškového období. Předtermíny si studenti domluví s vyučujícím individuálně.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Předmět nemá zkoušku.
 
Studijní zátěž:
Druh
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
8 h
Účast na cvičeních0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
20 h
Příprava na cvičení0 h
Studium e-learningových materiálů
30 h
Zpracování dávek
40 h
Příprava na souhrnný zápočtový test
32 h
Celkem
130 h
 
Literatura:
Základní:
BEZVODA, V. -- BROŽ, M. Microsoft Excel 2007 pro manažery a ekonomy. Praha: Computer Press, 2011. 440 s. ISBN 978-80-251-2116-0.
BEZVODA, V. -- BROŽ, M. Microsoft Excel 2007/2010 Vzorce, funkce, výpočty. Praha: Computer Press, 2011. 616 s. ISBN 978-80-251-3267-8.
DODGE, M. -- DOUGLAS, C S. Mistrovství v Microsoft Excel 2010. Praha: Computer Press, 2011. 936 s. ISBN 978-80-251-3354-5.

Doporučená:
MATÚŠ, Z. Excel v příkladech 2010 + CD. Praha: Computer Press, 2011. 325 s. ISBN 978-80-7402-073-5.
LAURENČÍK, M. Praktické příklady v Excelu 2007. Praha: Computer Press, 2008. 216 s. ISBN 978-80-86686-97-4.
ČÍHAŘ, J. 1001 tipů a triků pro Microsoft Excel 2007/2010. Praha: Computer Press, 2011. 488 s. ISBN 978-80-2512-587-8.
CHAJDIAK, J. Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli. 2. vyd. Bratislava: Statis, 2013. 344 s. ISBN 978-80-856-5974-0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: