Sylabus predmetu MAP126D - Moderní trendy v architektuře počítačů (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
MAP126D
Název česky:
Moderní trendy v architektuře počítačů
Název anglicky:
Current Trends in Computer Architecture
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/2 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Vyučující: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem předmětu je, dát studentům (především aktivním programátorům) vhled do problematiky počítačového hardware, jeho principů, historie a vývoje. Dále budou probrány moderní a méně známé architektury, a to jak z hlediska hardware (neurální počítače, spinotronika), tak i z hlediska software (umělá inteligence, expertní systémy). Studenti se seznámí s pokročilými technikami IT systémů a osvojí si základní terminologii.
 
Obsah předmětu:
1.
POZOR: Může se stát, že se nepodaří probrat všechno! (dotace 0/0)
2.Polovodiče, logické obvody. (dotace 0/0)
3.
Klasické počítačové architektury: von Neumann, Harward. Procesory CISC, RICS. (dotace 0/0)
4.Klient-server, Vícevrstvá architektura, Cloud, Cloud Computing. Bezpečnost cloudu. (dotace 0/0)
5.
Grafika, grafické karty. Algoritmy pro grafiku. (dotace 0/0)
6.Moderní součástky: ZigBee, USB3.0, SSD. (dotace 0/0)
7.Virtualizace, virtuální počítače. Aplikace. (dotace 0/0)
8.Fuzzy logika. Logické sítě. Neurální počítače. (dotace 0/0)
9.
Expertní systémy: pravidlový systém, plánovací systém. Umělá inteligence. (dotace 0/0)
10.
Kvantová mechanika. Kvantové počítače. Spinotronika. DNA počítače. (dotace 0/0)
11.Bezpečnost počítačů. Kryptografie a její aplikace. Viry. Právní otázky IT. (dotace 0/0)
12.Některé zajímavé aplikace: Transformace Hilbert-Huangova. (dotace 0/0)
13.
Shrnutí, opakování, upřesnění semestrálních (zápočtových) prací. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
- Student umí:

- identifikovat a vysvětlit různé pohledy na moderní architektury počítačů
- vysvětlit a použít pokročilé softwarové techniky, jako jsou ES a fuzzy logika,
- vysvětlit a použít základní kryptografické techniky.

Odborné dovednosti:

- Student umí:

- aplikovat počítačovou grafiku, tzn. grafické karty i algoritmy pro grafiku,
- posoudit bezpečnostní aspekty počítačových systémů a prakticky je aplikovat,
- pracovat s architekturou klient-server a s vícevrstvou architekturou,
- posoudit vhodnost aplikovat technologii Cloud Computing a posoudit bezpečnost cloudu.

Obecné způsobilosti:

- Student umí:

- orientovat se v názvosloví, historii a vývoji hardware,
- fundovaně přispívat k projektování IT systémů z hlediska moderního hardware, software a z hlediska bezpečnosti.
 
Vstupní znalosti:
Nepředpokládají se žádné předběžné znalosti.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučeno navštěvovat přednášky, na kterých budou vysvětleny jednotlivé pojmy a metody. V případě nepochopení některých aspektů vyučované problematiky je možné požádat o konzultaci, a to přednostně prostřednictvím e-mailu.
Požadavky na zápočet studenti naleznou na stránkách předmětu,
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Z tohoto předmětu není zkouška.
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech
26 h
8 h
Příprava na přednášky/tutoriály
26 h32 h
Studium e-learningových materiálů
30 h
36 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu
24 h
24 h
Příprava na souhrnný zápočtový test24 h30 h
Celkem130 h
130 h
 
Literatura:
Základní:
DEMBOWSKI, K. Mistrovství v hardware. Computer Press, 2009 s. ISBN 97-8802-512310-2.
ROUBAL, P. Hardware pro úplné začátečníky. Praha: Computer Press, 2002. 0.
KUBÍNEK, R. Vzdělávání v nanotechnologiích. -, 2011. 0.

Doporučená:
KOL. AUT. Základy hardwaru. Prezentace pro vnitřní potřebu OŠT Opava, 2010. 0.
JAVŮREK, K. Xbox One: technologický rozbor nového hardwaru. -, 2013. 0.
MAŘÍK, V. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, O. -- LAŽANSKÝ, J. Umělá inteligence 1-5. Praha: Academia, 2001. 0 ISBN 80-200-0472-6.
HORÁK, J. Havárie počítače. Praha: Computer Press, 2007. 0.


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: